Ktl-icon-tai-lieu

Bài quản trị học chương tổ chức

Được đăng lên bởi Linh Dinh
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1678 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRÒ CH ƠI  
KH ỞI  ĐỘNG

• Click to edit Master text styles

ĐÂY
– Second
levelL

À GÌ?

– Third level
• Fourth level
– Fifth level

TĂM TỐI

• Click to edit Master text styles

CÓ NGHĨA
– Second
level

GÌ?

– Third level
• Fourth level
– Fifth level

ĐỒNG TIỀN XƯƠNG MÁU

• Click to edit Master text styles

ĐÂY
– Second
levelLÀ

GÌ?

– Third level
• Fourth level
– Fifth level

KEM ĐÁNH RĂNG

• Click to edit Master text styles
–

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
Second
MÔNlevel
QUẢN TRỊ HỌC

– Third level
• Fourth level
– Fifth level

Nhóm Thực Hiện
1.Đào Thanh Điền
2.Nguyễn An Khang
3.Đinh Văn Lịnh
4.Phước Diễm My
5.Nguyễn Diễm My
6.Phạm Thị Tố Như
7.Quách Thái Sơn
8.Trần Thị Bích Trăm

• Click to edit Master text styles

Chương
VII level
– Second
– Third level
• Fourth level
– Fifth level

Tổ chức

I.

Click to edit Master subtitle style

edittiêu
Master
• Click
I. Khái niệm
và to
mục
của text
chứcstyles
năng tổ
– Second level
chức.
– Third level

1.1. Khái niệm.•

Fourth level
Theo từ điển tiếng việt của Viện
ngôn
ngữ thì tổ chức có các định nghĩa sau:
– Fifth
level
 Làm cho một một chỉnh thể, có một cấu tạo, một cấu trúc và những chức năng
nhất định.

 Làm những gì cần thiết để tiến hành một hoạt động nào đó nhằm có được một
hiệu quả lớn nhất.

 Làm công tác tổ chức cán bộ.

• Click to edit Master text styles
Ngoài ra, còn có định nghĩa của các nhà kinh tế như: chester I. Barnard, Harold
– Second level
Koontz, Cyril Olonnell và Heinz Weihrich,….

– Third level

• Fourth level
– Fifth
levellại
Tóm

Tổ chức là việc hình
thành cấu trúc tổ chức,
một cơ cấu chính thức
chỉ ra hệ thống thẩm
quyền và quan hệ
thông đạt giữa các bộ
phận đó.

Tổ chức là quá trình xác
định những công việc
cần phải làm và phân
công các đơn vị, cá nhân
đảm nhận công việc đó,
tạo ra mối quan hệ
ngang dọc trong nội bô
tổ chức nhằm thực hiện
có hiệu quả mục tiêu
chiến lược của tổ chức
đó.

• Click to edit Master text styles
Second
1.2. Mục tiêu–của
công level
tác tổ chức.
– Third level
• Fourth level
Mục tiêu tổng quát:

– Fifth level

Thiết kế một cấu trúc tổ chức vận hành hiệu quả nhằm đạt được mục tiêu mà tổ chức đặt đã xác định.

Yêu cầu của mục tiêu tổ chức:
•Khoa học
•Khả thi
•Phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn

• Click to edit Master text styles
– Second level
– Third level
• Fourth level
– Fifth level

Tổ chức

II. Tầm hạn quản trị.
•Tầm hạn quản trị hay còn gọi là tầm hạn kiểm soát, là khái niệm
dùng để chỉ số lượng nhân viên cấp dưới mà một nhà quản trị có
thể điều khiển một cách ...