Ktl-icon-tai-lieu

XK chè tại cty TNHH TM Đại Lợi

Được đăng lên bởi Lê Đăng Anh
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 937 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
XuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh ®æi míi cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi, víi nh÷ng kinh
nghiÖm thùc tiÔn vµ bµi häc cña nhiÒu níc trªn thÕ giíi. §¹i héi §¶ng toµn
quèc lÇn thø VI ®· ®Ò ra ba ch¬ng tr×nh môc tiªu lín: “ L¬ng thùc, thùc phÈm,
hµng tiªu dïng vµ hµng xuÊt khÈu”. Kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ hµng ®Çu cña ngµnh
n«ng nghiÖp níc ta trong vµi thËp kû tíi. TiÕp ®Õn §¹i héi VIII vµ IX l¹i
kh¼ng ®Þnh l¹i mét lÇn n÷a ba ch¬ng tr×nh kinh tÕ trªn trong ®ã n«ng l©m
nghiÖp ph¶i ph¸t triÓn s¶n xuÊt hµng ho¸ theo híng thÞ trêng g¾n víi c«ng
nghiÖp chÕ biÕn ®¸p øng nhu cÇu trong níc, ®Èy m¹nh xuÊt khÈu, ph¸t huy lîi
thÕ so s¸nh, b¶o vÖ tµi nguyªn m«i trêng…
Trong sè 10 mÆt hµng n«ng s¶n, s¶n xuÊt, xuÊt khÈu th× chÌ ®ang cã xu
híng ngµy cµng gia t¨ng. C©y chÌ ®îc trång nhiÒu ë c¸c tØnh miÒn nói phÝa
b¾c vµ L©m §ång. S¶n xuÊt chÌ trong nhiÒu n¨m qua ®· phÇn nµo ®¸p øng ®îc
nhu cÇu vÒ chÌ uèng trong níc, ®ång thêi cßn xuÊt khÈu ®¹t kim ng¹ch hµng
chôc triÖu USD mçi n¨m. Tuy cã nh÷ng thêi ®iÓm gi¸ chÌ gi¶m lµm cho ®êi
sèng cña nh÷ng ngêi trång chÌ gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n nhng nh×n tæng thÓ th×
c©y chÌ vÉn gi÷ vÞ trÝ quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, gãp phÇn t¹o viÖc
lµm, t¨ng thu nhËp cho mét bé phËn ®¸ng kÓ nh©n d©n vïng trung du, miÒn
nói, vïng cao, vïng xa vµ gãp phÇn b¶o vÖ m«i trêng sinh th¸i. V× vËy viÖc
s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn chÌ xuÊt khÈu lµ mét híng quan träng nh»m thóc ®Èy tèc
®é t¨ng trëng cña n«ng nghiÖp vµ kinh tÕ n«ng th«n níc ta.
ViÖt Nam lµ mét quèc gia cã nhiÒu lîi thÕ ®Ó ph¸t triÓn c©y chÌ h¬n c¸c
níc kh¸c, chóng ta cã ®iÒu kiÖn vÒ khÝ hËu, thæ nhìng thÝch hîp cho c©y chÌ
ph¸t triÓn, cã nguån lao ®éng dåi dµo trong n«ng nghiÖp vµ thÞ trêng tiªu thô
tiÒm tµng trong vµ ngoµi níc. Tuy nhiªn lîng chÌ xuÊt khÈu cßn rÊt h¹n chÕ
chØ chiÕm 2% tæng s¶n lîng xuÊt khÈu cña toµn thÕ giíi. V× vËy, ®Ó ngµnh chÌ
ViÖt Nam nãi chung vµ C«ng ty TNHH TM §¹i lîi nãi riªng cã ®îc nh÷ng bíc ph¸t triÓn míi trong viÖc xuÊt khÈu chÌ ra thÞ trêng ThÕ giíi ®ã lµ mét vÊn
®Ò hÕt søc cÊp thiÕt.
1

