Ktl-icon-tai-lieu

4000 thuật ngữ tài chính kinh tế

Được đăng lên bởi Salem Green
Số trang: 214 trang   |   Lượt xem: 2466 lần   |   Lượt tải: 2 lần
economic

Từ Vựng

1

Abatement cost

Dịch Nghĩa
Chi phí kiểm soát; chi phí chống (ô
nhiễm)

2
3

Ability and earnings
Ability to pay

Năng lực và thu nhập
Khả năng chi trả.

4
5

Ability to pay theory
Abnormal profits

Lý thuyết về khả năng chi trả
Lợi nhuận dị thường

6

Abscissa

Hoành độ

7

Absenteeism

Trốn việc, sự nghỉ làm không có lý do

8
9

Absentee landlord
Absolute advantage

Địa chủ (chủ bất động sản) cách biệt
Lợi thế tuyệt đối.

ID

10 Absolute cost advantage

Lợi thế nhờ phí tổn tuyệt đối.

11 Absolute income hypothesis
12 Absolute monopoly

Giả thuyết thu nhập tuyệt đối.
Độc quyền tuyệt đối.

13 Absolute prices
14 Absolute scarcity
15 Absolute value

Giá tuyệt đối.
Khan hiếm tuyệt đối .
Giá trị tuyệt đối.

16 Absorption approach

Phương pháp hấp thu.

17 Abstinence
18 Accelerated depreciation

Nhịn chi tiêu.
Khấu hao nhanh, khấu hao gia tốc.

19 Accelerating inflation
20 Accelerator

Lạm phát gia tốc.
Gia số

21 Accelerator coefficient
22 Accelerator effect

Hệ số gia tốc.
Hiệu ứng gia tốc.

23 Accelerator principle

Nguyên lý gia tốc.

24 Acceptance

chấp nhận thanh toán.

