Ktl-icon-tai-lieu

50 công ty làm thay đổi thế giới

Được đăng lên bởi Rimoka
Số trang: 392 trang   |   Lượt xem: 1503 lần   |   Lượt tải: 2 lần
50 COMPANIES THAT CHANGED THE WORLD
© 2001 Howard Rothman
Original English language edition published by Career Press,
3 Tice Rd., Franklin Lakes, NJ 07417 USA. All rights reserved.
Vietnamese edition © 2008 by First News – Tri Viet.
Published by arrangement with Career Press.

50 COMPANIES THAT CHANGED THE WORLD
50 CÖNG TY LAÂM THAY ÀÖÍI THÏË GIÚÁI

Cöng ty First News -Trñ Viïåt giûä baãn quyïìn xuêët baãn vaâ phaát haânh
êën baãn tiïëng Viïåt trïn toaân thïë giúái theo húåp àöìng chuyïín giao
baãn quyïìn vúái Career Press, Hoa Kyâ.
Bêët cûá sûå sao cheáp naâo khöng àûúåc sûå àöìng yá cuãa First News vaâ
Career Press àïìu laâ bêët húåp phaáp vaâ vi phaåm Luêåt Xuêët baãn Viïåt
Nam, Luêåt Baãn quyïìn Quöëc tïë vaâ Cöng ûúác Baão höå Baãn quyïìn Súã
hûäu Trñ tuïå Berne.
CÖNG TY VÙN HOA SANG TAO TRÑ VIÏT - FIRST NEWS
Á
Á
Å
Å
11HNguyïîn Thõ Minh Khai, Quêån 1, TP. Höì Chñ Minh
Tel: (84-8) 822 7979 - 822 7980 - 823 3859 - 823 3860
Fax: (84-8) 822 4560; Email: triviet@firstnews.com.vn
Website: 

50 COMPANIES THAT CHANGED THE WORLD

Howard Rothman
CO-AUTHOR OF COMPANIES WITH A CONSCIENCE

Biïn dõch:
CAO XUÊN VIÏÅT KHÛÚNG – VÛÚNG BAÃO LONG

First News
NHAÂ XUÊËT BAÃN TREÃ

Lúâi taác giaã

uâ töìn taåi nhû möåt sûác maånh riïng leã hay húåp nhêët, thïë giúái
cuãa caác cöng ty vaâ têåp àoaân àang coá möåt aãnh hûúãng ngaây
caâng maånh meä vaâ liïn tuåc àïën cuöåc söëng cuãa möîi chuáng ta.
Chuáng ta söëng vaâ laâm viïåc trong thïë giúái àoá. Chuáng ta ùn, mùåc, úã; chuáng
ta di chuyïín trïn nhûäng chiïëc xe húi, taâu hoãa, maáy bay do thïë giúái àoá
saãn xuêët ra vaâ giao tiïëp liïn luåc àõa möåt caách nhanh choáng nhúâ caác
maång lûúái truyïìn thöng àiïån tûã cûåc kyâ hûäu hiïåu maâ thïë giúái àoá mang
laåi. Noái toám laåi, moåi nhu cêìu vïì cuöåc söëng, sinh hoaåt, hoåc têåp, giaãi trñ vaâ
laâm viïåc haâng ngaây cuãa chuáng ta àïìu lïå thuöåc gêìn nhû hoaân toaân vaâo
thïë giúái cuãa caác cöng ty cuâng haâng triïåu saãn phêím vaâ dõch vuå maâ hoå
cung cêëp.

D

Tûâ kinh nghiïåm àiïìu haânh möåt cûãa haâng baán leã vaâ möåt cöng ty baán
haâng tûå àöång cuãa gia àònh, töi coá nhiïìu cú höåi quan saát thïë giúái thûúng
maåi. Töi àaä chuã àöång tham gia thïë giúái naây ngay tûâ khi coân hoåc phöí
thöng. Khi trúã thaânh möåt nhaâ baáo, möåt cöë vêën kinh tïë vaâ baãn thên tham
gia trûåc tiïëp vaâo cöng viïåc kinh doanh, töi àaä coá dõp laâm viïåc vúái nhiïìu
cöng ty rêët thuá võ khi hoå thûåc hiïån caác dûå aán àöåc àaáo vaâ quan troång. Töi
th...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
50 công ty làm thay đổi thế giới - Người đăng: Rimoka
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
392 Vietnamese
50 công ty làm thay đổi thế giới 9 10 498