Ktl-icon-tai-lieu

Thu hút, tìm kiếm và lựa chọn nguồn nhân lực

Được đăng lên bởi quan-minh
Số trang: 125 trang   |   Lượt xem: 3785 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Thu hut,Tim kiem
LU8 chon
Nguon N"han hie

va

Quan tri nguon Nhan hlC
trong cac Doanh nghitp Vlla va Nho

~

Nha xuat ban Tre

Qulm trj Nguon Nhan 'llc trong
cac Doanh nghi;p Vila va Nho

Thu hut, Tim kiem va
Lila chQn Nguon Nhan ll1c

TAl BAN LAN THUI

ChuO'I1g tdnh Philt tritin Dt,r an Me Kong
tai trg

Cuon sach nay do ChuOOlg trtnh Pbat trilln D" an M~ Kong
giii" bin quy~n © 2001
Khong duqc sao chep ho{ic sua d6i neu khong duqc phep Mng van Mn cua
ChuO'l1g tdnh Philt tritin Dl! an Me Kong.

uJuY
Cuon sach nay dugc xAy dlfIlg tn~n ca sa tai li¢u giiing d~y tren lOp do Vi~n Quan tri
Kinh doanh - f)~i hQc Kinh te Quoc dan, Hi! N~i philt tritin vOi st,r t1li trQ' cua
ChUOOlg trinh Phat trii!'n DlJ" an Me Kong. Nhom bien so~ tai li~u do Th~c sl Vii
Van Tuan chiu (fikh nhi~m chfnh. Cuon sach nay khong duqc sao chep ho~c sua d6i
khi chua dugc phep Mng van ban cua ChuO'l1g trinh PMt tritin Dt,r an Me Kong.

Chuong trlnh Phat trien Dl! an Me Kong (MPDF) duqc thanh l~p nam 1997 nMm
trq sl! hl.nh thanh va pMt trien c1ia cac doanh nghi¢p tu nMil vi'ra va nho fJ Vi~t
Nam, Lao va CAmpuchia. MPDF hi'> trq ky thu~t cho cac doanh nghi~p trong qua
mnh chufuI bi cac dl! an dau tu vOi qui mo tir 250.000 Mn 10 tri~u dola My.
MPDF cilng tai trq vi~c dao t~o cac nha quan ly doanh nghi~p vita va nhO, cac
ngan hang clip tin dl,lllg cho cac doanh nghi~p vi'ra va nhO, cling nhu cac t6 chlic
cung clip dich VI! h6 trQ' cho doanh nghi~p. MPDF dUQ'c dieu hanh bili Cong ty Tai
chinh Qu6c te (lFC) va dUQ'c tai trq bili Ngan hang PMt tri~n Chau A (ADB),
Oxtraylia, Canada, Phan Lan, Cong ty Tai chinh Qu6c te ([FC), Nh~t Ban,Na Uy,
Thuy Di~n, Th~y Si va Vuong qu6c Anh. Neu can biet tMm thong tin, xin lien h~
veri blit ky van phOng nao cua MPDF t~i Ha N(li, Thanh pM H6 Chi Minh, Phnom
Penh, ho~ Vieng Chan then dja chi san:

hi)

Ha N(ii, Vi~t Nam (Trl,l sa chinh)
63 J'h6 Ly Thai T6, Tang 7
Di~n tho~: (84-4) 824 7892
Fax:
(84-4) 824 7898
Thanh pM Ho Chi Minh, Vi~t Nam
Somerset Chancellor Court
PhOng 3B, Uu 3
21-23 Nguyen Thj Minh Khai, Qu~ 1
Di~n tho~: (84-8) 823 5266
Fax:
(84-8) 823 5271
Phnom Penh, Campuchia
175 Norodom BOulevard
Sangkat Boeung Keng Kang 1
Di~n tho~i: (855-23) 21 9365
Fax:
(855-23) 21 9361
Vieng Chan, Lao
Nehru Road, Pathou Xay
POBox 9690
Di~n tho~: (856-21) 45 0017
Fax:
(856-21) 45 0020
VI,I Doanh nghi~p Vita va NhO, Ngin hang The gi6i
2121 Pennylvania Avenue, NW
Washington, DC 20433, USA
Di~n tho~i: 202-473-6683
Fax:
202-522-3742

Gidi thieu
•
Chuang trinh £lao t~o...