Ktl-icon-tai-lieu

XK hàng thủ công mỹ nghệ tại ARTEXPORT

Được đăng lên bởi Lê Đăng Anh
Số trang: 91 trang   |   Lượt xem: 1060 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Môc lôc
Lêi nãi ®Çu
Ch¬ng I: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ xuÊt khÈu hµng thñ c«ng mü
nghÖ.
1.1 S¶n phÈm thñ c«ng mü nghÖ vµ xuÊt khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ .
1.1.1 Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n.
1.1.2 §Æc ®iÓm cña hµng TCMN
1.1.3 C¸c h×nh thøc xuÊt khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ........................................
1.2 Vai trß cña xuÊt khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ..............................................
1.2.1 §èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n........................................................................
1.2.2 §èi víi c¸c doanh nghiÖp ..........................................................................
1. 3 C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn xuÊt khÈu TCMN.................................................
1.3.1 C¸c nh©n tè thuéc m«i trêng vÜ m«.............................................................
1.3.2 C¸c nh©n tè thuéc m«i trêng vi m«.............................................................
1.4 Tæng quan vÒ thÞ trêng NhËt B¶n ....................................................................
1.4.1 NhËt b¶n vµ nhu cÇu nhËp khÈu thñ c«ng mü nghÖ.....................................
1.4.2Xu híng nhËp khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ ë NhËt B¶n.............................
Ch¬ng II :Thùc tr¹ng vÒ s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu TCMN ë ViÖt Nam vµ
c«ng ty ARTEXPORT trong thêi gian qua
1.1 Thùc tr¹ng vÒ s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu thñ c«ng mü nghÖ ë ViÖt Nam............
1.1.1 Thùc tr¹ng vÒ s¶n xuÊt thñ c«ng mü nghÖ t¹i c¸c lµng nghÒ.......................
1.1.2 Thùc tr¹ng xuÊt khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ cña ViÖt Nam ....................
.
1.1.3 T×nh h×nh xuÊt khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ cña ViÖt Nam sang thÞ trêng NhËt B¶n..........................................................................................................
.
* XuÊt khÈu sang NhËt B¶n....................................................................................
*XuÊt khÈu t¹i chç.
1.2 Thùc tr¹ng vÒ s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu TCMN cña c«ng ty ARTEXPORT......
.
2.2.1 Tæng quan vÒ c«ng ty....................................................................................
2.2.2 T×nh h×nh xuÊt khÈu cña c«ng ty sang NhËt B¶n trong mét sã n¨m võa
qua...........................................................................................................................
* XuÊt khÈu sang NhËt B¶n.
* XuÊt khÈu t¹i chç.................................................................................................

2.2.3 §¸nh gi¸ vÒ thùc tr¹ng xuÊt khÈu sang NhËt B¶n cña c«ng ty trong thêi
gian qua.............
Môc lôc
Lêi nãi ®Çu
Ch¬ng I: Mét vÊn ®Ò luËn b¶n xuÊt khÈu hµng thñ c«ng
nghÖ.
1.1 S¶n phÈm thñ c«ng mü nghÖ vµ xuÊt khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ .
1.1.1 Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n.
1.1.2 §Æc ®iÓm cña hµng TCMN
1.1.3 C¸c h×nh thøc xuÊt khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ........................................
1.2 Vai trß cña xuÊt khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ..............................................
1.2.1 §èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n........................................................................
1.2.2 §èi víi c¸c doanh nghiÖp ..........................................................................
1. 3 C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn xuÊt khÈu TCMN.................................................
1.3.1 C¸c nh©n tè thuéc m«i trêng vÜ m«.............................................................
1.3.2 C¸c nh©n tè thuéc m«i trêng vi m«.............................................................
1.4 Tæng quan vÒ thÞ trêng NhËt B¶n ....................................................................
1.4.1 NhËt b¶n vµ nhu cÇu nhËp khÈu thñ c«ng mü nghÖ.....................................
1.4.2Xu híng nhËp khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ ë NhËt B¶n.............................
Ch¬ng II :Thùc tr¹ng s¶n xuÊt xuÊt khÈu TCMN ë ViÖt Nam
c«ng ty ARTEXPORT trong thêi gian qua
1.1 Thùc tr¹ng vÒ s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu thñ c«ng mü nghÖ ë ViÖt Nam............
1.1.1 Thùc tr¹ng vÒ s¶n xuÊt thñ c«ng mü nghÖ t¹i c¸c lµng nghÒ.......................
1.1.2 Thùc tr¹ng xuÊt khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ cña ViÖt Nam ....................
.
1.1.3 T×nh h×nh xuÊt khÈu hµng thñ c«ng nghÖ cña ViÖt Nam sang thÞ tr-
êng NhËt B¶n..........................................................................................................
.
* XuÊt khÈu sang NhËt B¶n....................................................................................
*XuÊt khÈu t¹i chç.
1.2 Thùc tr¹ng vÒ s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu TCMN cña c«ng ty ARTEXPORT......
.
2.2.1 Tæng quan vÒ c«ng ty....................................................................................
2.2.2 T×nh h×nh xuÊt khÈu cña c«ng ty sang NhËt B¶n trong mét sã n¨m võa
qua...........................................................................................................................
* XuÊt khÈu sang NhËt B¶n.
* XuÊt khÈu t¹i chç.................................................................................................
XK hàng thủ công mỹ nghệ tại ARTEXPORT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
XK hàng thủ công mỹ nghệ tại ARTEXPORT - Người đăng: Lê Đăng Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
91 Vietnamese
XK hàng thủ công mỹ nghệ tại ARTEXPORT 9 10 961