Ktl-icon-tai-lieu

Toán học phổ thông

Được đăng lên bởi Nguyễn Vũ Song Nhi
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 2815 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hoàng Vi t Quỳnh

Toaën hoåc phöí thöng
Các phương pháp gi i nhanh
ih c

thi

Các phương pháp gi i toán
gi i tích
L i nói

i s

và

u:

Sau 12 năm h c t p, gi
ây ch còn m t kì thi duy nh t ang ch
i các em ó là kì thi
i
h c. ây s là kì thi khó khăn nh t trong su t 12 năm các em ng i trên gh nhà trư ng. Kì thi
i h c chính là m t bư c ngo t l n trong cu c
i c a m i h c sinh vì th m i h c sinh c n
ph i chu n b ki n th c th t toàn di n vì n i dung c a
thi mang tính liên t c. Có l trong các
môn, môn toán v n luôn chi m v trí quan tr ng và là v t c n l n nh t trên bư c ư ng ti n t i
gi ng ư ng
i h c. Vì th tôi xin m o mu i góp chút ki n th c ã thu lư m ư c trong quá
trình h c t p
vi t lên quy n sách này. Hy v ng ây s là tài li u b ích cho các em h c t p.
Quy n sách ư c chia thành sáu ơn v bài h c và hai ph l c. M i bài
u là nh ng ph n
quan tr ng, xu t hi n thư ng xuyên trong
thi
i h c.
m i bài
u có nh ng
c i m
sau:
• Ph n tóm t t ki n th c ã h c ư c trình bày ng n g n và t ng quát nh m khơi l i ph n
ki n th c ã quên c a các em.
• H th ng các bài làm ư c ch n l c kĩ lư ng, có tính i n hình và khai thác t i a các
góc c nh c a v n
nêu ra,
ng th i phương pháp gi i ng n g n, tr c quan cùng nhi u
kinh ngh m gi i
giúp các em có th hi u ư c n i dung bài gi i và cách áp d ng cho các
d ng
thi s g p sau này.
ng th i, các ví d
u ư c trình bày t cơ b n
n nâng cao.
ây là nh ng
bài trích ra t
thi d tr c a các năm trư c và tham kh o t nh ng tài
li u c a các th y cô có nhi u năm kinh nghi m trong quá trình luy n thi nên
m b o v
m c
và gi i h n ki n th c. L i gi i trong các ví d ch là tư ng trưng nh m m c ích nêu
lên phương pháp gi i, các em và các th y cô khi tham kh o cu n t i li u này có th tìm ra và
trình bày cách gi i và cách trình bày h p lí hơn. Các em nên t p gi i các d ng bài trên m t
cách thu n th c và
c l p. sau khi gi i xong m i xem ph n l i gi i. ó là i u mà tác gi kì
v ng nhi u nh t.
• Lí gi i các phương pháp, ưa ra thu t toán gi i chung, ưa ra b n ch t l i gi i, ó là
ph n l i bình, lưu ý cu i m i bài t p.
Ph n ph l c là 12
thi tiêu bi u theo c u trúc
thi m i nh t do B GD& T công b . Các
thi có m c
khó r t cao, òi h i ngư i làm ph i tư duy r t nhi u. V i m c
khó ó, tôi
mong r ng khi các em gi i thu n th c các bài trong b
thi này các em s có
t tin và ki n
th c
t i m cao khi làm bài môn toán. Ph l c 2 là m t s m o
dùng máy tính oán
nghi m c
nh, ph c v cho quá trình gi i các bài t p v phương trình tích như lư ng giác, h
phương trình, phương trình, cách gi i nhanh bài t...
Hoàng Việt Quỳnh
Toaën hoåc phöí thöng
Các phương pháp giải nhanh đề thi
đại học
Toán học phổ thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Toán học phổ thông - Người đăng: Nguyễn Vũ Song Nhi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Toán học phổ thông 9 10 359