Ktl-icon-tai-lieu

bai giảng qtdn

Được đăng lên bởi phamnhung225
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 2613 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÀI GIẢNG
QUẢN TRỊ KINH DOANH

TS. Lê Nguyễn Đoan Khôi
E-mail: lndkhoi@ctu.edu.vn
Dd: 0907238474

NỘI QUI KHÓA HỌC

Exit

THỜI GIAN LÊN LỚP
 Thời gian lên lớp: 27/09/2013 – 29/09/2013
Sáng: 08:00
Tối: 18:30
Phương tiện: LCD
 Hoạt động trong lớp: phát biểu, chuẩn bị bài,
thảo luận, nghiên cứu thêm trên Internet, trình
bày.
 Phương pháp học:
+ Đọc tài liệu trước từ giáo trình và các nguồn
được yêu cầu
+ Thảo luận nhóm/bài tập nhóm/ôn tập
 Điện thoại ở chế độ rung

THỜI GIAN HỌC TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ





THỜI LƯỢNG MÔN HỌC: 30 TIẾT
LÝ THUYẾT: 50%
BÀI ĐỌC/THẢO LUẬN: 50%
Đánh giá
- Tham gia lớp, thảo luận:
20%
- Thi:
80%

GIÁO TRÌNH THAM KHẢO

- TS. Lê Nguyễn Đoan Khôi (2013), Bài giảng
Quản trị kinh doanh
- TS. Lê Nguyễn Đoan Khôi (2013), Giáo trình
Quản trị chiến lược

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ
DOANH NGHIỆP
CHƯƠNG 4: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TRONG
BỐI CẢNH HỘI NHẬP
KHOA KINH TẾ - QTKD ĐẠI HỌC CẦN THƠ

6

CHƯƠNG 1:
TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

KHOA KINH TẾ - QTKD ĐẠI HỌC CẦN THƠ

7

Khái Niệm Quản Trị
Quản trị là tiến trình hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra/kiểm soát
những hoạt động của các thành viên trong tổ chức và sử dụng tất cả những
nguồn lực của tổ chức để đạt được mục tiêu đã đề ra
Xác định mục tiêu và
quyết định cách tốt nhất
để đạt được mục tiêu

Hoạch Định

Kiểm Soát
Kiểm tra việc thực hiện
so với những mục tiêu đã
đề ra của tổ chức

Tổ Chức
Phân bổ và sắp xếp
các nguồn lực

Lãnh Đạo

Tác động đến người
khác để đảm bảo đạt
được mục tiêu

Mục tiêu cần phải SMART
S – Specific (thực tiễn)
 M – Measurable


(lượng hoá được)



A – Agreeable
(nhất trí, đồng thuận)

R – Realistic (khả thi)
 T – Timely (có thời hạn)


Tác Nghiệp

Sách Lược

Chiến Lược

≤1 Năm
>1 - 5 Năm
> 5 Năm

Ngắn Hạn

Trung Hạn

Dài Hạn

Các cấp quản trị trong tổ chức:

QTV
Cấp Cao
(Top Managers)

Các quyết định
chiến lược

QTV Cấp trung
(Middle Managers)

Các quyết định
chiến thuật

QTV cấp cơ sở
(First – Line Managers)

Các quyết định
tác nghiệp

Những người thực hiện
(Operatives)

Thực hiện
quyết định

Chức năng hoạch định
• KHÁI NIỆM: Chức năng hoạch định là quá
trình xác định tầm nhìn và mục tiêu; từ đó,
quyết định những biện pháp tốt nhất để thực
hiện những mục tiêu đó.
• Chức năng hoạch định không chỉ dừng ở việc
xác định mục tiêu, xây dựng các loại kế
hoạch mà phải bao gồm cả quá trình triển
khai thực hiện v...
BÀI GIẢNG
QUẢN TRỊ KINH DOANH
TS. Lê Nguyễn Đoan Khôi
E-mail: lndkhoi@ctu.edu.vn
Dd: 0907238474
bai giảng qtdn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bai giảng qtdn - Người đăng: phamnhung225
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
bai giảng qtdn 9 10 874