Page 1

Giải Thích
Chi phí làm giảm sự khó chịu như ô nhiễm
hay tắc đường.
Thước đo về khả năng và trình độ (học vấn)
có tương quan chặt chẽ với nhau, làm tăng
khả năng là phần lớn lợi tức được ước tính
do giáo dục trên thực tế cũng chính là lợi tức
do năng lực
Một lý thuyết về cách đánh thuế theo đó
gánh nặng về thuế nên được phân bổ theo
khả năng chi trả; và một hệ thống thuế kiểu
luỹ tiến, tỷ lệ hay luỹ thoái, tuỳ thuộc vào
thước đo được sử dụng và độ dốc giả định
của đồ thị thoả dụng biên của thu nhập.
Xem SUPER-NORMAL PROFITS
Giá trị trên trục hoành (trục X) của một điểm
trên đồ thị hai chiều.
Sự nghỉ làm, mặc dù các điều khoản của
hợp đồng lao động yêu cầu người lao động
phải đi làm và hợp đồng vẫn còn giá trị.
Người chủ sở hữu đất hoặc nhà sống ở một
nơi xa bất động sản của mình, thu tiền thuê
và quản lý việc kinh doanh của mình thông
qua trung gian hay người đại diện.
Xem Comparative Advantage.
Một khái niệm đề cập tới những lợi thế của
các hãng đã thiết lập, vì thế các hãng này có
thể duy trì chi phí trung bình thấp hơn so với
các hãng mới nhập ngành không phụ thuộc
vào mức sản lượng. (Xem Barriers to entry)
Giả thuyết này cho rằng các chi phí cho tiêu
dùng (C) là một hàm số của thu nhập khả
dụng của cá nhân (Yd): C = C (Yd).
Xem Monopoly.
Giá đo bằng tiền ngược với với giá tương
đối. Đó là giá của các hàng hoá, dịch vụ
được biểu diễn trực tiếp dưới dạng số lư...
economic
ID
Từ Vựng Dịch Nghĩa Giải Thích
1
Abatement cost
Chi phí kiểm soát; chi phí chống (ô
nhiễm)
Chi phí làm giảm sự khó chịu như ô nhiễm
hay tắc đường.
2
Ability and earnings Năng lực và thu nhập
Thước đo về khả năng và trình độ (học vấn)
có tương quan chặt chẽ với nhau, làm tăng
khả năng là phần lớn lợi tức được ước tính
do giáo dục trên thực tế cũng chính là lợi tức
do năng lực
3
Ability to pay Khả năng chi trả.
4
Ability to pay theory Lý thuyết về khả năng chi trả
Một lý thuyết về cách đánh thuế theo đó
gánh nặng về thuế nên được phân bổ theo
khả năng chi trả; và một hệ thống thuế kiểu
luỹ tiến, tỷ lệ hay luỹ thoái, tuỳ thuộc vào
thước đo được sử dụng và độ dốc giả định
của đồ thị thoả dụng biên của thu nhập.
5
Abnormal profits Lợi nhuận dị thường Xem SUPER-NORMAL PROFITS
6
Abscissa Hoành độ
Giá trị trên trục hoành (trục X) của một điểm
trên đồ thị hai chiều.
7
Absenteeism Trốn việc, sự nghỉ làm không có lý do
Sự nghỉ làm, mặc dù các điều khoản của
hợp đồng lao động yêu cầu người lao động
phải đi làm và hợp đồng vẫn còn giá trị.
8
Absentee landlord Địa chủ (chủ bất động sản) cách biệt
Người chủ sở hữu đất hoặc nhà sống ở một
nơi xa bất động sản của mình, thu tiền thuê
và quản lý việc kinh doanh của mình thông
qua trung gian hay người đại diện.
9
Absolute advantage Lợi thế tuyệt đối. Xem Comparative Advantage.
10
Absolute cost advantage Lợi thế nhờ phí tổn tuyệt đối.
Một khái niệm đề cập tới những lợi thế của
các hãng đã thiết lập, vì thế các hãng này
thể duy trì chi phí trung bình thấp hơn so với
các hãng mới nhập ngành không phụ thuộc
vào mức sản lượng. (Xem Barriers to entry)
11
Absolute income hypothesis Giả thuyết thu nhập tuyệt đối.
Giả thuyết này cho rằng các chi phí cho tiêu
dùng (C) là một hàm số của thu nhập khả
dụng của cá nhân (Yd): C = C (Yd).
12
Absolute monopoly Độc quyền tuyệt đối. Xem Monopoly.
13
Absolute prices Giá tuyệt đối.
Giá đo bằng tiền ngược với với giá tương
đối. Đó là giá của các hàng hoá, dịch vụ
được biểu diễn trực tiếp dưới dạng số lượng
của đơn vị tiền tệ. Xem Price
14
Absolute scarcity Khan hiếm tuyệt đối . Xem Scarcity
15
Absolute value Giá trị tuyệt đối. Giá trị của một biến bỏ qua dấu của nó.
16
Absorption approach Phương pháp hấp thu.
Phương pháp phân tích tác động của sự phá
giá hoặc giảm tỷ giá hối đoái của một nước
đối với cán cân thương mại.
17
Abstinence Nhịn chi tiêu.
Một thuật ngữ miêu tả sự cần thiết giảm bớt
tiêu dùng hiện tại để tích luỹ tư bản.
18
Accelerated depreciation Khấu hao nhanh, khấu hao gia tốc. Xem DEPRECIATION
19
Accelerating inflation Lạm phát gia tốc.
Sự tăng vọt tỷ lệ lạm phát. Nếu chính phủ cố
giữ tỷ lệ thất nghiệp dưới mức tỷ lệ thất
nghiệp tự nhiên thì việc đó sẽ dẫn tới lạm
phát gia tốc.
20
Accelerator Gia số Xem Accelerator principle.
21
Accelerator coefficient Hệ số gia tốc.
Một bội số theo đó đầu tư mới sẽ tăng lên
khi có sự thay đổi về sản lượng.
22
Accelerator effect Hiệu ứng gia tốc.
23
Accelerator principle Nguyên lý gia tốc.
Nguyên lý cho rằng mức đầu tư ròng phụ
thuộc vào mức thay đổi dự kiến về sản
lượng.
24
Acceptance chấp nhận thanh toán.
Hành vi chấp nhận một hối phiếu do cá nhân
hay cơ quan nhận hối phiếu thực hiện, bao
gồm ký hối phiếu và thường ký trên mặt hối
phiếu.
Page 1
4000 thuật ngữ tài chính kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
4000 thuật ngữ tài chính kinh tế - Người đăng: Salem Green
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
214 Vietnamese
4000 thuật ngữ tài chính kinh tế 9 10 296