Ktl-icon-tai-lieu

200 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Được đăng lên bởi Lee Tu
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 3271 lần   |   Lượt tải: 4 lần
200 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
*******************
Phần I (100 câu)
C©u 1: RSI gi¶m vµ c¾t ®−êng O tõ trªn xuèng d−íi, ®©y lµ tÝn hiÖu ®Ó:
a. Mua CP
b. B¸n CP
c. Kh«ng mua b¸n g× c¶ v× TT ®ang biÕn ®éng
C©u 2: Ng−êi X cã møc ng¹i rñi ro lµ A = 3 vµ Y cã møc ng¹i rñi ro A = 5
vËy:
a. X cã møc bï rñi ro cao h¬n Y
b. Y cã møc bï rñi ro cao h¬n X
c. Kh«ng thÓ so s¸nh ®−îc.
C©u 3: Ng©n hµng b¹n c«ng bè l·i suÊt göi tiÕt kiÖm tr¶ tr−íc lµ 10%/n¨m, ls
nµy t−¬ng ®−¬ng víi lãi suất tr¶ sau lµ:
a. 11%
b. 11,1%
c. 21%
d. kh«ng ph−¬ng ¸n nµo ®óng
C©u 4: Mét ®iÓm A cña 1 chøng kho¸n n»m phÝa trªn ®−êng thÞ tr−êng
chøng kho¸n SML th× ®iÓm nµy biÓu thÞ:
a. TT ®¸nh gi¸ cao A
b. TT ®¸nh gi¸ thÊp A
c. Kh«ng thÓ dïng ®Ó biÕt TT ®¸nh gi¸ nh− thÕ nµo vÒ A tõ th«ng tin
trªn.
C©u 5: NÕu 2 CP cã hÖ sè t−¬ng quan lín h¬n 0 th× vÉn cã thÓ kÕt hîp víi
nhau thµnh 1 cÆp ®Ó tham gia vµo 1 DM§T ®Ó gi¶m rñi ro cña DM ®ã:

a. §óng
b. Sai
C©u 6: §èi víi ng−êi qu¶n lý ®Çu t− tr¸i phiÕu chñ ®éng vµ dù ®o¸n l·i suÊt
sÏ gi¶m m¹nh, ng−êi ®Çu t− ®ã sÏ thùc hiÖn ®Çu t− theo chiÕn thuËt sau ®Ó
t¨ng l·i suÊt ®Çu t−:
a. Mua tr¸i phiÕu dµi h¹n, b¸n TP ng¾n h¹n
b. Mua TP ng¾n b¹n, b¸n TP dµi hanh
c. Kh«ng mua b¸n g× c¶ v× TT ®ang phËp phï, kh«ng æn ®Þnh.
C©u 7: Rñi ro cña ®Çu t− CK lµ:
a. Sù mÊt m¸t tiÒn cña khi ®Çu t− vµo CK
b. Sù kh«ng æn ®Þnh cña tiÒn l·i ®Çu t− sau TTCK
c. Kh«ng cã ph−¬ng ¸n nµo ®óng
C©u 8: Ng©n hµng b¹n ®ang xem xÐt ®Ó ®Çu t− vµo 1 CP cã lîi suÊt mong
®îi lµ 50%. L·i suÊt tÝn phiÕu kho b¹c lµ 8,5%. L·i suÊt ®Çu t− b×nh qu©n cña
TT cæ phiÕu lµ 30%. CP ®ang xem xÐt cã hÖ sè rñi ro β gÊp 2 lÇn rñi ro cña
CP thÞ tr−êng. B¹n khuyªn l·nh ®¹o nªn:
a. §Çu t−
b. Kh«ng ®Çu t−
c. Kh«ng x¸c ®Þnh ®−îc vµ kh«ng cã lêi khuyªn
C©u 9: B¹n ®ang së h÷u 1 l−îng TP chuyÓn ®æi cña VCB. TP nµy ®ang ®−îc
giao dÞch ë gi¸ 200.000® cho 1 TP mÖnh gi¸ 100.000®. Nguêi së h÷u TP nµy
®−îc dïng mÖnh gi¸ ®Ó mua CO VCB khi cæ phÇn ho¸ víi gi¸ ®Êu thÇu b×nh
qu©n. Gi¶ sö khi ®Êu gi¸ ®Ó CP ho¸, VCB cã gi¸ ®Êu thÇu b×nh qu©n lµ
200.000 ®/1 CP. Theo b¹n:
a. Gi÷ TP sÏ lîi h¬n.
b. B¸n TP sÏ lîi h¬n
c. Kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ph−¬ng ¸n nµo lîi h¬n

C©u 10: ViÖc t¨ng l·i suÊt theo yªu cÇu sÏ lµm cho gi¶m hÖ sè P/E cña C«ng
ty
a. §óng
b. Sai
C©u 11: M« h×nh t¨ng tr−ëng bÊt biÕn cæ tøc vÉn cã thÓ ®−îc øng dông ®−îc
nÕu møc t¨ng tr−ëng cæ tøc g = 0.
a. §óng
C©u 12: ChØ tiªu ®o ®é rñi ro cña ®Çu t− chøng kho¸n lµ:
a. HÖ sè Beta (β)
b. §é lÖch chuyÓn (δ)
C©u 13: Gi¸ trÞ ®é låi cña tr¸i phiÕu:
a. ChØ lín h¬...
200 CÂU HI TRC NGHIM
PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHNG KHOÁN
*******************
Phn I (100 câu)
C©u 1:
RSI gi¶m vµ c¾t ®êng O tõ trªn xuèng díi, ®©y lµ tÝn hiÖu ®Ó:
a. Mua CP
b. B¸n CP
c. Kh«ng mua b¸n g× c¶ v× TT ®ang biÕn ®éng
C©u 2:
Ngêi X cã møc ng¹i rñi ro lµ A = 3 vµ Y cã møc ng¹i rñi ro A = 5
vËy:
a. X cã møc bï rñi ro cao h¬n Y
b. Y cã møc bï rñi ro cao h¬n X
c. Kh«ng thÓ so s¸nh ®îc.
C©u 3:
Ng©n hµng b¹n c«ng bè l·i suÊt göi tiÕt kiÖm tr¶ tríc lµ 10%/n¨m, ls
nµy t¬ng ®¬ng víi lãi sut tr¶ sau lµ:
a. 11%
b. 11,1%
c. 21%
d. kh«ng ph¬ng ¸n nµo ®óng
C©u 4:
Mét ®iÓm A cña 1 chøng kho¸n n»m phÝa trªn ®êng thÞ trêng
chøng kho¸n SML th× ®iÓm nµy biÓu thÞ:
a. TT ®¸nh gi¸ cao A
b. TT ®¸nh gi¸ thÊp A
c. Kh«ng thÓ dïng ®Ó biÕt TT ®¸nh gi¸ nh thÕ nµo vÒ A tõ th«ng tin
trªn.
C©u 5:
NÕu 2 CP cã hÖ sè t¬ng quan lín h¬n 0 th× vÉn cã thÓ kÕt hîp víi
nhau thµnh 1 cÆp ®Ó tham gia vµo 1 DM§T ®Ó gi¶m rñi ro cña DM ®ã:
200 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
200 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN - Người đăng: Lee Tu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
200 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN 9 10 184