Ktl-icon-tai-lieu

tính giá thành

Được đăng lên bởi tongthithuphuong
Số trang: 111 trang   |   Lượt xem: 2314 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

8

Khoa Kế toán-Kiểm Toán

NHËN XÐt cña ®¬n vÞ thùc tËp
Hä vµ tªn : NguyÔn ThÞ H¬ng
MSV : 1031070889
Líp : C§KT11 _K10
Trêng: §¹i häc c«ng nghiÖp Hµ Néi
Néi dung nhËn xÐt:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………
Ngày ……. tháng ….. năm ……
Giám đốc

Đàm Thị Vân
Lớp: CĐKT4_K11

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

8

Khoa Kế toán-Kiểm Toán

NHËN XÐt cña gi¸o viªn híng dÉn
Hä vµ tªn : NguyÔn ThÞ H¬ng
MSV : 1031070889
Líp : C§KT11 _K10
Trêng: §¹i häc c«ng nghiÖp Hµ Néi
Néi dung nhËn xÐt:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Ngày ……. tháng ….. năm ……
Giáo viên

Đàm Thị Vân
Lớp: CĐKT4_K11

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

8

Khoa Kế toán-Kiểm Toán

Môc lôc
trang

Lêi më ®Çu.................................................................................................................. 7
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH
GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT..............10
1.1. SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN PHẢI TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI
PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH
NGHIỆP SẢN XUẤT........................................................................................................10
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.........................10
1.1.1.1. Khái niệm và đặc điểm chi phí sản xuất:..............................................................10
1.1.1.2. Khái niệm và đặc điểm tính giá thành sản phẩm:.................................................11
1.1.2. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm:.............................11
1.1.3. Vai trò và ý nghĩa kế toán giá thành sản phẩm:.......................................................12
1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá th...
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 8 Khoa Kế toán-Kiểm Toán
NHËN XÐt cña ®¬n vÞ thùc tËp
Hä vµ tªn : NguyÔn ThÞ H¬ng
MSV : 1031070889
Líp : C§KT11 _K10
Trêng: §¹i häc c«ng nghiÖp Hµ Néi
Néi dung nhËn xÐt:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………
Ngày ……. tháng ….. năm ……
Giám đốc
Đàm Thị Vân
Lớp: CĐKT4_K11
tính giá thành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tính giá thành - Người đăng: tongthithuphuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
111 Vietnamese
tính giá thành 9 10 382