Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu về tscd va đầu tư tài chính ngắn hạn

Được đăng lên bởi hoangpham1608
Số trang: 89 trang   |   Lượt xem: 764 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Ch¬ng 4
KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh vµ c¸c kho¶n ®Çu t dµi h¹n
4.1 Kh¸i qu¸t vÒ tµi s¶n cè ®Þnh vµ nhiÖm vô cña kÕ to¸n tµi s¶n
cè ®Þnh

4.1.1 Kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i TSC§
§Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c doanh nghiÖp cÇn cã
®Çy ®ñ c¸c yÕu tè ®Çu vµo. VÒ mÆt hiÖn vËt, c¸c yÕu tè ®Çu vµo cña qu¸ tr×nh
s¶n xuÊt bao gåm: T liÖu lao ®éng, ®èi tîng lao ®éng vµ lao ®éng sèng cña
con ngêi. Tµi s¶n cè ®Þnh lµ mét bé phËn chñ yÕu cña t liÖu lao ®éng.
TSC§ trong c¸c doanh nghiÖp lµ nh÷ng t liÖu lao ®éng chñ yÕu vµ c¸c
tµi s¶n kh¸c cã gi¸ trÞ lín, tham gia vµo nhiÒu chu k× SXKD vµ gi¸ trÞ cña nã
®îc chuyÓn dÞch dÇn dÇn, tõng phÇn vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm, dÞch vô ®îc s¶n
xuÊt ra trong c¸c chu k× s¶n xuÊt.
TSC§ trong c¸c doanh nghiÖp lµ mét bé phËn tµi s¶n chñ yÕu, phong
phó vÒ chñng lo¹i, vµ nguån h×nh thµnh... ViÖc qu¶n lý tíi tõng ®èi tîng
TSC§ lµ cÇn thiÕt, ®ång thêi ph¶i qu¶n lý TSC§ theo c¸c nhãm TSC§, c¸c
lo¹i TSC§ cã cïng ®Æc ®iÓm tÝnh chÊt, do vËy cÇn tiÕn hµnh ph©n lo¹i TSC§:
Ph©n lo¹i TSC§ lµ viÖc s¾p xÕp c¸c TSC§ trong doanh nghiÖp thµnh
c¸c lo¹i, c¸c nhãm TSC§ cã cïng tÝnh chÊt, ®Æc ®iÓm theo mét tiªu thøc ph©n
lo¹i nhÊt ®Þnh.
T¬ng øng víi mçi tiªu thøc ph©n lo¹i, cã mét c¸ch ph©n lo¹i TSC§. Díi
d©y lµ mét sè c¸ch ph©n lo¹i chñ yÕu mµ kÕ to¸n tµi chÝnh thêng vËn dông:
* Ph©n lo¹i TSC§ theo h×nh th¸i biÓu hiÖn cña TSC§
Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy, dùa trªn h×nh th¸i biÓu hiÖn cña tµi s¶n mµ
TSC§ ®îc chia thµnh: TSC§ h÷u h×nh vµ TSC§ v« h×nh
h×nh)

Kh¸i niÖm TSC§ HH (chuÈn mùc kÕ to¸n VN s« 03 – TSC§ h÷u

TSC§ h÷u h×nh lµ nh÷ng tµi s¶n cã h×nh th¸i vËt chÊt cô thÓ do doanh
nghiÖp n¾m gi÷ ®Ó sö dông cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh phï hîp víi
tiªu chuÈn ghi nhËn tµi s¶n cè ®Þnh.
Kh¸i niÖm TSC§ v« h×nh ( chuÈn mùc kÕ to¸n VN sè 04 – TSC§
v« h×nh)
TSC§ v« h×nh lµ nh÷ng tµi s¶n kh«ng cã h×nh th¸i vËt chÊt cô thÓ nhng
x¸c ®Þnh ®îc gi¸ trÞ vµ do doanh nghiÖp n¾m gi÷, sö dông trong s¶n xuÊt kinh
doanh, cung cÊp dÞch vô hoÆc cho c¸c ®èi tîng kh¸c thuª phï hîp víi tiªu
chuÈn ghi nhËn TSC§.
§èi víi TSC§ v« h×nh, do rÊt khã nhËn biÕt mét c¸ch riªng biÖt nªn khi
xem xÐt mét nguån lùc v« h×nh cã tháa m·n ®Þnh nghÜa trªn hay kh«ng th×
ph¶i xÐt ®Õn c¸c khÝa c¹nh sau:
TÝnh cã thÓ x¸c ®Þnh ®îc: Tøc lµ TSC§ v« h×nh ph¶i cã thÓ ®îc x¸c
®Þnh mét c¸ch riªng biÖt ®Ó cã thÓ ®em cho thuª, ®em b¸n mét c¸ch ®éc lËp
1

