Ktl-icon-tai-lieu

Bài học kinh nghiệm rút ra từ các nước đã tính thuế GTGT

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 133 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài học kinh nghiệm rút ra từ các nước đã tính thuế GTGT

Bài học kinh nghiệm rút ra
từ các nước đã tính thuế
GTGT
Bởi:
nguyễn thu hồng
Qua nghiên cứu kinh nghiệm của các nước áp dụng GTGT cà hội thoả, trao đổi kinh
nghiệm với các chuyên gia thuế GTGT của các tổ chức quốc tế và một số nước có thể
rut ra một số bài học kinh nghiệm như sau:
1. Thuế GTGT là một loại thuế có nhiều ưu điểm cần nghiên cứu áp dụng nhằm
góp phần thúc dẩy hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển theo cơ chế thị
trường, mở rộng kinh tế đối ngoại, tạo nguồn thu ổn định và phát triển cho
Ngân sách quốc gia. Nhưng không thể và không nên áp dụng thí điểm thuế
GTGT trong phạm vi hẹp ở một số nghành và một số đơn vị.
2. Nội dung chính sách thuế GTGT ban hành phải được nghiên cứu kỹ, qui định
cụ thể làm cơ sở pháp lý cho việc thực hiện được rõ ràng, thống nhất. Phải tuân
thủ các nguyên tắc cơ bản của thuế GTGT với sự vận dụng và qui định phù hợp
với từng nước.
◦ Củng cố chế độ hoá đơn, chứng từ, hạch toán, kế toán, nhưng không thể
đợi đến lúc thực hiện đầy đủ hoá đơn chứng từ mới áp dụng GTGT, vì
việc áp dụng GTGT cũng thúc đẩy việc sử dụng hoá đơn chứng từ.
◦ Cần làm tốt công tác tuyên truyền và hướng dẫn chế độ thuế này để mọi
đối tượng, mọi người đều hiểu và thực hiện đúng.
◦ Công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý thuế GTGT cho cán bộ
thuế phải được quan tâm và chuẩn bị trưóc.
◦ Phải từng bước hiện đại hoá trang thiết bị công cụ quản lý thuế, trong
đó trang bị hệ thống máy vi tính là quan trọng để nâng cao hiệu quả
công tác quản lý thuế nói chung, và thuế GTGT nói riêng.
◦ Đồng thời với việc ban hành thuế GTGT cần sửa đổi hệ thống thuế
đồng bộ nhằm xác định rõ phạm vi , mục tiêu điều chỉnh của từng loại
thuế (thuế xuất nhập khẩu, thuế TTĐB...). Mức thuế và chính sách thuế
cần có tính ổn định không nên thay đổi luôn.

1/2

Bài học kinh nghiệm rút ra từ các nước đã tính thuế GTGT

◦ Cần nhận thức đúng và đầy đủ tác động có thể xẩy ra trong giai đoạn
đầu áp dụng GTGT để có phương án xử lý, trong đó vấn đề điều hành
Ngân sách, quản lý giá cả là vấn đề quan trọng.

2/2

...
Bài học kinh nghiệm rút ra
từ các nước đã tính thuế
GTGT
Bởi:
nguyễn thu hồng
Qua nghiên cứu kinh nghiệm của các nước áp dụng GTGT hội thoả, trao đổi kinh
nghiệm với các chuyên gia thuế GTGT của các tổ chức quốc tế một số nước thể
rut ra một số bài học kinh nghiệm như sau:
1. Thuế GTGT là một loại thuế có nhiều ưu điểm cần nghiên cứu áp dụng nhằm
góp phần thúc dẩy hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển theo cơ chế thị
trường, mở rộng kinh tế đối ngoại, tạo nguồn thu ổn định và phát triển cho
Ngân sách quốc gia. Nhưng không thể và không nên áp dụng thí điểm thuế
GTGT trong phạm vi hẹp ở một số nghành và một số đơn vị.
2. Nội dung chính sách thuế GTGT ban hành phải được nghiên cứu kỹ, qui định
cụ thể làm cơ sở pháp lý cho việc thực hiện được rõ ràng, thống nhất. Phải tuân
thủ các nguyên tắc cơ bản của thuế GTGT với sự vận dụng và qui định phù hợp
với từng nước.
Củng cố chế độ hoá đơn, chứng từ, hạch toán, kế toán, nhưng không thể
đợi đến lúc thực hiện đầy đủ hoá đơn chứng từ mới áp dụng GTGT, vì
việc áp dụng GTGT cũng thúc đẩy việc sử dụng hoá đơn chứng từ.
Cần làm tốt công tác tuyên truyền và hướng dẫn chế độ thuế này để mọi
đối tượng, mọi người đều hiểu và thực hiện đúng.
Công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý thuế GTGT cho cán bộ
thuế phải được quan tâm và chuẩn bị trưóc.
Phải từng bước hiện đại hoá trang thiết bị công cụ quản lý thuế, trong
đó trang bị hệ thống máy vi tính là quan trọng để nâng cao hiệu quả
công tác quản lý thuế nói chung, và thuế GTGT nói riêng.
Đồng thời với việc ban hành thuế GTGT cần sửa đổi hệ thống thuế
đồng bộ nhằm xác định rõ phạm vi , mục tiêu điều chỉnh của từng loại
thuế (thuế xuất nhập khẩu, thuế TTĐB...). Mức thuế và chính sách thuế
cần có tính ổn định không nên thay đổi luôn.
Bài học kinh nghiệm rút ra từ các nước đã tính thuế GTGT
1/2
Bài học kinh nghiệm rút ra từ các nước đã tính thuế GTGT - Trang 2
Bài học kinh nghiệm rút ra từ các nước đã tính thuế GTGT - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài học kinh nghiệm rút ra từ các nước đã tính thuế GTGT 9 10 642