Ktl-icon-tai-lieu

THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MARKETING

Được đăng lên bởi tran-nam
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1401 lần   |   Lượt tải: 1 lần
THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MARKETING

1.

Quan hệ giữa hoạch định chiến lược và thực hiện chiến lược

2.

Một vài hướng dẫn chung về việc thực hiện chiến lược thành

3.

Tiến trình thực hiện chiến lược Marketing

4.

Tổ chức bộ phận Marketing

công

1. Quan hệ giữa hoạch định chiến lược và thực hiện chiến lược.
Thực hiện chiến lược là một tiến trình chuyển các chiến lược và kế hoạch
marketing thành những hoạt động marketing cụ thể nhằm hoàn thành các chương
trình marketing. Một chiến lược marketing xuất sắc cũng sẽ trở thành ít giá trị nếu
Công ty thất bại trong việc thực hiện đúng chiến lược ấy.
Việc thực hiện chiến lược bao hàm sự huy động nhân lực, vật lực, tài lực của
Công ty chuyển thành các hoạt động hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng đủ hữu hiệu
để đưa kế hoạch chiến lược đến thành công.
Trong khi hoạch định chiến lược trả lời câu hỏi “cái gì” và “tại sao” của những
hành động marketing thì việc thực hiện nêu rõ ai, ở đâu, khi nào và làm thế nào.
Chiến lược marketing và sự thực hiện chiến lược có quan hệ mật thiết với nhau.
Thứ nhất: chiến lược xác định những hoạt động thực hiện nào là cần thiết
Thứ hai: khả năng thực hiện sẽ ảnh hưởng đến quyết định của Ban giám đốc.
Chẳng hạn, Ban giám đốc sẽ tránh một cuộc tấn công nếu như nhân lực và tài lực để
thực hiện chiến lược này.
Việc thực hiện thường rất khó khăn và phức tạp: nhiều nhà hoạch định chiến
lược cho rằng: đa số các trường hợp chiến lược marketing không thành công là do
chúng được thực hiện quá kém cỏi.

Thành tích thấp có thể là kết quả từ những chiến lược dở hoặc từ những chiến
lược hay nhưng thực hiện kém. Thường khó mà xác định được xem thành tích thấp
do chiến lược tồi, việc thực hiện kém cỏi hay cả hai.
Một số lý do khiến việc thực hiện không thành công.
Việc hoạch định chiến lược thực tế, có tính “tháp ngà”.
Kế hoạch chiến lược Công ty thường do các chuyên viên hoạch định, cấp Công
ty thảo ra. Họ thường chẳng để ý đến các chi tiết thực hiện. Các kế hoạch này
thường quá phiếm diệm hoặc quá tổng quát.
Các nhà quản trị marketing làm việc trong thực tế với những công việc hàng
ngày có thể bắt màu hoặc chống đối lại những gì mà họ xem như những chiến lược
thiếu thực tế do các chuyên viên hoạch định “tháp ngà” vạch ra.
Các nhà hoạch định chiến lược marketing cần phối hợp với các nhà quản trị
marketing một cách chặt chẽ. Các nhà quản trị marketing hiểu biết hòan cảnh thị
trường và thực tế. Nếu được dự phần vào hoạch định họ sẽ sẵn lòng và có thể thực
hiện chiến lược tốt hơn. Nhiều Công ty hiện n...
THC HIN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MARKETING
1.
Quan h gia hoch định chiến lược và thc hin chiến lược
2.
Mt vài hướng dn chung v vic thc hin chiến lược thành
công
3.
Tiến trình thc hin chiến lược Marketing
4.
T chc b phn Marketing
1. Quan h gia hoch định chiến lược và thc hin chiến lược.
Thc hin chiến lược là mt tiến trình chuyn các chiến lược và kế hoch
marketing thành nhng hot động marketing c th nhm hoàn thành các chương
trình marketing. Mt chiến lược marketing xut sc cũng s tr thành ít giá tr nếu
Công ty tht bi trong vic thc hin đúng chiến lược y.
Vic thc hin chiến lược bao hàm s huy động nhân lc, vt lc, tài lc ca
Công ty chuyn thành các hot động hàng ngày, hàng tun, hàng tháng đủ hu hiu
để đưa kế hoch chiến lược đến thành công.
Trong khi hoch định chiến lược tr li câu hi “cái gì” và “ti sao” ca nhng
hành động marketing thì vic thc hin nêu rõ ai, đâu, khi nào và làm thế nào.
Chiến lược marketing và s thc hin chiến lược có quan h mt thiết vi nhau.
Th nht: chiến lược xác định nhng hot động thc hin nào là cn thiết
Th hai: kh năng thc hin s nh hưởng đến quyết định ca Ban giám đốc.
Chng hn, Ban giám đốc s tránh mt cuc tn công nếu như nhân lc và tài lc để
thc hin chiến lược này.
Vic thc hin thường rt khó khăn và phc tp: nhiu nhà hoch định chiến
lược cho rng: đa s các trường hp chiến lược marketing không thành công là do
chúng được thc hin quá kém ci.
THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MARKETING - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MARKETING - Người đăng: tran-nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MARKETING 9 10 956