Ktl-icon-tai-lieu

tin học văn phòng

Được đăng lên bởi Trần Hồng Nhi
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 714 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trang 1

THI TUYỂN CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM 2013

NGÂN HÀNG CÂU HỎI
MÔN TIN HỌC VĂN PHÒNG
_____________________________________________

WINDOWS
C©u 1 : ChØ ra ph¬ng ¸n ®óng nÕu muèn t¹o 1 folder trong My Documents?
a. Dïng Ctrl + N
b. Dïng File -> New -> Folder
c. Dïng 1 trong 2 c¸ch trªn
C©u 2: Muèn copy file v¨n b¶n tõ m¸y tÝnh ra USB ph¶i lµm thÕ nµo?
a. NhÊn chuét ph¶i vµo file chän -> Send To -> USB
b. NhÊn chuét ph¶i vµo file chän -> Paste -> USB
c. Dïng ®îc c¶ 2 c¸ch trªn
C©u 3: §Ó chuyÓn ®æi lµm viÖc gi÷a c¸c cöa sæ ®ang ®îc më trªn mµn h×nh dïng
phÝm nµo trong c¸c phÝm sau:
a. Alt + Tab
b.

Alt + Shift

c.

Alt + CapsLock

C©u 4: §Ó qu¶n lý c¸c th môc vµ tÖp tin trong m«i trêng Windows XP ta ph¶i më ch¬ng tr×nh nµo:
a. File Manage
b. Control Panel
c. Windows Explore
C©u 5: Muốn chọn nhiều file liên tục trong danh sách file, ta chọn file đầu và giữ
phím nào khi bấm vào file cuối:
a. Ctrl

b. Shift

c. Alt

C©u 6: Thay vµo dÊu ? díi ®©y ph¬ng ¸n ®óng cña quy tr×nh t¹o mét lÖnh t¾t
(Shortcut) trªn desktop :
Click ph¶i chuét -> New -> Shortcut -> ? -> chän file/folder -> next -> ®Æt tªn
Shortcut -> Finish.

Trang 2

a. Open

b. Create

c. Browse

C©u 7: C¸c tÖp tin sau khi ®îc chän vµ xo¸ b»ng tæ hîp phÝm Shift+Delete:
a.
Cã thÓ phôc håi ®îc khi më biÓu tîng Recycle Bin
b.
Cã thÓ phôc håi ®îc khi më biÓu tîng My Computer
c.
Kh«ng thÓ phôc håi chóng ®îc n÷a
C©u 8: Muèn thay ®æi mµn h×nh nÒn ta thùc hiÖn:
a. NhÊp chuét ph¶i trªn mµn h×nh nÒn, chän Properties, Desktop
b. NhÊp chuét ph¶i trªn mµn h×nh nÒn, chän Properties, Settings
c. NhÊp chuét ph¶i trªn mµn h×nh nÒn, chän Properties, Change Desktop.
C©u 9: §Ó cã quy tr×nh ®óng t¹o mét folder trªn desktop cÇn thay vµo dÊu ? b»ng
lÖnh nµo:
? -> New -> folder
a. Click ®óp chuét tr¸i
b. Click chuét tr¸i
c. Click chuét ph¶i
C©u 10: LÖnh t¾t (shortcut) trªn desktop cã t¸c dông g×?
a. T¹o th môc chøa file
b. Truy cËp nhanh đến một ứng dụng nào đó trên máy tính
c. Trao ®æi th«ng tin víi c¸c m¸y tÝnh kh¸c
C©u 11: §Ó qu¶n lý c¸c th môc vµ tÖp tin trong m«i trêng Windows XP ta ph¶i më
ch¬ng tr×nh nµo:
a. File Manage
b. Control Panel
c. Windows Explore
C©u 12: C«ng dông cña thanh c«ng viÖc (Taskbar):
a. Qu¶n lý c¸c tÖp v¨n b¶n
b. Theo dâi c¸c ch¬ng tr×nh ®ang sö dông
c. C¶ 2 ph¬ng ¸n ®Òu ®óng
Câu 13: Khi thiết lập chế độ tạm nghỉ cho màn hình, trong hộp thoại Display
Properties cần chọn :
a. Settings

b. Screen Saver

c. DeskTop

Trang 3

C©u 14: §Ó t¾t m¸y ®óng c¸ch ta ph¶i thùc hiÖn thao t¸c nµo tron...
Trang 1
THI TUYỂN CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM 2013
NGÂN HÀNG CÂU HỎI
MÔN TIN HỌC VĂN PHÒNG
_____________________________________________
WINDOWS
C©u 1 : ChØ ra ph¬ng ¸n ®óng nÕu muèn t¹o 1 folder trong My Documents?
a. Dïng Ctrl + N
b. Dïng File -> New -> Folder
c. Dïng 1 trong 2 c¸ch trªn
C©u 2: Muèn copy file v¨n b¶n tõ m¸y tÝnh ra USB ph¶i lµm thÕ nµo?
a. NhÊn chuét ph¶i vµo file chän -> Send To -> USB
b. NhÊn chuét ph¶i vµo file chän -> Paste -> USB
c. Dïng ®îc c¶ 2 c¸ch trªn
C©u 3: §Ó chuyÓn ®æi lµm viÖc gi÷a c¸c cöa ®ang ®îc trªn mµn h×nh dïng
phÝm nµo trong c¸c phÝm sau:
a. Alt + Tab
b. Alt + Shift
c. Alt + CapsLock
C©u 4: §Ó qu¶n lý c¸c th môc tÖp tin trong m«i trêng Windows XP ta ph¶i më ch-
¬ng tr×nh nµo:
a. File Manage
b. Control Panel
c. Windows Explore
C©u 5: Muốn chọn nhiều file liên tục trong danh sách file, ta chọn file đầu và giữ
phím nào khi bấm vào file cuối:
a. Ctrl b. Shift c. Alt
C©u 6: Thay vµo dÊu ? díi ®©y ph¬ng ¸n ®óng cña quy tr×nh t¹o mét lÖnh t¾t
(Shortcut) trªn desktop :
Click ph¶i chuét -> New -> Shortcut -> ? -> chän file/folder -> next -> ®Æt tªn
Shortcut -> Finish.
tin học văn phòng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tin học văn phòng - Người đăng: Trần Hồng Nhi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
tin học văn phòng 9 10 504