Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Kế toán nợ phải thu

Được đăng lên bởi Kòy
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 235 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kieåm toaùn Haøng toàn kho

Nguyễn Trí Tri, 2013

Muïc ñích

Kieåm toaùn
NÔÏ PHAÛI THU KHAÙCH HAØNG

 Giuùp ngöôøi hoïc heä thoáng hoùa vaø vaän
duïng caùc kieán thöùc veà keá toaùn, kieåm
soaùt noäi boä vaø kieåm toaùn vaøo thöïc teá cuûa
nôï phaûi thu

2

Noäi dung

Nôï phaûi thu vaø Doanh thu

 Quan heä NPT vaø Doanh thu
 Nhöõng yeâu caàu veà vieäc laäp vaø trình baøy
khoaûn muïc NPT treân BCTC
 Muïc tieâu vaø ñaëc ñieåm kieåm toaùn NPT
 KSNB ñoái vôùi NPT
 Quy trình kieåm toaùn NPT

3

Nôï phaûi thu
ñaàu kyø

Tieàn thu
baùn haøng

Doanh thu
trong kyø

Nôï phaûi thu
cuoái kyø

4

1

Kieåm toaùn Haøng toàn kho

Nguyễn Trí Tri, 2013

Nôï phaûi thu

Ghi nhaän NPT

CAÙC YEÂU CAÀU VEÀ VIEÄC LAÄP VAØ TRÌNH BAØY

Nôï phaûi thu laø moät taøi saûn:
 Thoûa maõn ñònh nghóa cuûa taøi saûn
 Thoûa maõn ñieàu kieän ghi nhaän taøi saûn

 Ghi nhaän nôï phaûi thu
 Ñaùnh giaù nôï phaûi thu
 Trình baøy vaø coâng boá

5

6

Ghi nhaän NPT

Doanh thu baùn haøng

 Vaán ñeà cô baûn laø doanh thu ñaõ phaùt sinh
vaø khaùch haøng coøn nôï laïi

 Doanh thu baùn haøng ñöôïc ghi nhaän khi ñoàng
thôøi thoûa maõn taát caû naêm ñieàu kieän sau:

 Doanh thu baùn haøng
 Doanh thu cung caáp dòch vuï

7

 Doanh nghieäp ñaõ chuyeån giao phaàn lôùn ruûi ro vaø lôïi
ích gaén lieàn vôùi quyeàn sôû höõu saûn phaåm hoaëc haøng
hoùa cho ngöôøi mua;
 Doanh nghieäp khoâng coøn naém giöõ quyeàn quaûn lyù
haøng hoùa nhö ngöôøi sôû höõu haøng hoùa hoaëc quyeàn
kieåm soaùt haøng hoùa;
 Doanh thu ñöôïc xaùc ñònh töông ñoái chaéc chaén;
 Doanh nghieäp ñaõ thu ñöôïc hoaëc seõ thu ñöôïc lôïi ích
kinh teá töø giao dòch baùn haøng;
 Xaùc ñònh ñöôïc chi phí lieân quan ñeán giao dòch baùn
haøng.
8

2

Kieåm toaùn Haøng toàn kho

Nguyễn Trí Tri, 2013

Doanh thu cung caáp dòch vuï

Caùc tröôøng hôïp ñaëc bieät

 Doanh thu cuûa giao dòch veà cung caáp dòch vuï
ñöôïc ghi nhaän khi keát quaû cuûa giao dòch ñoù
ñöôïc xaùc ñònh moät caùch ñaùng tin caäy. Keát quaû
cuûa giao dòch cung caáp dòch vuï ñöôïc xaùc ñònh
khi thoûa maõn taát caû boán ñieàu kieän sau:

 Baùn haøng traû chaäm
 Baùn nhöng chöa giao haøng
 Baùn haøng keøm cung caáp dòch vuï

 Doanh thu ñöôïc xaùc ñònh töông ñoái chaéc chaén;
 Coù khaû naêng thu ñöôïc lôïi ích kinh teá töø giao dòch
cung caáp dòch vuï ñoù;
 Xaùc ñònh ñöôïc phaàn coâng vieäc ñaõ hoaøn thaønh vaøo
ngaøy laäp Baûng Caân ñoái keá toaùn;
 Xaùc ñònh ñöôïc chi phí phaùt sinh cho giao dòch vaø chi
phí ñeå hoaøn thaønh giao dòch cung caáp dòch vuï ñoù.
9

10

Ñ...
1
Kieåm toaùn Haøng toàn kho Nguyn Trí Tri, 2013
Kieåm toaùn
NÔÏ PHAÛI THU KHAÙCH HAØNG
2
Muïc ñích
Giuùp ngöôøi hoïc heä thoáng hoùa vaø vaän
duïng caùc kieán thöùc veà keá toaùn, kieåm
soaùt noäi boä vaø kieåm toaùn vaøo thöïc teá cuûa
nôï phaûi thu
3
Noäi dung
Quan heä NPT vaø Doanh thu
Nhöõng yeâu caàu veà vieäc laäp vaø trình baøy
khoaûn muïc NPT treân BCTC
Muïc tieâu vaø ñaëc ñieåm kieåm toaùn NPT
KSNB ñoái vôùi NPT
Quy trình kieåm toaùn NPT
4
Nôï phaûi thu vaø Doanh thu
Nôï phaûi thu
ñaàu kyø
Doanh thu
trong kyø
Nôï phaûi thu
cuoái kyø
Tieàn thu
baùn haøng
Bài giảng Kế toán nợ phải thu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Kế toán nợ phải thu - Người đăng: Kòy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Bài giảng Kế toán nợ phải thu 9 10 627