Ktl-icon-tai-lieu

Ảnh hưởng của công nghệ đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế ở việt nam

Được đăng lên bởi linhchi151-gmail-com
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 456 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Môn Kinh tế Vĩ mô

Nhóm 14. Lớp K12409

CHƯƠNG I : LÍ LUẬN CHUNG VỀ KHOA HỌC - CÔNG
NGHỆ, TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
I. Bản chất của tăng trưởng và phát triển kinh tế:
1. Tăng trưởng kinh tế:
Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng thu nhập của nền kinh tế trong một
khoảng thời gian nhất định thường là một năm.Trong đó sự gia tăng được thể hiện
ở quy mô và tốc độ. Thu nhập bằng giá trị phản ánh các chỉ tiêu GDP, GNI và
được tính cho toàn bộ nền kinh tế hoặc tính bình quân trên một đầu người.
Như vậy, bản chất của tăng trưởng là sự phản ánh thay đổi về lượng của nền
kinh tế. Ngày nay, yêu cầu tăng trưởng kinh tế được gắn liền với tính bền vững hay
việc đảm bảo chất lượng tăng trưởng ngày càng cao do vậy quá trình ấy phải được
tạo nên bởi nhân tố đóng vai trò quyết định là khoa học, công nghệ và vốn nhân lực
trong điều kiện một cơ cấu kinh tế hợp lý.
2. Phát triển kinh tế:
Phát triển kinh tế là quá trình tăng tiến về mọi mặt của nền kinh tế. Phát triển
kinh tế được xem là một quá trình biến đổi cả về lượng và chất, nó là sự kết hợp
một cách chặt chẽ quá trình hoàn thiện hai vấn đề về kinh tế và xã hội của mỗi
quốc gia.
Nội dung của phát triển kinh tế được khái quát theo ba tiêu thức: Một là, sự
gia tăng tổng mức thu nhập của nền kinh tế và mức gia tăng thu nhập bình quân
đầu người. Hai là, sự biến đổi theo đúng xu thế của cơ cấu kinh tế. Đây là tiêu thức
phản ánh sự biến đổi về chất của nền kinh tế một quốc gia. Ba là, sự biến đổi ngày
càng tốt hơn trong các vấn đề xã hội.
3. Phát triển kinh tế bền vững:
Vào năm 1987, khái niệm đầu tiên về phát triển bền vững đã được Ngân
hàng Thế giới (WB) đưa ra : Phát triển bền vững là sự phát triển đáp ứng các nhu

1
3

Môn Kinh tế Vĩ mô

Nhóm 14. Lớp K12409

cầu hiện tại mà không làm nguy hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ
tương lai
Ngày nay, quan điểm về phát triển bền vững được đề cập một cách đầy đủ
hơn. Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới về Phát triển bền vững tổ chức ở Johannesbug
(Cộng hoà Nam Phi) năm 2002 đã xác định : Phát triển bền vững là quá trình phát
triển có sự kết hợp chặt chẽ, hợp lý, hài hoà giữa ba mặt của sự phát triển gồm:
tăng trưởng kinh tế, cải thiện các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường.
II. Lý luận chung về khoa học và công nghệ:
2. Khoa học:
Khoa học là tập hợp của những hiểu biết và tư duy nhằm khám phá những
thuộc tính tồn tại khách quan của những hiện tượng tự nhiên và xã hội.
Khoa học thường được phân thành khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.
Trong đó khoa học tự nhiên nghiên...
1
3
Môn Kinh tế Vĩ mô Nhóm 14. Lớp K12409
CHƯƠNG I : LÍ LUẬN CHUNG VỀ KHOA HỌC - CÔNG
NGHỆ, TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
I. Bản chất của tăng trưởng và phát triển kinh tế:
1. Tăng trưởng kinh tế:
Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng thu nhập của nền kinh tế trong một
khoảng thời gian nhất định thường một năm.Trong đó sự gia tăng được thể hiện
quy tốc độ. Thu nhập bằng giá trị phản ánh các chỉ tiêu GDP, GNI
được tính cho toàn bộ nền kinh tế hoặc tính bình quân trên một đầu người.
Như vậy, bản chất của tăng trưởng là sự phản ánh thay đổi về lượng của nền
kinh tế. Ngày nay, yêu cầu tăng trưởng kinh tế được gắn liền với tính bền vững hay
việc đảm bảo chất lượng tăng trưởng ngày càng cao do vậy quá trình ấy phải được
tạo nên bởi nhân tố đóng vai trò quyết định là khoa học, công nghệ và vốn nhân lực
trong điều kiện một cơ cấu kinh tế hợp lý.
2. Phát triển kinh tế:
Phát triển kinh tế là quá trình tăng tiến về mọi mặt của nền kinh tế. Phát triển
kinh tế được xem một quá trình biến đổi cả về lượng chất, s kết hợp
một cách chặt chẽ quá trình hoàn thiện hai vấn đề về kinh tế hội của mỗi
quốc gia.
Nội dung của phát triển kinh tế được khái quát theo ba tiêu thức: Một là, sự
gia tăng tổng mức thu nhập của nền kinh tế mức gia tăng thu nhập bình quân
đầu người. Hai là, sự biến đổi theo đúng xu thế của cơ cấu kinh tế. Đây là tiêu thức
phản ánh sự biến đổi về chất của nền kinh tế một quốc gia. Ba là, sự biến đổi ngày
càng tốt hơn trong các vấn đề xã hội.
3. Phát triển kinh tế bền vững:
Vào năm 1987, khái niệm đầu tiên về phát triển bền vững đã được Ngân
hàng Thế giới (WB) đưa ra : Phát triển bền vững sphát triển đáp ứng các nhu
Ảnh hưởng của công nghệ đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế ở việt nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ảnh hưởng của công nghệ đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế ở việt nam - Người đăng: linhchi151-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Ảnh hưởng của công nghệ đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế ở việt nam 9 10 571