Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kế tóan quản trị

Được đăng lên bởi nguyenthihang2410
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1117 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP MÔN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHƯƠNG 3
Bài tập 1
Công ty Thành Phát cung cấp những dịch vụ sửa chữa đồ hàn chì, sử dụng cách
định giá dịch vụ trên cơ sở thời gian lao động và vật liệu sử dụng. Công ty đã dự toán
các chi phí cho năm tới như sau:
- Tiền lương và phụ cấp cho thợ hàn

340.000.000đ

- Chi phí vật liệu theo hóa đơn phục vụ sửa chữa

160.000.000đ

- Chi phí đặt hàng, bảo quản, lưu kho vật liệu

15% giá hoá đơn vật liệu

Công ty dự tính khối lượng sửa chữa trong năm tới là 20.000 giờ. Công ty tin
rằng, để phù hợp với điều kiện cạnh tranh, lợi nhuận sẽ đạt được trong năm tới là
5.000đ/giờ lao động của thợ hàn. Tỷ lệ lợi nhuận bổ sung vào giá hóa đơn của vật liệu là
30%.
Yêu cầu:
Xác định giá dịch vụ sửa chữa dựa vào phương pháp định giá bán theo chi phí
nguyên vật liệu và chi phí nhân công?
Bài tập 2
Xí nghiệp X đang nghiên cứu sản xuất và bán 1 SP mới trên thị trường, nếu kinh doanh
SP này thì vốn đầu tư dự kiến tăng thêm là 400.000 ngđ, tỷ lệ hoàn vốn đầu tư 15% cho
tất cả các SP. Xí nghiệp sau khi nghiên cứu và tập hợp các CP liên quan đến 20.000 SP
dự kiến sản xuất và bán như sau:
-

-

Biến phí tính cho 1 sản phẩm
+ Chi phí NVLTT

18.000đ

+ Chi phí NC TT

3.600đ

+ Chi phí SXC

2.400đ

+ Ngoài sản xuất

1.000đ

Tổng định phí:
+ Sản xuất chung

120.000.000đ

+ Ngoài sản xuất

145.000.000đ

Yêu cầu:
1. Định giá bán cho 1 sản phẩm theo phương pháp định giá bán sản phẩm dựa
vào giá thành sản xuất và phương pháp định giá bán sản phẩm theo biến phí trong

giá thành toàn bộ sản phẩm tiêu thụ để xí nghiệp đạt tỷ lệ hoàn vốn mong muốn
là 15%.
2. Giả sử Xí nghiệp có thể bán hết 20.000 SP theo như giá đã định câu 1. Hãy lập
báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh dạng lãi trên biến phí
Bài tập 3
Doanh nghiệp sản xuất Hoa Mai dự kiến năm 2013 sẽ đầu tư và sản xuất thêm 1 loại sản
phẩm A. Giá bán hiện nay trên thị trường là 120.000 đ/sp, để sản xuất 25.000sp/năm
cần đầu tư 1 lượng vốn là 1.000.000.000đ. Dự kiến chi phí bán hàng và chi phí quản lý
doanh nghiệp phân bổ cho sản phẩm này 1 năm là 350.000.000đ trong đó phần khả biến
là 125.000.000đ. Nhà đầu tư mong muốn tỷ lệ hoàn vốn đầu tư tối thiểu của sản phẩm
này là 17%.
Yêu cầu:
1. Tính chi phí sản xuất tối đa cho 1 sản phẩm A.
2. Giả sử trong chi phí sản xuất cho 1 đơn vị sản phẩm A tính được ở trên có 65% là
chi phí NVLTT, 20% là chi phí NCTT; và trong tổng chi phí SXC có 25% là khả
biến còn lại là bất biến. Bằng phương pháp định giá bán sản phẩm theo biến phí
trong giá thành toàn bộ sản phẩm tiêu thụ hãy...
BÀI TẬP MÔN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHƯƠNG 3
Bài tập 1
Công ty Thành Phát cung cấp những dịch v sửa chữa đồ hàn chì, sử dụng cách
định giá dịch vụ trên s thời gian lao động và vật liệu sử dụng. Công ty đã d toán
các chi phí cho năm tới như sau:
- Tiền lương và phụ cấp cho thợ hàn 340.000.000đ
- Chi phí vật liệu theo hóa đơn phục vụ sửa chữa 160.000.000đ
- Chi phí đặt hàng, bảo quản, lưu kho vật liệu 15% giá hoá đơn vật liệu
Công ty dự tính khối lượng sửa chữa trong năm tới là 20.000 giờ. Công ty tin
rằng, để phù hợp với điều kiện cạnh tranh, lợi nhuận sẽ đạt được trong năm tới
5.000đ/giờ lao động của thợ hàn. Tỷ lệ lợi nhuận bổ sung vào giá hóa đơn của vật liệu là
30%.
Yêu cầu:
Xác định giá dịch vụ sửa chữa dựa vào phương pháp định giá bán theo chi phí
nguyên vật liệu và chi phí nhân công?
Bài tập 2
nghiệp X đang nghiên cứu sản xuất bán 1 SP mới trên thị trường, nếu kinh doanh
SP này thì vốn đầudự kiến tăng thêm là 400.000 ngđ, tỷ lệ hoàn vốn đầu tư 15% cho
tất cả các SP. nghiệp sau khi nghiên cứu tập hợp các CP liên quan đến 20.000 SP
dự kiến sản xuất và bán như sau:
- Biến phí tính cho 1 sản phẩm
+ Chi phí NVLTT 18.000đ
+ Chi phí NC TT 3.600đ
+ Chi phí SXC 2.400đ
+ Ngoài sản xuất 1.000đ
- Tổng định phí:
+ Sản xuất chung 120.000.000đ
+ Ngoài sản xuất 145.000.000đ
Yêu cầu:
1. Định g bán cho 1 sản phẩm theo phương pháp định giá bán sản phẩm dựa
vào giá thành sản xuất và phương pháp định giá bán sản phẩm theo biến phí trong
Bài tập kế tóan quản trị - Trang 2
Bài tập kế tóan quản trị - Người đăng: nguyenthihang2410
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài tập kế tóan quản trị 9 10 813