Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng 5s trong việc cải thiện năng lực sản xuất

Được đăng lên bởi duongck31
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 552 lần   |   Lượt tải: 3 lần
QUẢN LÝ BẢO TRÌ CÔNG NGHIỆP December 21, 2013

CHỦ ĐỀ TIỂU LUẬN :

Ứng dụng 5s trong việc cải
thiện năng lực sản xuất

GVHD: ThS Nguyễn Phương Quang
SVTH: Bùi Vi Anh Tuấn
Lê Viết Đức
Nguyễn Việt Thắng

Trang 1

10118159
10118140
10118134

QUẢN LÝ BẢO TRÌ CÔNG NGHIỆP December 21, 2013

Nhận xét của giảng viên:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................
 December 21, 2013

 !"#$%&''(%
!)%&*+,' (-./!
01)2.34)56.7
208%0%9)./:;::<:=
>0%?!@':;::<:A;
.340%&!)B:;::<:CA
Trang 1
Ứng dụng 5s trong việc cải thiện năng lực sản xuất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ứng dụng 5s trong việc cải thiện năng lực sản xuất - Người đăng: duongck31
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Ứng dụng 5s trong việc cải thiện năng lực sản xuất 9 10 457