Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập đo lường rủi ro

Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 3475 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Bài tập đo lường rủi ro
Bài tập 1
Sau khi phân tích các dữ kiện trong quá khứ, nhà quản trị rủi ro của
một doanh nghiệp nhận thấy 1/3 khiếu nại được thông báo ngay trong
năm doanh nghiệp được cung cấp, 2/3 khiếu nại còn lại được chia đều
trong 2 năm sau đó. Khi các khiếu nại được ghi nhận, việc dàn xếp
khiếu nại rải đều trong 5 năm sau đó.
Năm 1995 nhà quản trị nhận được 6 khiếu nại. Hãy dùng lãi suất 6% để
tính hiện giá, giả sử chi phí trung bình cho mỗi khiếu nại là 15 triệu
(được trả vào cuối của năm khiếu nại được giải quyết). Hãy ước lượng:
a. Tổng số khiếu nại được chi trả trong mỗi năm
b. Số tiền chi trả mỗi năm và hiện giá của chúng

Bài tập 2
Cho biết phân phối của thiệt hại do hỏa hoạn đối với kho hàng hóa của
một conga ty như sau:
Tổn thất
0
500
1000
10000
50000
100000
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Xác suất
0,9
0,06
0,03
0,008
0,001
0,001
1
Tính xác suất để một tổn thất dương xảy ra?
Tính xác suất để tổn thất hơn 1000 xảy ra?
Tính Tổn thất trung bình?
Nếu tổn thất xảy ra, tính tổn thất trung bình?
Nếu tổn thất xảy ra, xác suất để tổn thất >= 1000 là:
Giả sử có 10.000 kho hàng như trên, hãy tính tổn thất trung bình?
Ước lượng tổn thất lớn nhất (MPC) của 10.000 kho hàng với
dung sai rủi ro là 0.002 (Z = 2,88)? giả sử tổn thất có phân phối
chuẩn. cho biết độ lệch chuẩn của một kho hàng là 10.000 kho
hàng 363970., tổn thất trung bình của 10.000 kho hàng là
2.900.000.

Bài tập 3
Một conga ty bán đèn trang trí, chở hàng bằng xe tải để giao cho
khách hàng. Giá mỗi chiếc đèn là 1000$. Nếu đèn hỏng thì tổn
thất hoàn toàn do không thể sửa chữa được. khảo sát trong quá
khứ cho cho thấy có khoảng 1/10 đèn hỏng do vận chuyển. xem
đèn hỏng có phân phối nhị thức.
a. Nếu conga ty dự định chở 1000 sp trong năm tới, hãy tính tổn
thất trung bình do vận chuyển
b. Số tổn thất thực có thể sai lệch ở câu a, hãy ước lượng khoản
tin cậy 95% cho tổn thất trung bình (sử dụng xấp xỉ chuẩn) z =
1,96
c. Giả sử bạn sẵn sang tự bảo hiểm rủi ro trên nếu với xác suất

95%, tổn thất thật sai lệch tối đa 10% so với tổn thất trung
bình. Bạn có tự bảo hiểm 1000 đèn , 100000 đèn , số tối thiểu
là bao nhiêu?
Bài tập 4:
Một doanh nghiệp ghi nhận các tổn thất được đền bù cho nhân viên
của mình trong thời gian 10 năm qua được nêu dưới đây cùng với các
dữ liệu trong quá khứ có liên quan.
Năm

Tổng chi phí
tổn thất

Số tổn thất

Số nhân
Chỉ số giá
viên có rủi
(năm
ro
10=100)
1
50.000
5
8.000
84
2
40.000
1
8.000
86
3
100.000
6
8.000
87
4
250. 000
9
10.000
89
5
35. 000
6
10.000
89
6
10. 000
1
9.000...
Bài tập đo lường rủi ro
Bài tập 1
Sau khi phân tích các dữ kiện trong quá khứ, nhà quản trị rủi ro của
một doanh nghiệp nhận thấy 1/3 khiếu nại được thông báo ngay trong
năm doanh nghiệp được cung cấp, 2/3 khiếu nại còn lại được chia đều
trong 2 năm sau đó. Khi các khiếu nại được ghi nhận, việc dàn xếp
khiếu nại rải đều trong 5 năm sau đó.
Năm 1995 nhà quản trị nhận được 6 khiếu nại. Hãy dùng lãi suất 6% để
tính hiện giá, giả sử chi phí trung bình cho mỗi khiếu nại là 15 triệu
(được trả vào cuối của năm khiếu nại được giải quyết). Hãy ước lượng:
a. Tổng số khiếu nại được chi trả trong mỗi năm
b. Số tiền chi trả mỗi năm và hiện giá của chúng
Bài tập 2
Cho biết phân phối của thiệt hại do hỏa hoạn đối với kho hàng hóa của
một conga ty như sau:
Tổn thất Xác suất
0
500
1000
10000
50000
100000
0,9
0,06
0,03
0,008
0,001
0,001
1
1. nh xác suất để một tổn thất dương xảy ra?
2. Tính xác suất để tổn thất hơn 1000 xảy ra?
3. nh Tổn thất trung bình?
4. Nếu tổn thất xảy ra, tính tổn thất trung bình?
5. Nếu tổn thất xảy ra, xác suất để tổn thất >= 1000 là:
6. Giả sử có 10.000 kho hàng như trên, hãy tính tổn thất trung bình?
7. Ước lượng tổn thất lớn nhất (MPC) của 10.000 kho hàng với
dung sai rủi ro là 0.002 (Z = 2,88)? giả sử tổn thất có phân phối
chuẩn. cho biết độ lệch chuẩn của một kho hàng là 10.000 kho
hàng 363970., tổn thất trung bình của 10.000 kho hàng là
2.900.000.
Bài tập đo lường rủi ro - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập đo lường rủi ro - Người đăng: Hủ Làloàisinhvật Ngoàivũtrụ Độilốtngười
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài tập đo lường rủi ro 9 10 819