Ktl-icon-tai-lieu

bài dịch tài chình doanh nghiep 4

Được đăng lên bởi Trâm Trần
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 288 lần   |   Lượt tải: 0 lần
phần quan trọng từ một quan điểm quản lý tài chính. Chương 7 Các chi tiết về thủ tục phải tuân theo
sau khi thanh lý một công ty; nói chung, Chương 7 không vào cuộc trừ khi nó đã được xác định tổ chức
lại theo chương 11 là không khả thi. Chương 9 thỏa thuận với thành phố đau khổ về tài chính; Chương
12 bao gồm các thủ tục đặc biệt cho các trang trại thuộc sở hữu của gia đình; Chương 13 bao gồm việc
điều chỉnh nợ cho "cá nhân có thu nhập thường xuyên.", và Chương 15 thiết lập một hệ thống người
được ủy thác người giúp quản lý tố tụng theo quy định luật này.
Một công ty đã chính thức phá sản khi đó các tập tin cho phá sản với một tòa án liên bang. Khi
bạn đọc rằng một công ty như Southland (chủ sở hữu của chuỗi cửa hàng tiện lợi 7- Eleven) đã "đệ đơn
xin tòa án bảo vệ theo Chương 11," điều này có nghĩa là các công ty đang cố gắng tổ chức lại dưới sự
giám sát của tòa án phá sản. Thủ tục phá sản chính thức được thiết kế để bảo vệ cả hai công ty và các
chủ nợ. Một mặt, nếu vấn đề là khả năng thanh toán tạm thời, sau đó công ty có thể sử dụng thủ tục phá
sản để đạt được thời gian để giải quyết vấn đề dòng tiền của mình mà không thu giữ tài sản của các chủ
nợ của mình. Mặt khác, nếu công ty thực sự là phá sản theo nghĩa là nợ vượt quá tài sản, sau đó chủ nợ
có thể sử dụng thủ tục phá sản để ngăn chặn các nhà quản lý của công ty từ tiếp tục hoạt động, mất
nhiều tiền hơn, và do đó làm cạn kiệt tài sản mà nên đi cho các chủ nợ.
Luật phá sản là linh hoạt ở chỗ nó cung cấp phạm vi cho các cuộc đàm phán giữa một công ty, các chủ nợ
của mình, lực lượng lao động, và các cổ đông của mình. Một trường hợp được mở ra bởi một đơn thỉnh
cầu với một trong những 291 tòa án phá sản phục vụ 90 huyện tư pháp. Các kiến nghị có thể là tự
nguyện hay không tự nguyện; nghĩa là, nó có thể được nộp bằng cách quản lý của công ty hoặc của các
chủ nợ của mình .Sau khi nộp hồ sơ, một ủy ban của các chủ nợ không có bảo đảm sau đó được bổ
nhiệm bởi Văn phòng Tài Khoán Hoa Kỳ đàm phán với quản lý cho một tổ chức lại, có thể bao gồm việc
tái cơ cấu nợ. Theo Chương 11, người được ủy thác sẽ được chỉ định để tiếp nhận các công ty nếu tòa án
xét thấy không đủ năng lực quản lý hiện tại hoặc nếu nghi ngờ có gian lận. Thông thường, các quản lý
hiện giữ quyền kiểm soát. Nếu không có tổ chức lại công bằng và khả thi có thể tìm ra, quan toà phá sản
sẽ ra lệnh rằng công ty được thanh lý theo các thủ tục được nêu ra trong Chương 7 của Đạo Luật Phá
sản, trong trường hợp một người được ủy thác sẽ luôn luôn đư...
 !"#$%&'
()*+,-.)*!')-/01234
5&'66)*)789!:;)3!",
6<='>#$?=@'5(AB#C,6D='>!@
"E0'F%-9G1+HF.!6I 9@;G
0#+GJ;$&'+29+
K*+/4()-9'(!:LH=M
=5N*+O'PQ#(AB#RS@0TU&!&V/F@
1L='!@&'66.F"+-W*+;X345P:(Y
(#L(Z#$(40 ) ='!@*+!
#0K?. ![")\'5G.(-*+-(SP$#$
(50G+ !["PL"#C)*B(##
0#CK?). *+Y(Y(&'W0!0(.(-#0
-(SP$#$(\?#*+ $'5.[
"".!P'-5)@(H'#0
]9('5AR-[5!'B*+.#0
#C.Y0'.!3*#CKG00A=AE
!:'B<76L($!$7^+@) 2-Y
+@+)*Y+@,W.--0=N#*+'?#
#0#CO)>(.#+=##0)*-='(-0=3
@=A_\LZM'`'Ma!:'345.-='>!@
[0Z&'66.G0#+(b0E2 9*+ L
1c[+)*#\Y@5'? G-9Z*G.
@B+")('d )*-345*=N!)-e.'(
(b@N*+0&'#$0H'#f5']9g
(.'G0G0#+(b**0E2
O&hTZ&(
i2")'(%+j9(.66..#+.(Y+@!
()*Y+@] '*+4+H=;(k
<<IZl`m]noZpqdg`rOsd
d--1[@N [01S)*4!C34
'40!;)c('!:(4Z+H.!["
G(A[4!P'-='0!'66(j!["
>3= !!["[#"
f'B!["+./+1&1c*+?)-)\f-
27^^^^^^t'5H$Q%+2@5#>"'
PY) (b'5#-VE-^^^^^^t -0d0#*+3
bài dịch tài chình doanh nghiep 4 - Trang 2
bài dịch tài chình doanh nghiep 4 - Người đăng: Trâm Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
bài dịch tài chình doanh nghiep 4 9 10 739