Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng quản trị học

Được đăng lên bởi yan2512
Số trang: 90 trang   |   Lượt xem: 4475 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài giảng Quản trị học

Khoa Kinh tế - Kỹ thuật

A. MỞ ĐẦU
I - Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản để có thể lãnh đạo,
quản lý các tổ chức sản xuất kinh doanh hoặc các lĩnh vực khác. Sau khi học môn này,
sinh viên sẽ :
• Hiểu Quản trị là gì, và biết những công việc của nhà quản trị.
• Có kiến thức và kỹ năng để quản trị có hiệu quả.
2. Yêu cầu
Để tiếp thu tốt nội dung môn học, sinh viên cần có kiến thức phổ thông tổng hợp
về khoa học xã hội và nhân văn, về các tổ chức trong xã hội, quan hệ con người, chi phí,
thành quả công việc v.v…
Môn Quản trị học có nhiều ví dụ minh hoạ sẽ được lấy từ cuộc sống thực tế,
nhất là trong lĩnh vực kinh doanh, nên sinh viên cần tập thói quen theo dõi thời sự, đọc
báo hàng ngày và các tạp chí Kinh tế định kì, v.v... để có thông tin về các tình huống cụ
thể.
II - Phân bổ thời gian và cấu trúc chương trình
Môn Quản trị học là một học phần có 3 đơn vị học trình, học trong 45 tiết, được
phân bổ như sau: (45 tiết: 30 tiết lý thuyết, 4 tiết kiểm tra, 11 tiết bài tập và ôn tập)

TT

Tên chương

1

Chương 1- Đại cương về Quản
trị và Quản trị học

2
3
4
5
6
7
8
9

Tổng
số tiết

Chương 2- Khái quát sự phát
triển của lí thuyết quản trị
Chương 3- Công tác nhân sự của
Nhà quản trị
Chương 4- Công tác hoạch định
của Nhà quản trị
Chương 5- Công tác tổ chức của
Nhà quản trị
Chương 6- Công tác lãnh đạo
của Nhà quản trị
Chương 7- Công tác Kiểm tra
của Nhà quản trị
Chương 8- Truyền thông trong
quản trị
Chương 9- Những cơ sở để ra
quyết định

Võ Thiện Chín - Lê Nguyễn Dự Thư

13

Trong đó
Số tiết

LT

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

3

3

4

4

3

3

3

3

20

10

TH

KT

3

1

5

2

3

1

1

Bài giảng Quản trị học
TỔNG CỘNG

Khoa Kinh tế - Kỹ thuật
45

30

30

11

4

III - Phương pháp dạy - học
Đối với thầy giáo: Thuyết trình, đặt vấn đề, phân tích và tổng hợp.
Đối với sinh viên: Lên lớp nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu, chủ động đặt
câu hỏi với thầy giáo về những vấn đề chưa hiểu, phát huy tính tự học, tự nghiên cứu,
làm bài tập, thảo luận.
IV - Tài liệu biên soạn và tham khảo
1. PGS. TS Lê Thế Giới (chủ biên) - Quản trị học - Nxb Tài chính – 2007 (tài
liệu chính).
2. TS. Trần Anh Tuấn – TS. Đào Duy Huân – Đại học tổng hợp thành phố Hồ
Chí Minh, năm 1994 (tài liệu chính).
3. GS. Nguyễn Văn Lê – Khoa học quản trị - Nxb thành phố Hồ Chí Minh, năm
1994
4. TS. Nguyễn Thị Liên Diệp – Quản trị học - Trường Đại học kinh tế thành
phố Hồ Chí Minh, năm 2006.

Võ Thiện Chín - Lê Nguyễn Dự Thư

2

B...
Bài gi ng Qu n tr h c Khoa Kinh t - K thu tế
A. M Đ U
I - M c đích, u c u
1. M c đích
Trang b cho sinh viên nh ng ki n th c k năng c b n đ th lãnh đ o, ế ơ
qu n lý các t ch c s n xu t kinh doanh ho c c lĩnh v c khác. Sau khi h c n này,
sinh viên s :
Hi u Qu n tr là gì, bi t nh ng công vi c c a nhà qu n tr . ế
ki n th c và k năng đ qu n tr hi u qu .ế
2. u c u
Đ ti p thu t t n i dung môn h c, sinh viên c n có ki n th c ph thông t ng h p ế ế
v khoa h c h i và nn văn, v c t ch c trong xã h i, quan h con ng i, chi phí, ườ
thành qu ng vi c v.v…
Môn Qu n tr h c nhi u d minh ho s đ c l y t cu c s ng th c t , ượ ế
nh t trong lĩnh v c kinh doanh, nên sinh viên c n t p thói quen theo dõi th i s , đ c
o hàng ngày và c t p chí Kinh t đ nh kì, v.v... đ có thông tin v các tình hu ng c ế
th .
II - Phân b th i gian c u trúc ch ng trình ươ
Môn Qu n tr h c là m t h c ph n có 3 đ n v h c trình, h c trong 45 ti t, đ c ơ ế ư
phân b nh sau: (45 ti t: 30 ti t thuy t, 4 ti t ki m tra, 11 ti t bài t p và ôn t p) ư ế ế ế ế ế
TT n ch ngươ
T ng
s ti t ế
Trong đó
S ti t ế LT TH KT
1
Ch ng 1- Đ i c ng v Qu nươ ươ
tr và Qu n tr h c
13
3 3
3 1
2
Ch ng 2- Khái quát s phátươ
tri n c a lí thuy t qu n tr ế
3 3
3
Ch ng 3- Công tác nhân s c aươ
Nqu n tr
3 3
4
Ch ng 4- Công tác ho ch đ nhươ
c a Nhà qu n tr
20
4 4
5 2
5
Ch ng 5- Công tác t ch c c aươ
Nqu n tr
4 4
6
Ch ng 6- Công tác nh đ oươ
c a Nhà qu n tr
3 3
7
Ch ng 7- Công tác Ki m traươ
c a Nhà qu n tr
4 4
8
Ch ng 8- Truy n thông trongươ
qu n tr
10
3 3
3 1
9
Ch ng 9- Nh ng c s đ raươ ơ
quy t đ nh ế
3 3
Võ Thi n Chín - Lê Nguy n D Th ư
1
bài giảng quản trị học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng quản trị học - Người đăng: yan2512
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
90 Vietnamese
bài giảng quản trị học 9 10 634