Ktl-icon-tai-lieu

tư tưởng hồ chí minh

Được đăng lên bởi Vietanh Cao
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 714 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MÔN: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
ĐỀ TÀI: CƠ SỞ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

NHÓM THỰC HIỆN: VIỆT ANH
LỚP HỌC PHẦN: 211200513
KHOA: LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: BÙI THỊ HẢO

HCM 31/12/2013

NHÓM
STT

Họvà tên

MSSV

1

Cao ViệtAnh

13052731

2

NguyễnQuốc Anh

13046001

3

ĐoànCông Ái

13043701

4

NguyễnVăn Giàu

13043341

5

LêThị Phương

13061741

6

LêThị Kiều

13045381

7

NguyễnThị Vân Anh

13049891

8

LêMinh Đức

13013191

9

TrầnMinh Nhật

13013261

10

TrầnQuốc Huy

13040911

Dàn Bài
I. Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh:
II. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh:
1. Cơ sở khách quan:
a. Bối cảnh lịch sử hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh:
o Bối cảnh lịch sử Việt Nam cuối tk XIX đầu tk XX
o Bối cảnh lịch sử thời đại
b. Những tiền đề tư tưởng lý luận:
o Giá trị truyền thống dân tộc
o Tinh hoa văn hóa nhân loại
o Chủ nghĩa Mác-Lênin
2. Cở sở chủ quan:
a. Khả năng tư duy và trí tuệ:
b. Phẩm chất đạo đức và năng lực hoạt đông thực tiễn:
III. Mối quan hệ giữa nhân tố chủ quan và nhân tố khách quan trong cơ sở hình thành tư
tưởng Hồ Chí Minh:
o Cơ sở quyết định bản chất Cách Mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh:

I. Khái niệm tư tưởng hồ chí minh
“Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ
bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo của chủ
nghĩa Mác-Lênin và điều kiện củ thể của nước ta, kế thừa các giá trị truyền thống tốt đẹp
của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý
giá của Đảng và dân tộc ta, mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta dành
thắng lợi”.

II. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
1. Cơ sở khách quan 
Bố cảnh lịch sử VN cuối TK XIX đầu TK XX

Các phong trào yêu nước chống Pháp

Triều đình nhà Nguyễn từng bước đầu

của nhân dân VN( Phan Bội Châu, Phan
Chu Trinh, Hoàng Hoa Thám....

Thực dân Pháp xâm lược

Cuối TK

Với truyền thống yêu nước, các cuộc khởi nghĩa theo hệ

XIX

tư tưởng phong kiến nổ ra liên tiêp rầm rộ.

hàng và thừa nhận nền bảo hộ của Pháp

Muốn dành thắng lợi
phải đi theo môt con
đường mới
Đầu TK XX

Chuyển dần sang xu hướng dân chủ tư sản, nhưng cuối
cùng đều thất bại.

1.
1. Cơ
Cơ sở
sở khách
khách quan
quan  

a. Bối cảnh lịch sử hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.
* Bối cảnh thời đại.

O

Chủ nghĩa tư bản xác lập quyền thống trị chúng trên phạmvi toànthế giới
vàtrở thành kẻ thù chung của cácdântộc thuộc địa.

O

Cách mạng tháng 10 thành công→ Làm thức tỉnh các nước châu Á

O

V...
ĐỀ TÀI: CƠ SỞ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
NHÓM THỰC HIỆN: VIỆT ANH
LỚP HỌC PHẦN: 211200513
KHOA: LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: BÙI THỊ HẢO
MÔN: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
HCM 31/12/2013
tư tưởng hồ chí minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tư tưởng hồ chí minh - Người đăng: Vietanh Cao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
tư tưởng hồ chí minh 9 10 75