Kh¶ n¨ng kiÓm so¸t: Tøc lµ doanh nghiÖp ph¶i cã kh¶ n¨ng kiÓm so¸t
tµi s¶n, kiÓm so¸t lîi Ých thu ®îc, g¸nh chÞu rñi ro liªn quan ®Õn tµi s¶n vµ cã
kh¶ n¨ng ng¨n ...
Ch¬ng 4
KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh vµ c¸c kho¶n ®Çu t dµi h¹n
4.1 Kh¸i qu¸t vÒ tµi s¶n cè ®Þnh vµ nhiÖm vô cña kÕ to¸n tµi s¶n
cè ®Þnh
4.1.1 Kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i TSC§
§Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c doanh nghiÖp cÇn
®Çy ®ñ c¸c yÕu ®Çu vµo. mÆt hiÖn vËt, c¸c yÕu ®Çu vµo cña qu¸ tr×nh
s¶n xuÊt bao gåm: T liÖu lao ®éng, ®èi tîng lao ®éng lao ®éng sèng cña
con ngêi. Tµi s¶n cè ®Þnh lµ mét bé phËn chñ yÕu cña t liÖu lao ®éng.
TSC§ trong c¸c doanh nghiÖp nh÷ng t liÖu lao ®éng chñ yÕu c¸c
tµi s¶n kh¸c gi¸ trÞ lín, tham gia vµo nhiÒu chu k× SXKD gi¸ trÞ cña
®îc chuyÓn dÞch dÇn dÇn, tõng phÇn vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm, dÞch ®îc s¶n
xuÊt ra trong c¸c chu k× s¶n xuÊt.
TSC§ trong c¸c doanh nghiÖp mét phËn tµi s¶n chñ yÕu, phong
phó chñng lo¹i, vµ nguån h×nh thµnh... ViÖc qu¶n tíi tõng ®èi tîng
TSC§ cÇn thiÕt, ®ång thêi ph¶i qu¶n TSC§ theo c¸c nhãm TSC§, c¸c
lo¹i TSC§ cã cïng ®Æc ®iÓm tÝnh chÊt, do vËy cÇn tiÕn hµnh ph©n lo¹i TSC§:
Ph©n lo¹i TSC§ viÖc s¾p xÕp c¸c TSC§ trong doanh nghiÖp thµnh
c¸c lo¹i, c¸c nhãm TSC§ cã cïng tÝnh chÊt, ®Æc ®iÓm theo mét tiªu thøc ph©n
lo¹i nhÊt ®Þnh.
T¬ng øng víi mçi tiªu thøc ph©n lo¹i, cã mét c¸ch ph©n lo¹i TSC§. Díi
d©y lµ mét sè c¸ch ph©n lo¹i chñ yÕu mµ kÕ to¸n tµi chÝnh thêng vËn dông:
* Ph©n lo¹i TSC§ theo h×nh th¸i biÓu hiÖn cña TSC§
Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy, dùa trªn h×nh th¸i biÓu hiÖn cña tµi s¶n
TSC§ ®îc chia thµnh: TSC§ h÷u h×nh vµ TSC§ v« h×nh
Kh¸i niÖm TSC§ HH (chuÈn mùc to¸n VN 03 – TSC§ h÷u
h×nh)
TSC§ h÷u h×nh nh÷ng tµi s¶n h×nh th¸i vËt chÊt thÓ do doanh
nghiÖp n¾m gi÷ ®Ó dông cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh p hîp víi
tiªu chuÈn ghi nhËn tµi s¶n cè ®Þnh.
Kh¸i niÖm TSC§ h×nh ( chuÈn mùc to¸n VN 04 TSC§
v« h×nh)
TSC§ h×nh nh÷ng tµi s¶n kh«ng h×nh th¸i vËt chÊt thÓ nhng
x¸c ®Þnh ®îc gi¸ trÞ do doanh nghiÖp n¾m gi÷, dông trong s¶n xuÊt kinh
doanh, cung cÊp dÞch hoÆc cho c¸c ®èi tîng kh¸c thuª p hîp víi tiªu
chuÈn ghi nhËn TSC§.
§èi víi TSC§ v« h×nh, do rÊt khã nhËn biÕt mét c¸ch riªng biÖt nªn khi
xem xÐt mét nguån lùc h×nh tháa m·n ®Þnh nghÜa trªn hay kh«ng t
ph¶i xÐt ®Õn c¸c khÝa c¹nh sau:
TÝnh thÓ x¸c ®Þnh ®îc: Tøc TSC§ h×nh ph¶i thÓ ®îc x¸c
®Þnh mét c¸ch riªng biÖt ®Ó cã thÓ ®em cho thuª, ®em b¸n mét c¸ch ®éc lËp
1
Tìm hiểu về tscd va đầu tư tài chính ngắn hạn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu về tscd va đầu tư tài chính ngắn hạn - Người đăng: hoangpham1608
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
89 Vietnamese
Tìm hiểu về tscd va đầu tư tài chính ngắn hạn 9 10 229