Ktl-icon-tai-lieu

tin học

Được đăng lên bởi vuhuyhoanghungyen772002
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 726 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG TH BÌNH BÁT
ĐỀ A-1

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II NĂM HỌC 2011-2012
Môn: Tin học – Lớp 5
Thời gian: 40 phút (không kể phát đề)

Lớp : ..........
Họ và tên: ...............................................

Điểm:

(HS làm bài trực tiếp vào đề kiểm tra)
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 đ)
Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng.
Câu 1: Chỉ ra nút lệnh chọn phông chữ trong các nút lệnh sau:
A.

B.

C.

D.

Câu 2: Để định dạng chữ đậm em nháy nút nào sau đây?
A.

B.

C.

D.

Shift

Câu 3: . Em hãy chỉ ra biểu tượng của phần mềm soạn thảo văn bản?

A.
B.
C.
D.
Câu 4: . Để khởi động phần mềm soạn thảo em thực hiện thao tác nào?
A. Nháy chuột lên biểu tượng
B. Nháy chuột lên biểu tượng
C. Nháy đúp chuột lên biểu tượng
Câu 5: . Để gõ chữ hoa em nhấn phím nào?
A. Phím CapsLock
B. Phím Enter
C. Phím Ctrl
D. Phím Alt
Câu 6: . Em hãy chỉ ra nút lệnh dùng để căn lề đều hai bên cho văn bản?

Câu 7:
A. Ctrl
Câu 8:
A. Ctrl

A.
B.
C.
D.
Để xuống dòng em nhấn phím nào?
B. Shift
C. Enter
D. Tab
Để gõ chữ hoa ,em cần nhấn giữ phím nào dưới đây khi gõ chữ?
B. Shift
C. Enter
D. Tab

Câu 9 : Biểu tượng nào sau đây là phân mềm của Logo?
A.

B.

C.

Câu 10: Thiết bị nhập chuẩn của máy tính là:
A. Bàn phím.
C. Chuột.

D.
B. Màn hình.
D. Chuột, bàn phím, màn hình

II. PHẦN TỰ LUẬN: (5đ)
Câu 1: Hãy điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống (…) trong các câu sau:(1 đ)
a) Nhấn phím Delete để xóa một chữ về bên … ..………con trỏ soạn thảo.
b) Nhấn phím Backspace để xóa một chữ về bên …..……con trỏ soạn thảo.
Câu 2.Hãy nêu cách lưu văn bản(2,5 đ)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Câu 3.Hãy viết các lệnh để Rùa vẽ được một hình chữ nhật (1,5 đ)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN ĐỀ A-1 CUỐI KỲ II NĂM HỌC 2011-2012
Môn: Tin học – Lớp 5
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 đ)
Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng.
1
A

2
B

3
C

4
C

5
A

6
D

7
C

8
B

9
C

10
A

II. PHẦN TỰ LUẬN: (5đ)
Câu 1: Hãy điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống (…) trong các câu sau:(1 đ)
a) Nhấn phím Delete để xóa một chữ về bên … phải………con trỏ soạn thảo.
b) Nhấn phím Backspace để xóa một chữ về ...
TRƯỜNG TH BÌNH BÁT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II NĂM HỌC 2011-2012
Môn: Tin học – Lớp 5
Thời gian: 40 phút (không kể phát đề)
Lớp : ..........
Họ và tên: ...............................................
Điểm:
(HS làm bài trực tiếp vào đề kiểm tra)
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 đ)
Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng.
Câu 1: Chỉ ra nút lệnh chọn phông chữ trong các nút lệnh sau:
A. B. C. D.
Câu 2: Để định dạng chữ đậm em nháy nút nào sau đây?
A. B. C. D. Shift
Câu 3: . Em hãy chỉ ra biểu tượng của phần mềm soạn thảo văn bản?
A. B. C. D.
Câu 4: . Để khởi động phần mềm soạn thảo em thực hiện thao tác nào?
A. Nháy chuột lên biểu tượng
B. Nháy chuột lên biểu tượng
C. Nháy đúp chuột lên biểu tượng
Câu 5: . Để gõ chữ hoa em nhấn phím nào?
A. Phím CapsLock B. Phím Enter
C. Phím Ctrl D. Phím Alt
Câu 6: . Em hãy chỉ ra nút lệnh dùng để căn lề đều hai bên cho văn bản?
A. B. C. D.
Câu 7: Để xuống dòng em nhấn phím nào?
A. Ctrl B. Shift C. Enter D. Tab
Câu 8: Để gõ chữ hoa ,em cần nhấn giữ phím nào dưới đây khi gõ chữ?
A. Ctrl B. Shift C. Enter D. Tab
Câu 9 : Biểu tượng nào sau đây là phân mềm của Logo?
A. B. C. D.
Câu 10: Thiết bị nhập chuẩn của máy tính là:
A. Bàn phím. B. Màn hình.
C. Chuột. D. Chuột, bàn phím, màn hình
ĐỀ A-1
tin học - Trang 2
tin học - Người đăng: vuhuyhoanghungyen772002
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
tin học 9 10 849