Ktl-icon-tai-lieu

Thuốc trị Đái tháo đường

Được đăng lên bởi tit992
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 548 lần   |   Lượt tải: 2 lần
9/8/13

THUOÁC ÑIEÀU TRÒ ÑAÙI THAÙO ÑÖÔØNG

SINH BEÄNH HOÏC ÑAÙI THAÙO ÑÖÔØNG TYPE 2

(ÑÖÔØNG UOÁNG)

TS. Ñaëng Nguyeãn Ñoan Trang
03/2013

SINH BEÄNH HOÏC ÑAÙI THAÙO ÑÖÔØNG TYPE 2
Giaûm chöùc naêng teá baøo beta do di truyeàn
vaø/hoaëc ñeà khaùng Insulin

CAÙC NHOÙM THUOÁC ÑIEÀU TRÒ ÑAÙI THAÙO ÑÖÔØNG TYPE 2
(ÑÖÔØNG UOÁNG)
Kích thích tieát Insulin töø teá baøo β tuïy
- Nhoùm Sulfamide haï ñöôøng huyeát (Sulfonylurea)

Maäp phì

Yeáu toá moâi tröôøng

- Nhoùm Glinide

Taêng nhaïy caûm vôùi Insulin taïi moâ söû duïng
Taêng ñöôøng huyeát nheï

- Nhoùm Biguanides
- Nhoùm Thiazolidinedione

Teá baøo β hoaït ñoäng
keùm hieäu quaû

Ñeà khaùng Insulin

ÑAÙI THAÙO ÑÖÔØNG TYPE 2

ÖÙc cheá haáp thu glucose töø ruoät non
- Nhoùm öùc cheá enzyme α-glucosidase
- Caùc thuoác laøm giaûm di chuyeån thöùc aên xuoáng ruoät

1

9/8/13

CAÙC NHOÙM THUOÁC ÑIEÀU TRÒ ÑAÙI THAÙO ÑÖÔØNG TYPE 2
(ÑÖÔØNG UOÁNG)

VÒ TRÍ TAÙC DUÏNG CUÛA CAÙC THUOÁC TRÒ ÑTÑ TYPE 2

Các nhóm thuốc mới
Chất giống incretin
Chất ức chế dipeptidyl peptidase IV
Nhóm ức chế đồng vận chuyển natri-glucose 2
(sodium-glucose cotransporter 2) (SGLG2)

NHOÙM SULFONYLUREA

CAÙC NHOÙM THUOÁC KÍCH THÍCH TIEÁT
INSULIN TÖØ TEÁ BAØO β TUÏY

Ø  Cô cheá :
Kích thích teá baøo β tuïy taïng tieát insulin

Ø  Döôïc ñoäng hoïc :
Chuyeån hoùa qua gan, ñaøo thaûi qua gan, thaän. Qua ñöôïc nhau
thai.
→ Thaän troïng ôû beänh nhaân coù beänh lyù gan thaän, ñaëc bieät ôû
ngöôøi cao tuoåi.
→ Khoâng duøng cho phuï nöõ coù thai.

2

9/8/13

NHOÙM SULFONYLUREA

NHOÙM SULFONYLUREA

Phaân bieät giöõa caùc theá heä Sulfonylurea :
Theá heä 1

Theá heä 2

Haøm löôïng tính
baèng ñôn vò gam

Haøm löôïng tính
baèng ñôn vò
miligam

- 

- 

Phaûi duøng nhieàu
laàn/ngaøy
- 

Phaûi duøng nhieàu
laàn/ngaøy
- 

Phaân bieät giöõa caùc theá heä Sulfonylurea :

Theá heä 3
Haøm löôïng tính
baèng ñôn vò
miligam

Theá heä 1
Khoâng coù caùc taùc
ñoäïng ngoaøi tuïy

- 

- 

Chæ duøng
1 laàn/ngaøy

- 

- 

Hoaït löïc haï ñöôøng - Hoaït löïc haï ñöôøng - Hoaït löïc haï ñöôøng
huyeát töông ñoái
huyeát maïnh
huyeát maïnh
yeáu
- 

Theá heä 2

Thường gaây haï
ñöôøng huyeát naëng
Nhieàu taùc duïng
phuï vaø dò öùng
- 

Theá heä 3

Khoâng coù caùc taùc
ñoäïng ngoaøi tuïy
- 

Ít khi gaây haï
ñöôøng huyeát naëng
- 

Taùc ñoäng ngoaøi
tuïy ñaùng keå
- 

Ít khi gaây haï
ñöôøng huyeát naëng
- 

Ít taùc duïng phuï vaø - Ít taùc duïng phuï vaø
dò öùng
dò öùng
- 

Haøm löôïng
(vieân)

T½
(giôø)

Thôøi gian
taùc duïng
(giôø)

Lieàu/ngaøy

Gliclazide

80mg
30mg *

10- 12

6-1...
9/8/13
1
THUOÁC ÑIEÀU TRÒ ÑAÙI THAÙO ÑÖÔØNG
(ÑÖÔØNG UOÁNG)
TS. Ñaëng Nguyeãn Ñoan Trang
03/2013
SINH BEÄNH HOÏC ÑAÙI THAÙO ÑÖÔØNG TYPE 2
SINH BEÄNH HOÏC ÑAÙI THAÙO ÑÖÔØNG TYPE 2
Giaûm chöùc naêng teá baøo beta do di truyeàn
vaø/hoaëc ñeà khaùng Insulin
Taêng ñöôøng huyeát nheï
Maäp phì
Ñeà khaùng Insulin
Teá baøo β hoaït ñoäng
keùm hieäu quaû
ÑAÙI THAÙO ÑÖÔØNG TYPE 2
Yeáu toá moâi tröôøng
CAÙC NHOÙM THUOÁC ÑIEÀU TRÒ ÑAÙI THAÙO ÑÖÔØNG TYPE 2
(ÑÖÔØNG UOÁNG)
Kích thích tieát Insulin töø teá baøo β tuïy
Taêng nhaïy caûm vôùi Insulin taïi moâ söû duïng
ÖÙc cheá haáp thu glucose töø ruoät non
- Nhoùm Sulfamide haï ñöôøng huyeát (Sulfonylurea)
- Nhoùm Glinide
- Nhoùm Biguanides
- Nhoùm Thiazolidinedione
- Nhoùm öùc cheá enzyme α-glucosidase
- Caùc thuoác laøm giaûm di chuyeån thöùc aên xuoáng ruoät
Thuốc trị Đái tháo đường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuốc trị Đái tháo đường - Người đăng: tit992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Thuốc trị Đái tháo đường 9 10 545