Ktl-icon-tai-lieu

45 câu hỏi trong đàm phán kinh doanh

Được đăng lên bởi Ngoc Nguyen
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1792 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NỘI DUNG ÔN TẬP
Môn: GIAO DỊCH VÀ ĐÀM PHÁN KINH DOANH
1. Phân tích sự cần thiết của giao dịch kinh doanh? Luận chứng vì sao các quan hệ
giao dịch lại ngày càng trở nên phức tạp hơn?
2. Trình bày khái niệm và bản chất của giao dịch kinh doanh?
3. Nhà kinh doanh cần có những phẩm chất cơ bản gì và phương pháp để rèn luyện
những phẩm chất ấy?
4. Mỗi cuộc đàm phán cần xác lập những mục tiêu nào? Thế nào được gọi là một
hệ thống mục tiêu đúng đắn? Có nên sắp xếp các thứ tự ưu tiên không?
5. Trình bày các hình thức giao dịch kinh doanh? Công nghệ hiện đại có ảnh hưởng
thế nào đến giao dịch kinh doanh?
6. Những yếu lĩnh của thuật “khẩn cầu”? Sự quan sát các những tác dụng gì trong
khẩn cầu?
7. “Nhập gia tùy tục, đáo giang tùy khúc” cho ta những gợi ý gì trong giao tiếp?
Khi giao tiếp với người nước ngoài có những khó khăn gì và biện pháp khắc phục?
8. “Nói dối” trong giao tiếp được hiểu như thế nào? Những thủ pháp của thuật ‘nói
dối không ác ý”?
9. Sở thích của con người có thể được biểu hiện dưới các dạng nào? Trình bày cách
thức của thuật “chiều theo sở thích”?
10. Phân tích câu nói “Muốn làm cho người ta nghe theo anh, làm theo anh thì phải
làm cho người ta thích anh đã”? Phương pháp gây thiện cảm và sự tin cậy trong
giao dịch?
11. Giao dịch, đàm phán với người nước ngoài có những khó khăn gì? Phương
pháp khắc phục những khó khăn đó? Những khác biệt trong văn hóa phương Đông
và phương Tây cần chú ý khi giao dịch?
12. Văn hóa có ảnh hưởng như thế nào đến hành vi giao dịch của con người? Thế
nào là ứng xử có văn hóa trong xã hội?
13. Vì sao chúng ta có thể khẳng định rằng thế giới hiện thực là một bàn đàm phán
khổng lồ? Phân biệt giao dịch và đàm phán?
14. Phân tích những đặc trưng cơ bản của đàm phán kinh doanh?
15. Bối cảnh đàm phán là gì? Thực hiện nguyên tắc “che dấu bối cảnh của mình,
tìm hiểu bối cảnh của đối tác” như thế nào?
16. Tại sao khẳng định đàm phán là một quá trình? Những “điểm chết” trong đàm
phán và nguyên tắc, phương pháp khắc phục?
17. Những loại quyền lực được sử dụng trong đàm phán?
18. Trình bày nội dung phong cách cạnh tranh trong đàm phán? Vận dung phong
cách này trong tình huống nào?
19. Trình bày nội dung phong cách hợp tác trong đàm phán? Vận dung phong cách
này trong tình huống nào?
20. Trình bày nội dung phong cách lẩn tranh trong đàm phán? Vận dung phong

cách này trong tình huống nào?
21. Trình bày nội dung phong cách nhượng bộ, thỏa hiệp trong đàm phán? Vận
dung phong cách này trong tình huống nào?
22. Trình bày nội dung phong c...
NỘI DUNG ÔN TẬP
Môn: GIAO DỊCH VÀ ĐÀM PHÁN KINH DOANH
1. Phân tích sự cần thiết của giao dịch kinh doanh? Luận chứng vì sao các quan hệ
giao dịch lại ngày càng trở nên phức tạp hơn?
2. Trình bày khái niệm và bản chất của giao dịch kinh doanh?
3. Nhà kinh doanh cần có những phẩm chất cơ bản gì và phương pháp để rèn luyện
những phẩm chất ấy?
4. Mỗi cuộc đàm phán cần xác lập những mục tiêu nào? Thế nào được gọi là một
hệ thống mục tiêu đúng đắn? Có nên sắp xếp các thứ tự ưu tiên không?
5. Trình bày các hình thức giao dịch kinh doanh? Công nghệ hiện đại có ảnh hưởng
thế nào đến giao dịch kinh doanh?
6. Những yếu lĩnh của thuật “khẩn cầu”? Sự quan sát các những tác dụng gì trong
khẩn cầu?
7. “Nhập gia tùy tục, đáo giang tùy khúc” cho ta những gợi ý gì trong giao tiếp?
Khi giao tiếp với người nước ngoài có những khó khăn gì và biện pháp khắc phục?
8. “Nói dối” trong giao tiếp được hiểu như thế nào? Những thủ pháp của thuật ‘nói
dối không ác ý”?
9. Sở thích của con người có thể được biểu hiện dưới các dạng nào? Trình bày cách
thức của thuật “chiều theo sở thích”?
10. Phân tích câu nói “Muốn làm cho người ta nghe theo anh, làm theo anh thì phải
làm cho người ta thích anh đã”? Phương pháp gây thiện cảm và sự tin cậy trong
giao dịch?
11. Giao dịch, đàm phán với người nước ngoài có những khó khăn gì? Phương
pháp khắc phục những khó khăn đó? Những khác biệt trong văn hóa phương Đông
và phương Tây cần chú ý khi giao dịch?
12. Văn hóa có ảnh hưởng như thế nào đến hành vi giao dịch của con người? Thế
nào là ứng xử có văn hóa trong xã hội?
13. Vì sao chúng ta có thể khẳng định rằng thế giới hiện thực là một bàn đàm phán
khổng lồ? Phân biệt giao dịch và đàm phán?
14. Phân tích những đặc trưng cơ bản của đàm phán kinh doanh?
15. Bối cảnh đàm phán là gì? Thực hiện nguyên tắc “che dấu bối cảnh của mình,
tìm hiểu bối cảnh của đối tác” như thế nào?
16. Tại sao khẳng định đàm phán là một quá trình? Những “điểm chết” trong đàm
phán và nguyên tắc, phương pháp khắc phục?
17. Những loại quyền lực được sử dụng trong đàm phán?
18. Trình bày nội dung phong cách cạnh tranh trong đàm phán? Vận dung phong
cách này trong tình huống nào?
19. Trình bày nội dung phong cách hợp tác trong đàm phán? Vận dung phong cách
này trong tình huống nào?
20. Trình bày nội dung phong cách lẩn tranh trong đàm phán? Vận dung phong
45 câu hỏi trong đàm phán kinh doanh - Trang 2
45 câu hỏi trong đàm phán kinh doanh - Người đăng: Ngoc Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
45 câu hỏi trong đàm phán kinh doanh 9 10 436