Ktl-icon-tai-lieu

50 câu hỏi thuế GTGT

Được đăng lên bởi Adayof Whitelie
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 2034 lần   |   Lượt tải: 16 lần
50 CÁC CÂU HỎI VÀ ĐÁP VỀ THUẾ TNCN
(Theo Luật thuế thu nhập cá nhân và xử lý tình huống, NXB Tài Chính, Hà Nội,
2008)
Câu hỏi 1: Vì sao ban hành Luật thuế TNCN?
Trả lời:
1. Ban hành Luật thuế thu nhập cá nhân là cần thiết để thể chế hóa đường lối,
chủ trương của Đảng và Nhà Nước về lĩnh vực tài chính.
Nghị Quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã đề ra: “Áp
dụng thuế thu nhập cá nhân thống nhất và thuận lợi cho mọi đối tượng chịu thuế,
đảm bảo công bằng xã hội và tạo động lực phát triển”. Nghị Quyết Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ X của Đảng tiếp tục khẳng định: “Hoàn thiện hệ thống pháp luật
về thuế theo nghuyên tắc công bằng, thống nhất và đồng bộ… Điều chỉnh chính
sách thuế theo hướng giảm và ổn định thuế suất, mở rộng đối tượng thu, điều tiết
hợp lý thu nhập”. Triển khai các Nghị quyết của Đảng, Bộ Chính trị đã thông qua
chiến lược cải cách thuế đến năm 2010, trong đó đặt ra yêu cầu: “Cần sớm xác
định các bước đi thích hợp để tăng tỷ trọng các nguồn thu trong nước cho phù hợp
với tiến trình hội nhập. Mở rộng diện thuế trực thu và tăng tỷ lệ thu từ thuế trực
thu”.
2. Ban hành Luật thuế thu nhập cá nhân nhằm thực hiện công bằng xã hội,
tăng cường kiểm tra, kiểm soát thu nhập và điều tiết, phân phối lại thu nhập, thu
hẹp hợp lý sự chênh lệch về thu nhập giữa các tầng lớp dân cư, đảm bảo sự phát
triển ổn định của nền kinh tế.
Khác với thuế gián thu (thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt…) động
viên thu nhập xã hội thông qua tiêu dùng của các tổ chức và cá nhân, khác với thuế
thu nhập doanh nghiệp, điều tiết vào thu nhập của doanh nghiệp, thuế thu nhập cá
nhân động viên một phần thu nhập của cá nhân, thể hiện nghĩa vụ cụ thể của công
dân đối với đất nước. Công dân được hưởng những thành quả của đất nước: cơ sở
hạ tầng, phúc lợi xã hội, an ninh trật tự,… thì đồng thời có nghĩa vụ đóng góp một
phần thu nhập của mình cho xã hội thông qua việc nộp thuế. Thuế thu nhập cá
nhân được xây dựng trên nguyên tắc “công bằng” và “khả năng nộp thuế”, được
thể hiện: người có thu nhập thấp thì chưa nộp thuế, người có thu nhập cao thì nộp
thuế nhiều hơn, người có thu nhập như nhau nhưng có hoàn cảnh khác nhau thì
mức nộp thuế cũng khác nhau. Thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân góp phần làm
giảm hợp lý khoảng cách chênh lệch giữa các tầng lớp dân cư.
Chính vì vậy mà thuế thu nhập cá nhân đã được nhiều nước áp dụng từ rất
sớm, ngay từ khi nền kinh tế chưa phát triển, thu nhập của dân cư cũng chưa cao,

điều kiện kiểm soát thu nhập còn hạn chế. Đến na...
50 CÁC CÂU HỎI VÀ ĐÁP VỀ THUẾ TNCN
(Theo Luật thuế thu nhập cá nhân và xử lý tình huống, NXB Tài Chính, Hà Nội,
2008)
Câu hỏi 1: Vì sao ban hành Luật thuế TNCN?
Trả lời:
1. Ban hành Luật thuế thu nhập cá nhân là cần thiết để thể chế hóa đường lối,
chủ trương của Đảng và Nhà Nước về lĩnh vực tài chính.
Nghị Quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã đề ra: “Áp
dụng thuế thu nhập cá nhân thống nhất và thuận lợi cho mọi đối tượng chịu thuế,
đảm bảo công bằng xã hội và tạo động lực phát triển”. Nghị Quyết Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ X của Đảng tiếp tục khẳng định: “Hoàn thiện hệ thống pháp luật
về thuế theo nghuyên tắc công bằng, thống nhất và đồng bộ… Điều chỉnh chính
sách thuế theo hướng giảm và ổn định thuế suất, mở rộng đối tượng thu, điều tiết
hợp lý thu nhập”. Triển khai các Nghị quyết của Đảng, Bộ Chính trị đã thông qua
chiến lược cải cách thuế đến năm 2010, trong đó đặt ra yêu cầu: “Cần sớm xác
định các bước đi thích hợp để tăng tỷ trọng các nguồn thu trong nước cho phù hợp
với tiến trình hội nhập. Mở rộng diện thuế trực thu và tăng tỷ lệ thu từ thuế trực
thu”.
2. Ban hành Luật thuế thu nhập cá nhân nhằm thực hiện công bằng xã hội,
tăng cường kiểm tra, kiểm soát thu nhập và điều tiết, phân phối lại thu nhập, thu
hẹp hợp lý sự chênh lệch về thu nhập giữa các tầng lớp dân cư, đảm bảo sự phát
triển ổn định của nền kinh tế.
Khác với thuế gián thu (thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt…) động
viên thu nhập xã hội thông qua tiêu dùng của các tổ chức và cá nhân, khác với thuế
thu nhập doanh nghiệp, điều tiết vào thu nhập của doanh nghiệp, thuế thu nhập cá
nhân động viên một phần thu nhập của cá nhân, thể hiện nghĩa vụ cụ thể của công
dân đối với đất nước. Công dân được hưởng những thành quả của đất nước: cơ sở
hạ tầng, phúc lợi xã hội, an ninh trật tự,… thì đồng thời có nghĩa vụ đóng góp một
phần thu nhập của mình cho xã hội thông qua việc nộp thuế. Thuế thu nhập cá
nhân được xây dựng trên nguyên tắc “công bằng” và “khả năng nộp thuế”, được
thể hiện: người có thu nhập thấp thì chưa nộp thuế, người có thu nhập cao thì nộp
thuế nhiều hơn, người có thu nhập như nhau nhưng có hoàn cảnh khác nhau thì
mức nộp thuế cũng khác nhau. Thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân góp phần làm
giảm hợp lý khoảng cách chênh lệch giữa các tầng lớp dân cư.
Chính vì vậy mà thuế thu nhập cá nhân đã được nhiều nước áp dụng từ rất
sớm, ngay từ khi nền kinh tế chưa phát triển, thu nhập của dân cư cũng chưa cao,
50 câu hỏi thuế GTGT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
50 câu hỏi thuế GTGT - Người đăng: Adayof Whitelie
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
50 câu hỏi thuế GTGT 9 10 331