Ktl-icon-tai-lieu

xử lí số liệu nghành thực phẩm

Được đăng lên bởi nguyenthong180-gmail-com
Số trang: 118 trang   |   Lượt xem: 4374 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Phân tích số liệu và biểu đồ bằng R

Nguyễn Văn Tuấn

Phân tích số liệu và biểu đồ bằng

Nguyễn Văn Tuấn
Garvan Institute of Medical Research
Sydney, Australia

1

Phân tích số liệu và biểu đồ bằng R

Nguyễn Văn Tuấn

Mục lục
1

Tải R xuống và cài đặt vào máy tính

4

2

Tải R package và cài đặt vào máy tính

6

3
3.1
3.2

“Văn phạm” R
Cách đặt tên trong R
Hỗ trợ trong R

7
9
9

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Cách nhập dữ liệu vào R
Nhập số liệu trực tiếp: c()
Nhập số liệu trực tiếp: edit(data.frame())
Nhập số liệu từ một text file: read.table
Nhập số liệu từ Excel
Nhập số liệu từ SPSS
Thông tin về số liệu
Tạo dãy số bằng hàm seq, rep và gl

10
10
12
13
14
15
16
17

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Biên tập số liệu
Tách rời số liệu: subset
Chiết số liệu từ một data .frame
Nhập hai data.frame thành một: merge
Biến đổi số liệu (data coding)
Biến đổi số liệu bằng cách dùng replace
Biến đổi thành yếu tố (factor)
Phân nhóm số liệu bằng cut2 (Hmisc)

19
19
20
21
22
23
23
24

6
6.1
6.2

Sử dụng R cho tính toán đơn giản
Tính toán đơn giản
Sử dụng R cho các phép tính ma trận

24
24
26

7
7.1
7.2
7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.4

Sử dụng R cho tính toán xác suất
Phép hoán vị (permutation)
Biến số ngẫu nhiên và hàm phân phối
Biến số ngẫu nhiên và hàm phân phối
Hàm phân phối nhị phân (Binomial distribution)
Hàm phân phối Poisson (Poisson distribution)
Hàm phân phối chuẩn (Normal distribution)
Hàm phân phối chuẩn chuẩn hóa (Standardized Normal distribution)
Chọn mẫu ngẫu nhiên (random sampling)

31
31
32
32
33
35
36
38
41

8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.5.1
8.5.2
8.6
8.7
8.7.1
8.8

Biểu đồ
Số liệu cho phân tích biểu đồ
Biểu đồ cho một biến số rời rạc (discrete variable): barplot
Biểu đồ cho hai biến số rời rạc (discrete variable): barplot
Biểu đồ hình tròn
Biểu đồ cho một biến số liên tục: stripchart và hist
Stripchart
Histogram
Biểu đồ hộp (boxplot)
Phân tích biểu đồ cho hai biến liên tục
Biểu đồ tán xạ (scatter plot)
Phân tích Biểu đồ cho nhiều biến: pairs

42
42
44
45
46
47
47
48
49
50
50
53

2

Phân tích số liệu và biểu đồ bằng R

Nguyễn Văn Tuấn

8.9

Biểu đồ với sai số chuẩn (standard error)

54

9
9.1
9.2
9.3
9.3.1
9.3.2
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.10.1
9.10.2

Phân tích thống kê mô tả
Thống kê mô tả (descriptive statistics, summary)
Thống kê mô tả theo từng nhóm
Kiểm định t (t.test)
Kiểm định t một mẫu
Kiểm định t hai mẫu
Kiểm định Wilcoxon cho hai mẫu (wilcox.test)
Kiểm định t cho các biến số theo cặp (paired t-test, t.test)
Kiểm định Wilcoxon cho các biến số theo ...
Phân tích s liu và biu đồ bng R Nguyn Văn Tun
1
Phân tích s liu và biu đồ bng
Nguyn Văn Tun
Garvan Institute of Medical Research
Sydney, Australia
xử lí số liệu nghành thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
xử lí số liệu nghành thực phẩm - Người đăng: nguyenthong180-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
118 Vietnamese
xử lí số liệu nghành thực phẩm 9 10 806