Ktl-icon-tai-lieu

Tóm tắt Marketing dịch vụ

Được đăng lên bởi Hằng Lê
Số trang: 128 trang   |   Lượt xem: 5109 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Chương 1
Tổng quan dịch vụ &
Marketing dịch vụ
Th.s Nguyễn Văn Tâm

Mục tiêu
Sau khi học xong chương này, sinh
viên phải:
• Hiểu được bản chất của Marketing
dịch vụ
• Biết cách xây dựng các mục tiêu
dịch vụ có hiệu quả

Slide 2

Chương 1 - Tổng quan về dịch vụ &
Marketing dịch vụ

1

Nội dung
Khái quát về dịch vụ
Bản chất của Marketing dịch vụ
Xây dựng mục tiêu dịch vụ có hiệu quả

Slide 3

Khái quát về dịch vụ

Chương 1 - Tổng quan về dịch vụ &
Marketing dịch vụ

2

Khởi động

Dịch vụ là gì?

Slide 5

Tỷ lệ lao động Mỹ theo ngành
80
70
60
50
40
30
20
10

Dịch vụ
0
1929

1948

1969

1977

1984

1996

Sản xuất
Hầm mỏ & Nông nghiệp

Slide 6

Chương 1 - Tổng quan về dịch vụ &
Marketing dịch vụ

3

Tỷ lệ GDP Mỹ theo ngành
80
70
60
50
40
30
20
10

Dịch vụ
0
1948

1959

1967

1977

1987

1996

Sản xuất
Hầm mỏ & Nông nghiệp

Slide 7

Khái niệm dịch vụ
Dịch vụ là những hành vi, quy trình và những hoạt
động.
• Bản chất là một sản phẩm;
• Liên quan nhiều hơn đến khách hàng trong quá
trình sản xuất;
• Con người được xem như một phận của sản
phẩm;
• Khó giữ vững các tiêu chuẩn về kiểm soát chất
lượng hơn.
Slide 8

Chương 1 - Tổng quan về dịch vụ &
Marketing dịch vụ

4

Bản chất của dịch vụ
Dịch vụ chính là quá trình vận hành các hoạt động,
hành vi dựa vào các yếu tố vô hình nhằm giải quyết
các mối quan hệ giữa doanh nghiệp với khách
hàng.

Slide 9

Bản chất của dịch vụ
Dịch vụ là một quá trình, nó diễm ra theo một trình
tự nhất định bao gồm nhiều giai đoạn, nhiều bước
khác nhau.
Trong mỗi giai đoạn đôi khi sẽ có thêm nhiều dịch
vụ phụ, dịch vụ cộng thêm.

Slide 10

Chương 1 - Tổng quan về dịch vụ &
Marketing dịch vụ

5

Bản chất của dịch vụ
Dịch vụ gắn liền với hiệu suất/thành tích bởi mỗi
dịch vụ đều có mục tiêu là mang lại giá trị nào đó
cho người tiêu dùng.
Hiệu suất ở đây chính là những tiện ích, giá trị và
giá trị gia tăng mà NTD sẽ nhận được thông qua
việc sử dụng dịch vụ.

Slide 11

Chuỗi hệ thống bản chất dịch vụ
Dịch vụ chính tạo ra các giá trị nhằm thảo mãn
những kỳ vọng. Mong đợi cốt lõi của khách hàng.
Dịch vụ cộng thêm, dịch vụ phụ tạo ra các tiện ích
nhằm thỏa mãn những mong đợi hoặc không mong
đợi của khách hàng. Dịch vụ cộng thêm có thể nằm
trong hoặc nằm ngoài hệ thống.

Slide 12

Chương 1 - Tổng quan về dịch vụ &
Marketing dịch vụ

6

Chuỗi hệ thống bản chất dịch vụ
Dịch vụ cơ bản bao gồm dịch vụ chính và dịch vụ
cộng thêm do doanh nghiệp mang lại cho khách
hàng nhưng phải tương ứng với kỳ vọng, mong đợi
và phù hợp với chi phí mà khách hàng đã ...
Chương 1 - Tng quan v dch v &
Marketing dch v 1
Chương 1
Tng quan dch v &
Marketing dch v
Th.s Nguyn Văn Tâm
Slide 2
Mctiêu
Sau khi hc xong chương này, sinh
viên phi:
Hiu được bn cht ca Marketing
dch v
Biết cách xây dng các mc tiêu
dch v có hiu qu
Tóm tắt Marketing dịch vụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tóm tắt Marketing dịch vụ - Người đăng: Hằng Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
128 Vietnamese
Tóm tắt Marketing dịch vụ 9 10 590