Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng quản trị doanh nghiệp

Được đăng lên bởi nguyen_thi_hien
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 585 lần   |   Lượt tải: 0 lần
3/3/2011

Chương 1
Tổng quan về Quản trị DN

3. Các loại hình doanh nghiệp

1. Đối tượng, phạm vi, PP nghiên cứu:
1.1 Đối tượng.
Là các hoạt động quản trị, điều hành kinh
doanh của doanh nghiệp.
1.2 Phạm vi
Các hoạt động trong lĩnh vực tài chính, SXKD, dịch vụ-thương mại.

Chương 1
Tổng quan về Quản trị DN
1.3 Phương pháp nghiên cứu
- Duy vật biện chứng
- Phương pháp phân tích logic
- Hệ thống các quan điểm hệ thống
tổng hợp, lịch sử

3.1 Khái niệm
Doanh nghiệp là những tổ chức được thành
lập một cách hợp pháp để thực hiện các hoạt
động sản xuất-kinh doanh với mục đích là
tìm kiếm lợi nhuận
Theo Luật Doanh nghiệp
ngày 12.6.1999 và có hiệu lực
thi hành 01.01.2000
(sửa đổi năm 2005)

3.2 Phân loại các hình thức doanh nghiệp
3.2.1 Sở hữu
-

-

-

DN khu vực tư nhân: DNTN, Cty
TNHH, Cty cổ phần, Cty liên doanh
DN khu vực công: DNNN, DN có CP
của nhà nước
DN khu vực hợp tác xã: HTX

2.Sự cần thiết của hoạt động quản trị
2.1 Sự cần thiết
Là hiện tượng xã hội tồn tại song song với quá
trình tồn tại & phát triển của con người
2.2 Hiệu quả
- Sử dụng nguồn lực hiệu quả-khoa học
Kết quả tốt hơn
2.3 Tính khoa học & nghệ thuật

a) DN Tư nhân
Số thành viên: 01
- Tự làm chủ & chịu trách
nhiệm = toàn bộ tài sản
cho mọi hoạt động
- Số vốn: không thấp hơn
vốn pháp định
v Không có tư cách pháp
nhân
v

-

-

-

Quyền của DN
Tự do KD theo quy
định của PL
Tự tổ chức & quản
lý DN
Được phép tạm
ngưng khi thực hiện
đầy đủ nghĩa vụ

1

3/3/2011

e) Công ty Hợp doanh

b) Doanh nghiệp nhà nước
§
§
§

§

§

Tư cách pháp nhân
NN đầu tư & quản lý vốn
Thực hiện hoạt động công
ích (xã hội)
Thực hiện hoạt động kinh
doanh (lợi nhuận)
DN độc lập, tổng công ty,
thành viên của tổng cty

n

n

n

Cổ phần nhà nước
> 50% tổng số vốn
Lớn hơn gấp 2 lần
CP của cổ đông lớn
Thủ tướng, Bộ
trưởng, Chủ tịch
UBND các tỉnh
thành ra QĐ thành
lập

n
n

n

n

02 thành viên hợp doanh, góp vốn
Chịu trách nhiệm= toàn bộ tài sản của cá
nhân đối với cty
Chịu trách nhiệm về khoản nợ trong phạm
vi góp vốn
Không được phát hành chứng khoán

c) Công ty TNHH
n

n

n
n
n

Cty TNHH 2 thành viên
(2<cty<50)
Tổ chức: HĐ thành
viên, Chủ tịch HĐ,
Giám đốc, tổng giám
đốc
11<cty : Ban kiểm soát
Vốn: do thành viên góp
Tư cách pháp nhân

n
n
n

n

n

n

3.2.2 Phân loại theo chức năng

Cty TNHH 01 thành viên
Do 01 cá nhân làm chủ
Không được phát hành
cổ phiếu
Chịu trách nhiệm trong
số vốn điều lệ
Được sang nhượng vốn
điều lệ
Tư cách pháp nhân

n

Doanh nghiệp Sản xuất
Doanh nghiệp Dịch vụ
Doanh nghiệp Thương mại

d) Công ty Cổ phầ...
3/3/2011
1
Chương 1
Tổng quan về Quản trị DN
1. Đối tượng, phạm vi, PP nghiên cứu:
1.1 Đối tượng.
Là các hoạt động quản trị, điều hành kinh
doanh của doanh nghiệp.
1.2 Phạm vi
Các hoạt động trong lĩnh vực tài chính, SX-
KD, dịch vụ-thương mại.
Chương 1
Tổng quan về Quản trị DN
1.3 Phương pháp nghiên cứu
- Duy vật biện chứng
- Phương pháp phân tích logic
- Hệ thống các quan điểm hệ thống
tổng hợp, lịch sử
2.Sự cần thiết của hoạt động quản trị
2.1 Sự cần thiết
Là hiện tượng xã hội tồn tại song song với quá
trình tồn tại & phát triển của con người
2.2 Hiệu quả
- Sử dụng ngun lc hiu quả-khoa học
Kết quả tốt hơn
2.3 Tính khoa học & nghệ thuật
3. Các loại hình doanh nghiệp
3.1 Khái niệm
Doanh nghiệp là những tổ chức được thành
lập một cách hợp pháp để thực hiện các hoạt
động sản xuất-kinh doanh với mục đích
tìm kiếm lợi nhuận
Theo Luật Doanh nghiệp
ngày 12.6.1999 có hiệu lực
thi hành 01.01.2000
(sửa đổi năm 2005)
3.2 Phân loại các hình thức doanh nghiệp
3.2.1 Sở hữu
- DN khu vực tư nhân: DNTN, Cty
TNHH, Cty cổ phần, Cty liên doanh
- DN khu vực công: DNNN, DN có CP
của nhà nước
- DN khu vực hợp tác xã: HTX
a) DN Tư nhân
v Số thành viên: 01
- Tự làm chủ & chịu trách
nhiệm = toàn bộ tài sản
cho mọi hoạt động
- Số vốn: không thấp hơn
vốn pháp định
v Không có cách pháp
nhân
Quyền của DN
- Tự do KD theo quy
định của PL
- Tự tổ chức & quản
lý DN
- Được phép tạm
ngưng khi thực hiện
đầy đủ nghĩa vụ
bài giảng quản trị doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng quản trị doanh nghiệp - Người đăng: nguyen_thi_hien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
bài giảng quản trị doanh nghiệp 9 10 695