Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu

Được đăng lên bởi Giang Lê
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 733 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 6
TÍN DỤNG TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU
6.1- Những vấn đề cơ bản
6.1.1- Sự ra đời và phát triến của tín dụng tài trợ xuất nhập khấu
Hầu hết các quốc gia trên thế giới,do khác nhau về điều kiện tự nhiên như tài nsuyên,
khí hậu... nếu chỉ dựa vào sản xuất trong nước không thể cung cấp đủ hàng hóa, dịch vụ đáp
ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng trong nước mà phải nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, máy móc
thiết bị, hàng tiêu dùng cân thiêt. Ngược lại, trên cơ sở khai thác tiềm năng và những lợi thế
kinh tế vốn có, ngoài việc đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn dư thừa có thê xuât khâu sang
các nước khác, góp phân tăng ngoại tệ cho đất nước, sử dụng ngoại tệ thu được đáp ứng nhu
câu nhập khâu và trả nợ. Xuất nhập khẩu trở thành yêu cầu khách quan không thể thiếu được
của nên kinh tế.
Do khả năng tài chính có hạn mà các doanh nghiệp xuất nhập khẩu không phải lúc nào
cũng có đủ vốn để thanh toán hàng nhập khẩu và thu mua chế biến hàng xuất khẩu,từ đó nảy
sinh nhu cầu vốn cần sự giúp đỡ tài trợ của ngân hàng. Bèn cạnh đó,hoạt động xuất nhập
khẩu bắt buộc thực hiện thanh toán qua ngân hàng và thanh toán quốc tế là khâu cuối cùng
của quá trình xuất nhập khẩu.Thông qua dịch vụ thanh toán quốc tế, từng giai đoạn trong quá
trình thanh toán NHTM tham gia cấp tín dụng vàcung câp các dịch vụ kinh doanh ngoại tệ,
tư vân, cung câp các dịch vụ tiện ích khác, không chỉ đáp ứng nhu câu vôn cho doanh nghiệp
mà còn tạo điêu kiện thuận lợi giúp cho quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp an
toàn, nhanh chóng và hạn chế rủi ro khi giao dịch trên thị trường thế giới. Băng uy tín và khả
năng tài chính của mình, ngân hàng đã đáp ứng ngày càng đây đủ yêu câu cứa khách hàng.
Có thể nói sự ra đời của tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu là yêu cầu tất yêu khách quan,
gắn liền với các quan hệ ngoại thương giữa các nước với nhau.Cùng với sự phát triển của
ngoại thương và hệ thông ngân hàng, hoạt động tài trợ xuât nhập khẩu phát triển ngày càng
đa dạng và phong phú.
-

-

Hình thức đơn giản đầu tiên là ngân hàng cho vay trực tiếp đối với các đơn vị xuất
nhập khẩu như cho vay bổ sung vốn lưu động, thu mua chế biến sản xuât hàng
khẩu theo các hợp đồng đã được ký kết, cho vay để thanh toán nguyên liệu, hàng
hóa, vật tư nhập khẩu từ nước ngoài...
Từ hình thức cho vay ngắn hạn là chủ yếu, ngân hàng mở rộng cho vay trung và
dài hạn, cho doanh nghiệp vay để mua sắm máy móc thiết bị, cải tiến công nghệ,
ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật để nâng cao chât lượng sản phâm. tăng
năng lực cạnh tranh ...
CHƯƠNG 6
TÍN DỤNG TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU
6.1- Những vấn đề cơ bản
6.1.1- Sự ra đời và phát triến của tín dụng tài trợ xuất nhập khấu
Hầu hết các quốc gia trên thế giới,do khác nhau về điều kiện tự nhiên như tài nsuyên,
khí hậu... nếu chỉ dựa vào sản xuất trong nước không thể cung cấp đủ hàng hóa, dịch vụ đáp
ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng trong nước mà phải nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, máy móc
thiết bị, hàng tiêu dùng cân thiêt. Ngược lại, trên sở khai thác tiềm năng những lợi thế
kinh tế vốn có, ngoài việc đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn dư thừa có thê xuât khâu sang
các nước khác, góp phân tăng ngoại tệ cho đất nước, sử dụng ngoại tệ thu được đáp ứng nhu
câu nhập khâu và trả nợ. Xuất nhập khẩu trở thành yêu cầu khách quan không thể thiếu được
của nên kinh tế.
Do khả năng tài chính có hạn mà các doanh nghiệp xuất nhập khẩu không phải lúc nào
cũng có đủ vốn để thanh toán hàng nhập khẩu và thu mua chế biến hàng xuất khẩu,từ đó nảy
sinh nhu cầu vốn cần sự giúp đỡ tài trợ của ngân hàng. Bèn cạnh đó,hoạt động xuất nhập
khẩu bắt buộc thực hiện thanh toán qua ngân hàng thanh toán quốc tế khâu cuối cùng
của quá trình xuất nhập khẩu.Thông qua dịch vụ thanh toán quốc tế, từng giai đoạn trong quá
trình thanh toán NHTM tham gia cấp tín dụng vàcungp các dịch vụ kinh doanh ngoại tệ,
tư vân, cung câp các dịch vụ tiện ích khác, không chỉ đáp ứng nhu câu vôn cho doanh nghiệp
n tạo điêu kiện thuận lợi giúp cho quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp an
toàn, nhanh chóng và hạn chế rủi ro khi giao dịch trên thị trường thế giới. Băng uy tín và khả
năng tài chính của mình, ngân hàng đã đáp ứng ngày càng đây đủ yêu câu cứa khách hàng.
Có thể nói sự ra đời của tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu là yêu cầu tất yêu khách quan,
gắn liền với các quan hệ ngoại thương giữa các nước với nhau.Cùng với sự phát triển của
ngoại thương hệ thông ngân hàng, hoạt động tài trợ xuât nhập khẩu phát triển ngày càng
đa dạng và phong phú.
- Hình thức đơn giản đầu tiên là ngân hàng cho vay trực tiếp đối với các đơn vị xuất
nhập khẩu như cho vay b sung vốn u động, thu mua chế biến sản xuât hàng
khẩu theo các hợp đồng đã được kết, cho vay để thanh toán nguyên liệu, hàng
hóa, vật tư nhập khẩu từ nước ngoài...
- Từ hình thức cho vay ngắn hạn chủ yếu, ngân hàng mở rộng cho vay trung
dài hạn, cho doanh nghiệp vay để mua sắm máy móc thiết bị, cải tiến công nghệ,
ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật để nâng cao chât lượng sản phâm. tăng
năng lực cạnh tranh trên thị trường thế giới. Ngân hàng còn thực hiện các dịch vụ
khác như: bảo lãnh vay vốn nước ngoài, bảo lãnh mở L/C, thanh toán hàng nhập
khẩu, bảo lãnh hối phiếu, bảo lãnh thực hiện họp đồng, chiêt khâu hôi phiêu
chứng từ giá. Ngân hàng sẽ mua lại bộ chứng từ quyên đòi tiên doanh
nghiệp nhập khẩu theo hối phiếu.Trường hợp doanh nghiệp xuât khâu những
họp đồng bán hàng liên tục dài hạn theo định kỳ với điêu kiện thanh toán trả
chậm, nhưng do phát sinh nhu cầu vôn ngay, doanh nghiệp xuât khâu bán các
1
Bài giảng tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu - Người đăng: Giang Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Bài giảng tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu 9 10 206