Ktl-icon-tai-lieu

Thực tập sinh cần lưu ý điều gì?

Được đăng lên bởi Bo Cau
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 351 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Những thực tập sinh cần lưu ý điều gì?
Đa số sinh viên năm cuối thường trải qua một giai đoạn rất quan trọng đó là thực tập. Quá trình
gia nhập vào thực tế để làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp của họ. Và quan trọng nhất là qua đó,
chủ yếu để họ tìm kiếm kinh nghiệm và đặt nền tảng cho một công việc chính thức trong tương
lai. Nhưng sự khởi đầu không bao giờ suôn sẻ. Nếu bạn muốn làm một thực tập sinh và một tân
binh tiềm năng cho thị trường lao động, thì nên tham khảo những điều hữu ích sau đây.
1. Sự quan sát
Đây là điều quan trọng hơn hết, nó có giá trị lớn về việc học hỏi kinh nghiệm. Và không giống
như ở trường, đây là một thế giới thực tế. Bạn sẽ sử dụng quá trình nghỉ ngơi sau một khóa học
vào đây. Những đồng nghiệp của bạn biết bạn là một nhân viên mới và muốn giúp đỡ bạn, nhưng
họ không thể dành nhiều thời gian giải thích mọi thứ cho bạn biết. Vì vậy khi họ trả lời những
câu hỏi của bạn hoặc chỉ cho bạn cách thực tập, điều quan trọng nhất là bạn phải chú ý. Hơn cả
sự chú ý đó, bạn cần quan sát về những gì đang diễn ra xung quanh bạn. Những đồng nghiệp của
bạn sẽ nói chuyện với nhau như thế nào? Họ đối xử với cấp trên như thế nào? Đâu là những mục
tiêu và mối quan tâm lớn của họ? Học hỏi văn hóa công sở và văn hóa giao tiếp với khách hàng
thông qua họ.
2. Tìm kiếm người cố vấn
Tìm cho bạn một người có khả năng trả lời những câu hỏi của bạn và hỗ trợ cho quá trình thực
tập của bạn. Hỏi về công việc, về công ty, và về mỗi lĩnh vực. Khám phá ra việc làm cách mà họ
luôn đi lên trong sự nghiệp của họ, và những lời khuyên nào mà họ dành cho bạn. Thiết lập mối
quan hệ tốt với họ. Những người đó có thể hỗ trợ bạn trong một thời gian dài kể cả sau khi bạn
kết thúc quá trình thực tập tại đó. Nhưng phải công bằng vtrên mối quan hệ đối tác hai chiều này
đem lại lợi ích cho bạn và cả hai. Đừng chỉ nhận lấy hoặc cho đi. Đề xuất sự giúp đỡ đối với
người cố vấn của bạn về những dự án đặc biệt hoặc các hoạt động khác của ông ta/cô ta, điều có
thể không phải là bổn phận của bạn. Làm cho chính bạn trở nên có giá trị đối với ông ta/ cô ta,
người cố vấn của bạn.
3. Chấp nhận thực tế
Bạn có thể gặp phải một số cản trở trong việc thực tập của mình, điều đó sẽ làm cho bạn cảm
thấy thấp kém và chán nản, hoặc chỉ đơn giản là bạn bị lạc lõng. Chắc chắn là bạn sẽ không
quyết định được những điều quan trọng xung quanh bạn. Vì rốt cuộc bạn chỉ là một thực tập
sinh. Bí quyết để cho mọi việc tốt hơn là làm một công việc nổi bật với những nhiệm vụ được
phân công. Sau đó hãy yêu câ...
Nhng thc tp sinh cần lưu ý điu gì?
Đa số sinh viên năm cuối thường tri qua một giai đon rt quan trng đó là thực tp. Quá trình
gia nhp vào thc tế để làm đề tài cho luận văn tốt nghip ca h. Và quan trng nhất là qua đó,
ch yếu để h tìm kiếm kinh nghiệm và đặt nn tng cho mt công vic chính thức trong tương
lai. Nhưng sự khởi đầu không bao gi suôn s. Nếu bn mun làm mt thc tp sinhmt tân
binh tiềm năng cho thị trường lao động, thì nên tham kho những điều hữu ích sau đây.
1. S quan sát
Đây là điều quan trng hơn hết, nó có giá tr ln v vic hc hi kinh nghim. Và không ging
như ở trường, đây là một thế gii thc tế. Bn s s dng quá trình ngh ngơi sau một khóa hc
o đây. Những đồng nghip ca bn biết bn là mt nhân viên mi mun giúp đỡ bạn, nhưng
h không th dành nhiu thi gian gii thích mi th cho bn biết. vy khi h tr li nhng
câu hi ca bn hoc ch cho bn cách thc tập, điều quan trng nht là bn phi chú ý. Hơn cả
s chú ý đó, bạn cn quan sát v nhng gì đang diễn ra xung quanh bn. Những đồng nghip ca
bn s i chuyn với nhau như thế nào? H đối x vi cấp trên như thế nào? Đâu những mc
tiêu và mi quan tâm ln ca h? Hc hi văn hóa công sở và văn hóa giao tiếp vi khách hàng
thông qua h.
2. Tìm kiếm người c vn
Tìm cho bn một người kh năng tr li nhng câu hi ca bn và h tr cho quá trình thc
tp ca bn. Hi v công vic, v công ty, và v mi lĩnh vực. Khám phá ra vic làm cách mà h
luôn đi lên trong sự nghip ca h, và nhng li khuyên nào mà h dành cho bn. Thiết lp mi
quan h tt vi h. Những người đó có thể h tr bn trong mt thi gian dài k c sau khi bn
kết thúc quá trình thc tp tại đó. Nhưng phải công bng vtrên mi quan h đối tác hai chiu này
đem lại li ích cho bn và c hai. Đừng ch nhn ly hoặc cho đi. Đ xut s giúp đỡ đối vi
người c vn ca bn v nhng d án đặc bit hoc các hoạt động khác của ông ta/cô ta, điều có
th không phi là bn phn ca bn. Làm cho chính bn tr n có giá tr đối vi ông ta/ cô ta,
người c vn ca bn.
3. Chp nhn thc tế
Bn có th gp phi mt s cn tr trong vic thc tp ca mình, điều đó sẽ làm cho bn cm
thy thp kém và chán nn, hoc ch đơn giản là bn b lc lõng. Chc chn là bn s không
quyết định được những điều quan trng xung quanh bn. Vì rt cuc bn chmt thc tp
sinh. Bí quyết đ cho mi vic tốt hơn là làm mt ng vic ni bt vi nhng nhim v được
phânng. Sau đó hãy yêu câu nhiều hơn. Đảm nhn bt c nhng gì bn có th và th hin rng
bn th làm mt cách nhanh chóng và chính xác. Thm c nếu đó là những công vic thp
Thực tập sinh cần lưu ý điều gì? - Trang 2
Thực tập sinh cần lưu ý điều gì? - Người đăng: Bo Cau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thực tập sinh cần lưu ý điều gì? 9 10 63