Ktl-icon-tai-lieu

bài tập hệ thống quản lý thông tin (có đáp án)

Được đăng lên bởi littlesunny93-gmail-com
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1539 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài tập tình huống 1
Cho biết hoạt động của một trung tâm cho thuê băng đĩa như sau:
Để có thể thuê băng đĩa tại trung tâm, ban đầu khách hàng phải làm thủ tục
để được cấp thẻ thuê. Bộ phận làm thẻ sẽ dựa trên thông tin do khách hàng
cấp và cấp cho khách một thẻ thuê. Thông tin về việc cấp thẻ sẽ được cập
nhập vào cơ sở dữ liệu nghiệp vụ của trung tâm. Mỗi lần đến thuê băng
đĩa, khách hàng sẽ trình thẻ thuê và nêu yêu cầu thuê cụ thể. Bộ phận cho
thuê sẽ xử lý và đáp ứng yêu cầu thuê của khách hàng dựa trên thông tin tra
cứu từ cơ sở dữ liệu nghiệp vụ của trung tâm. Ngay khi thuê, khách hàng sẽ
nhận được hoá đơn thuê và thanh toán tiền tiền thuê luôn. Khi khách hàng
đến trả băng đĩa, bộ phận trả sẽ xử lý yêu cầu trả của khách hàng dựa trên
thông tin tra cứu từ cơ sở dữ liệu nghiệp vụ. Dữ liệu liên quan đến các hoạt
động thuê và trả đều được cập nhật vào cơ sở dữ liệu nghệp vụ của trung
tâm.
Định kỳ hàng tháng, từ cơ sở dữ liệu nghiệp vụ, các báo cáo quản lý sẽ
được lập và gửi cho bộ phận quản lý trung tâm. Theo chính sách mở rộng
thị trường của trung tâm, định kỳ hàng năm trung tâm sẽ gửi thư khuyến
mãi cho khách hàng, thông báo thông tin cho thuê miễn phí đối với những
khách hàng đạt mức thuê trên mức khuyến mãi năm do trung tâm quy định.
1. Hãy vẽ sơ đồ BFD mô tả chức năng công việc của trung tâm
2. Hãy vẽ sơ đồ ngữ cảnh để mô tả hoạt động của trung tâm.
3. Hãy vẽ sơ đồ luồng dữ liệu mức 0 để thực hiện phân rã sơ đồ ngữ

cảnh trên.

1

Đáp án bài tập tình huống 1
Sơ đồ BFD
Quản lý thuê băng đĩa

Cấp thẻ
thuê

Cho thuê
băng đĩa

Nhận trả
băng đĩa

Gửi thư
khuyến
mãi

Tạo báo
cáo

Sơ đồ ngữ cảnh (Context Diagram)

Khách hàng

Khách hàng
TT Khách hàng
Yêu cầu thuê
Yêu cầu trả

Thẻ thuê
Hóa đơn

Quản lý thuê
băng đĩa

Thư khuyến mãi

Hóa đơn thanh toán
Báo cáo

Bộ phận
quản lý

2

Sơ đồ DFD mức 0
Khách hàng

Khách hàng
TT Khách
hàng

1.0
Cấp thẻ
thuê

Thẻ thuê
TT Khách hàng
đã cấp thẻ
CSDL nghiệp vụ

Yêu cầu thuê
Phiếu thanh toán

Yêu cầu trả

2.0
Cho thuê
băng đĩa

3.0
Nhận trả
băng đĩa

Hóa đơn

TT thuê trả

4.0
Tạo báo
cáo

Bộ phận quản
lý

CSDL nghiệp vụ

5.0
Gửi thư
khuyến
mãi

Báo cáo

Thư
khuyễn mãi

Khách hàng

3

Bài tập tình huống 2
Cho biết quá trình tính lương trong một tháng của một công ty được thực
hiện như sau:
Cuối từng tháng, để tính lương cho nhân viên, người ta phải kiểm tra ngày
công của các nhân viên trong tháng đó. Việc kiểm tra ngày công được thực
hiện nhờ bảng chấm công và được cập nhật vào tệp Hồ sơ nhân viên. Tiếp
theo bộ phận k...
Bài t p tình hu ng 1
Cho bi t ho t đ ng c a m t trung tâm cho thuê băng đĩa nh sau:ế ư
Đ có th thuê băng đĩa t i trung tâm, ban đ u khách hàng ph i làm th t c
đ đ c c p th thuê. B ph n làm th s d a trên thông tin do khách hàng ượ
c p và c p cho khách m t th thuê. Thông tin v vi c c p th s đ c c p ượ
nh p vào c s d li u nghi p v c a trung tâm. M i l n đ n thuê băng ơ ế
đĩa, khách hàng s trình th thuê nêu yêu c u thuê c th . B ph n cho
thuê s x lý và đáp ng yêu c u thuê c a khách hàng d a trên thông tin tra
c u t c s d li u nghi p v c a trung tâm. Ngay khi thuê, khách hàng s ơ
nh n đ c hoá đ n thuê thanh toán ti n ti n thuê luôn. Khi khách hàng ượ ơ
đ n tr băng đĩa, b ph n tr s x yêu c u tr c a khách hàng d a trênế
thông tin tra c u t c s d li u nghi p v . D li u liên quan đ n các ho t ơ ế
đ ng thuê tr đ u đ c c p nh t vào c s d li u ngh p v c a trung ư ơ
tâm.
Đ nh kỳ hàng tháng, t c s d li u nghi p v , các báo cáo qu n s ơ
đ c l p g i cho b ph n qu n lý trung tâm. Theo chính sách m r ngượ
th tr ng c a trung tâm, đ nh kỳ hàng năm trung tâm s g i th khuy n ườ ư ế
mãi cho khách hàng, thông báo thông tin cho thuê mi n phí đ i v i nh ng
khách hàng đ t m c thuê trên m c khuy n mãi năm do trung tâm quy đ nh. ế
1. Hãy v s đ BFD mô t ch c năng công vi c c a trung tâm ơ
2. Hãy v s đ ng c nh đ mô t ho t đ ng c a trung tâm. ơ
3. Hãy v s đ lu ng d li u m c 0 đ th c hi n phân s đ ng ơ ơ
c nh trên.
1
Hóa đ n thanh toánơ
bài tập hệ thống quản lý thông tin (có đáp án) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập hệ thống quản lý thông tin (có đáp án) - Người đăng: littlesunny93-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
bài tập hệ thống quản lý thông tin (có đáp án) 9 10 901