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Thùc tÕ trong nh÷ng n¨m võa qua mÆc dï ®· cã sù cè g¾ng nç lùc trong
viÖc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò xuÊt khÈu chÌ, nhng C«ng ty TNHH TM §¹i lîi gÆp
kh«ng Ýt khã kh¨n, víng m¾c cÇn ph¶i ®îc gi¶i quyÕt. ChÝnh v× vËy, qua thêi
gian nghiªn cøu lý luËn, t«i m¹nh d¹n chän ®Ò tµi:
“Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch xuÊt khÈu mÆt hµng chÌ cña C«ng ty TNHH
TM §¹i lîi ” .
MÆc dï thêi gian qua ®· cã nh÷ng nhiÒu §Ò tµi khoa häc, luËn ¸n,
chuyªn ®Ò… nghiªn cøu vÊn ®Ò nµy, nhng chuyªn ...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
XuÊt ph¸t t×nh h×nh ®æi míi cña nÒn kinh thÕ giíi, víi nh÷ng kinh
nghiÖm thùc tiÔn bµi häc cña nhiÒu níc trªn thÕ giíi. §¹i héi §¶ng toµn
quèc lÇn thø VI ®· ®Ò ra ba ch¬ng tr×nh môc tiªu lín: “ L¬ng thùc, thùc phÈm,
hµng tiªu dïng hµng xuÊt khÈu”. Kh¼ng ®Þnh trÝ hµng ®Çu cña ngµnh
n«ng nghiÖp níc ta trong vµi thËp tíi. TiÕp ®Õn §¹i héi VIII IX l¹i
kh¼ng ®Þnh l¹i mét lÇn n÷a ba ch¬ng tr×nh kinh trªn trong ®ã n«ng l©m
nghiÖp ph¶i ph¸t triÓn s¶n xuÊt hµng ho¸ theo híng thÞ trêng g¾n víi c«ng
nghiÖp cbiÕn ®¸p øng nhu cÇu trong níc, ®Èy m¹nh xuÊt khÈu, ph¸t huy lîi
thÕ so s¸nh, b¶o vÖ tµi nguyªn m«i trêng
Trong 10 mÆt hµng n«ng s¶n, s¶n xuÊt, xuÊt khÈu th× c ®ang xu
híng ngµy cµng gia t¨ng. C©y chÌ ®îc trång nhiÒu ë c¸c tØnh miÒn nói phÝa
b¾c vµ L©m §ång. S¶n xuÊt chÌ trong nhiÒu n¨m qua ®· phÇn nµo ®¸p øng ®îc
nhu cÇu chÌ uèng trong níc, ®ång thêi cßn xuÊt khÈu ®¹t kim ng¹ch hµng
chôc triÖu USD mçi n¨m. Tuy nh÷ng thêi ®iÓm gi¸ c gi¶m lµm cho ®êi
sèng cña nh÷ng ngêi trång chÌ gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n nhng nh×n tæng thÓ th×
c©y chÌ vÉn gi÷ vÞ trÝ quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, gãp phÇn t¹o viÖc
lµm, t¨ng thu nhËp cho mét phËn ®¸ng nh©n d©n vïng trung du, miÒn
nói, vïng cao, vïng xa gãp phÇn b¶o m«i trêng sinh th¸i. vËy viÖc
s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn chÌ xuÊt khÈu lµ mét híng quan träng nh»m thóc ®Èy tèc
®é t¨ng trëng cña n«ng nghiÖp vµ kinh tÕ n«ng th«n níc ta.
ViÖt Nam lµ mét quèc gia nhiÒu lîi thÕ ®Ó ph¸t triÓn c©y c h¬n c¸c
níc kh¸c, chóng ta ®iÒu kiÖn khÝ hËu, t nhìng thÝch hîp cho c©y c
ph¸t triÓn, cã nguån lao ®éng dåi dµo trong n«ng nghiÖp vµ thÞ trêng tiªu thô
tiÒm tµng trong ngoµi níc. Tuy nhiªn lîng chÌ xuÊt khÈu cßn rÊt h¹n chÕ
chØ chiÕm 2% tæng s¶n lîng xuÊt khÈu cña toµn thÕ giíi. V× vËy, ®Ó ngµnh c
ViÖt Nam nãi chung vµ C«ng ty TNHH TM §¹i lîi nãi riªng cã ®îc nh÷ng b-
íc ph¸t triÓn míi trong viÖc xuÊt khÈu chÌ ra thÞ trêng ThÕ giíi ®ã lµ mét vÊn
®Ò hÕt søc cÊp thiÕt.
1
XK chè tại cty TNHH TM Đại Lợi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
XK chè tại cty TNHH TM Đại Lợi - Người đăng: Lê Đăng Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
XK chè tại cty TNHH TM Đại Lợi 9 10 552