Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp đề toán thi violympic 4

Được đăng lên bởi maithuyha-fithou-gmail-com
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 2338 lần   |   Lượt tải: 12 lần
MATH VIOLYMPIC CONTEST ONLINE – 4 TH GRADE
ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN INTERNET – VIOLYMPIC – LỚP 4 - VÒNG 1 ĐẾN
VÒNG 20

- NẾU THẦY CÔ KHÔNG TẢI ĐƯỢC TÀI LIỆU LUYỆN THI NÀY TRÊN
TRANG THẦY CÔ ĐANG VÀO THÌ THẦY CÔ HÃY VÀO TRANG


ĐỂ TẢI TOÀN BỘ ĐỀ THI NĂM 2012 TỪ VÒNG 1 ĐẾN VÒNG 25 CỦA LỚP
4 , LỚP 5, LỚP 9 - MIỄN PHÍ
SAU KHI TẢI XONG THẦY CÔ CÓ TÀI LIỆU CHO CÁC EM ÔN THI VÀ LUYỆN
TẬP NHIỀU LẦN ĐỂ CÁC EM LÀM TỐT BÀI THI CÁC VÒNG HUYỆN VÒNG
THÀNH PHỐ VÒNG QUỐC GIA
CÀNG LUYỆN ĐƯỢC NHIỀU DẠNG THÌ KẾT QUẢ LÀM CỦA CÁC EM CÀNG
KHẢ QUAN
MỌI CHI TIẾT THẮC MẮC VỀ THI VIOLYMPIC HAY THI IOE XIN THẦY CÔ VÀ
QUÝ PHỤ HUYNH GỬI THƯ VỀ HÒM THƯ tieuhocinfo@gmail.com
Hay gọi vào số di động 0983140198

BÀI THI SỐ 1: Xóa các ô trong bảng theo thứ tự tăng dần
57371

794

19791

6791

787

754

5756

19792

892

7787

5713

56371

637

8791

5718

19793

5786

8792

786

58741

BÀI THI SỐ 2: Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 1: Tính giá trị của biểu thức: 3789 : 3 – n x 356 với n = 2
...............................................................................................................................................
Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại 

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
.....................................
Câu 2: Số gồm 36 nghìn, 2 trăm, 6 đơn vị được viết
là:........................................................
Số gồm 6 triệu, 5 trăm và 4 chục được viết là .......................................................
Câu 3: Tính giá trị của biểu thức: 68 x m + 32 x m với m = 9
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................



 

- NẾU THẦY CÔ KHÔNG TẢI ĐƯỢC TÀI LIỆU LUYỆN THI NÀY TRÊN
TRANG THẦY CÔ ĐANG VÀO THÌ THẦY CÔ HÃY VÀO TRANG
http://thiviolympic.com
ĐỂ TẢI TOÀN BỘ ĐỀ THI NĂM 2012 TỪ VÒNG 1 ĐẾN VÒNG 25 CỦA LỚP
4 , LỚP 5, LỚP 9 - MIỄN PHÍ
SAU KHI TẢI XONG THẦY CÔ CÓ TÀI LIỆU CHO CÁC EM ÔN THI VÀ LUYỆN
TẬP NHIỀU LẦN ĐỂ CÁC EM LÀM TỐT BÀI THI CÁC VÒNG HUYỆN VÒNG
THÀNH PHỐ VÒNG QUỐC GIA
CÀNG LUYỆN ĐƯỢC NHIỀU DẠNG THÌ KẾT QUẢ LÀM CỦA CÁC EM CÀNG
KHẢ QUAN
MỌI CHI TIẾT THẮC MẮC VỀ THI VIOLYMPIC HAY THI IOE XIN THẦY CÔ VÀ
QUÝ PHỤ HUYNH GỬI THƯ VỀ HÒM THƯ tieuhocinfo@gmail.com
Hay gọi vào số di động 0983140198
!"#$%&'()(*+,-./01./+23-+24+5+6./78.
9:;: :< <:< =:< :>:
:9 9:9= <:< >< ::>:
9:; 9=;: =;: >:< 9:>
<:<; 9:>= >:< :>= 9>:
!"#$?@ABC.DE+2F(22GHIJ-(2KLLLL.2MN
 !"
###############################################################################################################################################
Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại http://thiviolympic.com
Tổng hợp đề toán thi violympic 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng hợp đề toán thi violympic 4 - Người đăng: maithuyha-fithou-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Tổng hợp đề toán thi violympic 4 9 10 356