Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng hành vi tổ chức đổi mới và phát triển

Được đăng lên bởi Clp Cuong
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 840 lần   |   Lượt tải: 1 lần
i mi & Phát trin T chc
Nguyn Hu Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 1
Hành vi T chc
i mi & Phát trin
T chc
i mi & Phát trin
T chc



 
!"#$%&'&(&)*%+, -#$%&'&(&)*./.
0"#1!023!!24
5!67!#8881!02!!244
Nguyn Hu Lam, Ph.D
Email: lam@ueh.edu.vn
Center for Excellence in Management Development
Mc tiêu
Kt thúc vic hc tp chng này, bn s có kh:
1. Mô t nhng áp lc thúc y, to ra si
2. Trình bày nhng áp lc chng li, kháng c si
3. Tóm tt mô hình thay i ca Kirt Lewin
4. Gii thích nhng giá tr nn tng ca nhng n lc phát trin
t chc
5. Nhn ra nhng c tính quan trng ca các t chc sáng to,
i mi
6. Lit kê nhng c tính ca t chc hc tp
7. nh ngha v Qun lý tri thc và gii thích v tm quan trng
ca nó
Bài giảng hành vi tổ chức đổi mới và phát triển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng hành vi tổ chức đổi mới và phát triển - Người đăng: Clp Cuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Bài giảng hành vi tổ chức đổi mới và phát triển 9 10 382