Ktl-icon-tai-lieu

ứng dụng Marketing Mix

Được đăng lên bởi lehongphong694
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 551 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KHOA MARKETING
HỌC PHẦN MARKETING CHIẾN LƯỢC

Mục tiêu nghiên cứu

CHƯƠNG 9. PHÁT TRIỂN MARKETING MIX
TRÊN CƠ SỞ MARKETING CHIẾN LƯỢC

Tìm hiểu về cách thức cụ thể hóa các quyết ñịnh
marketing chiến lược thành các quyết ñịnh marketing
chiến thuật với 4Ps trong marketing hỗn hợp

T S. Phạ m T hị H uy ề n
T há ng 4 / 2 0 1 4

Nội dung nghiên cứu

Định hướng
cho nghiên cứu
thị trường
• Khi nào
nghiên cứu thị
trường tổng
thể?
• Xây dựng kế
hoạch nghiên
cứu
• Thiết kế bảng
câu hỏi

Định hướng
cho chính
sách sản
phẩm
• Phát triển
danh mục và
chủng loại
• Các phương
án ñóng gói
• Các phương
án dịch vụ

I. Định hướng cho nghiên cứu thị trường

Định
hướng cho
chính sách
giá cả
• Khung
giá, mức
giá
• Phân biệt
giá
• Thay ñổi
giá

Định hướng
cho chính
sách phân
phối
• Số cấp ñộ,
số trung gian
• Chính sách
quản lý kênh
• Tiêu chuẩn
ñánh giá
kênh

Định hướng
cho chính
sách truyền
thông
• Chú trọng
hình thức
nào?
• Lựa chọn
phương
tiện?
• Thiết kế
thông
ñiệp…

Khi nào cần thực hiện nghiên cứu thị trường tổng thể?
Xây dựng kế hoạch nghiên cứu
Thiết kế bảng câu hỏi

1

Khi nào cần thực hiện nghiên cứu thị trường tổng thể?
Khi ñối diện với vấn ñề lớn về marketing cần giải quyết
nhưng thông tin hiện có chưa ñủ ñể ra quyết ñịnh
Có gia nhập thị trường hay không?
Phát triển thương hiệu sang một lĩnh vực kinh doanh mới
Sáp nhập và phát triển thương hiệu mới
Thiết kế sản phẩm như thế nào?
Làm sao ñể ñưa sản phẩm mới ra thị trường hiệu quả?
Nghiên cứu xu hướng thay ñổi trong nhu cầu khách hàng ñể chuẩn bị
phát triển sản phẩm mới…

Xây dựng kế hoạch nghiên cứu
Định hướng chiến lược cho phép người quản lý dự án nghiên cứu
biết có gì? cần làm gì?... Qua ñó xây dựng kế hoạch nghiên cứu
cho phù hợp, thực hiện nghiên cứu hiệu quả và bảo ñảm về thời
gian.

Rõ ràng, ñó là những quyết ñịnh marketing chiến lược!

Thiết kế bảng câu hỏi
Trên cơ sở mục tiêu nghiên cứu ñể giải quyết một vấn ñề
marketing chiến lược nào ñó, người ta xác ñịnh các câu
hỏi nghiên cứu và ñó là cơ sở ñể thiết kế bảng câu hỏi
Câu hỏi mở: Nghiên cứu ñịnh tính, sâu sắc và kiếm tìm ý tưởng mới,
sáng tạo
Câu hỏi ñóng: Nghiên cứu ñịnh lượng, nhằm tìm ra xu hướng, ñặc
ñiểm chung
Thang ño: Giúp phát hiện ra những chỉ số quan trọng
Biến ñiều khiển: Giúp phân ñoạn thị trường tốt hơn

II. Định hướng cho chính sách sản phẩm
Phát triển danh mục và chủng loại
Các phương án ñóng gói
Các phương án dịch vụ

2

Phát triển danh mục và chủng loại
Phối thức sản phẩm - tập hợp tất cả những loại sản phẩm và mặt
hàng của một người bán ñưa...
1
TS. Phm Th Huyn
Tháng 4/2014
KHOA MARKETING
HC PHN MARKETING CHIN LƯỢC
CHƯƠNG 9. PHÁT TRIN MARKETING MIX
TRÊN CƠ S MARKETING CHIN LƯỢC
Mc tiêu nghiên cu
Tìm hiu v cách thc c th hóa các quyết ñịnh
marketing chiến lược thành các quyết ñịnh marketing
chiến thut vi 4Ps trong marketing hn hp
Ni dung nghiên cu
Định hướng
cho nghiên cu
th trường
Khi nào
nghiên cu th
trường tng
th?
Xây dng kế
hoch nghiên
cu
Thiết kế bng
câu hi
Định hướng
cho chính
sách sn
phm
Phát trin
danh mc
chng loi
Các phương
án ñóng gói
Các phương
án dch v
Định
hướng cho
chính sách
giá c
Khung
giá, mc
giá
Phân bit
giá
Thay ñổi
giá
Định hướng
cho chính
sách phân
phi
S cp ñộ,
s trung gian
Chính sách
qun lý kênh
Tiêu chun
ñánh giá
kênh
Định hướng
cho chính
sách truyn
thông
Chú trng
nh thc
nào?
La chn
phương
tin?
Thiết kế
thông
ñip…
I. Định hướng cho nghiên cu th trường
Khi nào cn thc hin nghiên cu th trường tng th?
Xây dng kế hoch nghiên cu
Thiết kế bng câu hi
ứng dụng Marketing Mix - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ứng dụng Marketing Mix - Người đăng: lehongphong694
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
ứng dụng Marketing Mix 9 10 152