Ktl-icon-tai-lieu

Tinh hoa quản trị của Drucker

Được đăng lên bởi cuncon4321-gmail-com
Số trang: 216 trang   |   Lượt xem: 2037 lần   |   Lượt tải: 3 lần
THE ESSENTIAL DRUCKER: The Best of Sixty Years of Peter Drucker’s
Essential Writing on Management.
Copyright arranged with: The Peter F. Drucker Literary Trust
424 North Linden Avenue, Oak Park, IL 60302-2218, USA.
Though Tuttle-Mori Agency Co., Ltd.
PETER F. DRUCKER
NGUYÏÎN DÛÚNG HIÏËU, MBA
dõch
TINH HOA QUAÃN TRÕ
CUÃA DRUCKER
NHAÂ XUÊËT BAÃN TREÃ
Tinh hoa quản trị của Drucker - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tinh hoa quản trị của Drucker - Người đăng: cuncon4321-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
216 Vietnamese
Tinh hoa quản trị của Drucker 9 10 493