Ktl-icon-tai-lieu

105 CÂU HỎI QUẢN TRỊ HỌC

Được đăng lên bởi dovulinh259-gmail-com
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1683 lần   |   Lượt tải: 9 lần
105 CÂU HỎI QUẢN TRỊ HỌC
1) Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu tạo tiền đề cho sự xuất hiện của lý
thuyết quản trị:
a. Đúng
b. Sai
2) Nghệ thuật quản trị đòi hỏi phải tuân thủ các nguyên tắc quản trị của Fayol:
a. Đúng
b. Sai
3) Taylor là người sáng lập ra trường phái quản trị khoa học:
a. Đúng
b. Sai
4) Lý thuyết quản trị cổ điển không còn đúng trong quản trị hiện đại:
a. Đúng
b. Sai
5) Ra quyết định là một nghệ thuật:
a. Đúng
b. Sai
6) Ra quyết định là một khoa học:
a. Đúng
b. Sai
7) Ra quyết định đúng là nhà quản trị đã giải quyết được vấn đề của mình:
a. Đúng
b. Sai
8) Quyền đưa ra quyết định phải tập trung về người có địa vị cao nhất trong tổ
chức, luôn là một nguyên tắc đúng trong mọi tình huống:
a. Đúng
b. Sai
9) Khi quyết định lựa chọn phương án cần phải chọn những phương án có chi
phí thấp nhất:
a. Đúng
b. Sai
10) Trong mọi trường hợp đều cần dân chủ khi bàn bạc ra quyết định để đạt
hiệu quả cao:
a. Đúng
b. Sai
11) Quyết định quản trị thành công hoàn toàn phụ thuộc vào quá trình ra
1

quyết định:
a. Đúng
b. Sai
12) Quản trị là một hoạt động kết tinh khi con người kết hợp với nhau để đi
đến mục tiêu:
a. Đúng
b. Sai
13) Quản trị là một hoạt động phổ biến trong tất cả các tổ chức:
a. Đúng
b. Sai
14) Quản trị được thực hiện theo một cách như nhau:
a. Đúng
b. Sai
15) Mục tiêu của quản trị là tối đa hoá lợi nhuận:
a. Đúng
b. Sai
16) Quản trị là một công việc mang tính đặc thù của những nhà quản trị cấp
cao:
a. Đúng
b. Sai
17) Nhà quản trị là những người có quyền ra lệnh và điều hành công việc của
những người khác:
a. Đúng
b. Sai
18) Tất cả các nhà quản trị đều phải am hiểu các kỹ năng quản trị với những
mức độ như nhau:
a. Đúng
b. Sai
19) Cấp quản trị càng cao thì kỹ năng chuyên môn càng quan trọng:
a. Đúng
b. Sai
20) Kỹ năng nhân sự cần thiết đối với các cấp quản trị là như nhau:
a. Đúng
b. Sai
21) Thời gian của nhà quản trị cấp cao giành nhiều nhất cho chức năng hoạch
định:
a. Đúng
2

b. Sai
22) Vai trò quan trọng nhất của các nhà quản trị cấp thấp trong tổ chức là
giám sát chặt chẽ hành vi của những người cấp dưới:
a. Đúng
b. Sai
23) Hoạt động quản trị mang tính nghệ thuật theo kiểu cha truyền con nối:
a. Đúng
b. Sai
24) Nhà quản trị thì cần phải vượt trội các nhân viên của mình về tất cả các kỹ
năng để quản trị hữu hiệu:
a. Đúng
b. Sai
25) Phong cách lãnh đạo dân chủ luôn mang lại hiệu quả trong mọi trường hợp:
a. Đúng
b. Sai
26) Không nên lãnh đạo nhân viên theo phong cách độc đoán dù trong hoàn
cảnh nào:
a. Đúng
b. Sai
27)Phong cách quản lý độc tài...
105 CÂU HỎI QUẢN TRỊ HỌC
1) Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu tạo tiền đề cho sự xuất hiện của lý
thuyết quản trị:
a. Đúng
b. Sai
2) Nghệ thuật quản trị đòi hỏi phải tuân thủ các nguyên tắc quản trị của Fayol:
a. Đúng
b. Sai
3) Taylor là người sáng lập ra trường phái quản trị khoa học:
a. Đúng
b. Sai
4) Lý thuyết quản trị cổ điển không còn đúng trong quản trị hiện đại:
a. Đúng
b. Sai
5) Ra quyết định là một nghệ thuật:
a. Đúng
b. Sai
6) Ra quyết định là một khoa học:
a. Đúng
b. Sai
7) Ra quyết định đúng là nhà quản trị đã giải quyết được vấn đề của mình:
a. Đúng
b. Sai
8) Quyền đưa ra quyết định phải tập trung về người có địa vị cao nhất trong tổ
chức, luôn là một nguyên tắc đúng trong mọi tình huống:
a. Đúng
b. Sai
9) Khi quyết định lựa chọn phương án cần phải chọn những phương án có chi
phí thấp nhất:
a. Đúng
b. Sai
10) Trong mọi trường hợp đều cần dân chủ khi bàn bạc ra quyết định để đạt
hiệu quả cao:
a. Đúng
b. Sai
11) Quyết định quản trị thành công hoàn toàn phụ thuộc vào quá trình ra
1
105 CÂU HỎI QUẢN TRỊ HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
105 CÂU HỎI QUẢN TRỊ HỌC - Người đăng: dovulinh259-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
105 CÂU HỎI QUẢN TRỊ HỌC 9 10 985