Ktl-icon-tai-lieu

bài tập kế toán thương mại dịch vụ

Được đăng lên bởi hachiko
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 643 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI T P K TOÁN THƯƠNG M I D CH V
Bài 1:
Dn A đang SXKD (k c có XDCB m r ng SXKD), k toán áp d ng k toán
hàng t n kho theo kê khai thư ng xuyên, có ngo i t t n qu đ u tháng:
- TM: 10.000USD, t giá giao d ch: 19.000 VND/USD
- TGNH: 20.000USD, t giá giao d ch: 19.000 VND/USD
Trong tháng có các nghi p v phát sinh như sau:
1. Dùng TM 19,2 tri u đ mua 1.000USD chuy n kho n ngân hàng
2. Rút TGNH 7.000USD nh p lô hàng hóa, TGGD 19.200VND/USD
3. Đã xu t kh u hàng nhưng chưa thu ti n, giá bán 5.000USD, TGGD
19.100VND/USD
4. Đem TM 8.000USD g i vào ngân hàng, TGGD: 19.200VND/USD
5. Nh p kh u 1 TSCĐ 1.000USD, chưa tr ti n, TGGD: 19.200VND/USD
6. Rút TGNH tr chi phí bán hàng 500USD, chi phí ti p khách theo hóa đơn
700USD, TGGD: 18.900VND/USD
7. Thu TGNH 5.000USD do ngư i mua tr n , TGGD 19.200VND/USD
8. Rút TGNH 2.000USD đ nh p qu TM, chi TM t m ng cho ông Tám
3.000USD, TGGD 19.200VND/USD
9. Ông Tám công tác nư c ngoài v thanh toán t m ng như sau:
- chi phí ăn, , đi l i: 2.000USD
- mua tài li u tham kh o chung: 500USD
- ti n m t tr l i qu 500USD, TGGD:19.100VND/USD
10. Nh p v t li u chính tr giá 1.000USD, chưa tr ti n, TGGD:
19.100VND/USD
11. Rút TGNH 1.500USD tr n ngư i bán, TGGD 19.300 VND/USD
12. Dùng TM 19,3 tri u mua 1.000USD chuy n kho n ngân hàng
13. Rút TGNH tr chi phí v n chuy n bán hàng 500USD, TGGD
19.300VND/USD
14. Vay ng n h n ngân hàng nh p TGNH 5.000USD, TGGD
19.300VND/USD
Yêu c u:
1. Đ nh kho n các NV trên, bi t DN xu t ngo i t theo phương pháp nh p
trư c, xu t trư c
2. Gi s đây là s li u c a cu i năm, k toán đánh giá l i s dư ngo i t các
kho n m c ti n t có g c ngo i t theo t giá ngo i t bình quân liên ngân
hàng cu i kỳ 19.300 VND/USD
a. công ty x lý m c chênh l ch t giá do đánh giá l i cu i năm theo quy đ nh
ch đ k toán hi n hành, bi t r ng các kho n n ph i thu, n ph i tr c a
công ty là ng n h n
b. công ty x lý m c chênh l ch t giá do đánh giá l i cu i năm theo quy đ nh
ch đ k toán hi n hành, bi t r ng các kho n n ph i thu, n ph i tr c a
công ty là ng n h n

Bài 2:
S dư đ u tháng: TK 153: 2 tri u đ ng, TK 156: 4 tri u đ ng, TK 1122: 18,9 tri u
đ ng, TK 007: 1.000USD, các TK khác có s dư h p lý
1. Dùng TM vi t nam mua ngo i t chuy n kho n ngân hàng 3.000USD.
TGGD th c t mua ngo i t 19.200VND/USD
2. Nh p kh u lô hàng hóa tr giá 1.000USD/CIF.HCM, hàng đã ch v nh p
kho, ti n mua hàng chưa thanh toán, thu nh p kh u tính 2%/ giá tr hàng
nh p, thu GTGT kh u tr 10%. Chi phí ki m nghi m, v n chuy n tr b ng
TM 500.000đ. TGGD: 19.100VND/USD
3. Nh n gi y báo N
n...
BÀI TP K TOÁN THƯƠNG MI DCH V
Bài 1:
Dn A đang SXKD (k c XDCB m rng SXKD), kế tn áp dng kế toán
hàng tn kho theo kê khai thưng xuyên, có ngoi t tn qu đu tháng:
- TM: 10.000USD, t giá giao dch: 19.000 VND/USD
- TGNH: 20.000USD, t giá giao dch: 19.000 VND/USD
Trong tháng có các nghip v phát sinh như sau:
1. Dùng TM 19,2 triu đ mua 1.000USD chuyn khon ngân hàng
2. Rút TGNH 7.000USD nhp lô hàng hóa, TGGD 19.200VND/USD
3. Đã xut khu ng nhưng chưa thu tin, giá bán 5.000USD, TGGD
19.100VND/USD
4. Đem TM 8.000USD gi vào ngân hàng, TGGD: 19.200VND/USD
5. Nhp khu 1 TSCĐ 1.000USD, ca tr tin, TGGD: 19.200VND/USD
6. Rút TGNH tr chi phí n hàng 500USD, chi phí tiếp khách theo hóa đơn
700USD, TGGD: 18.900VND/USD
7. Thu TGNH 5.000USD do ngưi mua tr n, TGGD 19.200VND/USD
8. Rút TGNH 2.000USD đ nhp qu TM, chi TM tm ng cho ông m
3.000USD, TGGD 19.200VND/USD
9. Ông m công tác c ngi v thanh toán tm ng như sau:
- chi phí ăn, , đi li: 2.000USD
- mua tài liu tham kho chung: 500USD
- tin mt tr li qu 500USD, TGGD:19.100VND/USD
10. Nhp vt liu chính tr giá 1.000USD, chưa tr tin, TGGD:
19.100VND/USD
11. Rút TGNH 1.500USD tr n ngưi bán, TGGD 19.300 VND/USD
12. Dùng TM 19,3 triu mua 1.000USD chuyn khon ngân hàng
13. Rút TGNH tr chi phí vn chuyn bán hàng 500USD, TGGD
19.300VND/USD
14. Vay ngn hn ngân hàng nhp TGNH 5.000USD, TGGD
19.300VND/USD
Yêu cu:
1. Đnh khon các NV trên, biết DN xut ngoi t theo phương pháp nhp
trưc, xut trưc
2. Gi s đây s liu ca cui năm, kế toán đánh giá li s ngoi t các
khon mc tin t gc ngoi t theo t giá ngoi t bình quân liên ngân
hàng cui k 19.300 VND/USD
a. công ty x lý mc chênh lch t giá do đánh gli cui năm theo quy đnh
chế đ kế toán hin hành, biết rng các khon n phi thu, n phi tr ca
công ty là ngn hn
b. công ty x lý mc chênh lch t giá do đánh gli cui năm theo quy đnh
chế đ kế toán hin hành, biết rng các khon n phi thu, n phi tr ca
công ty là ngn hn
bài tập kế toán thương mại dịch vụ - Trang 2
bài tập kế toán thương mại dịch vụ - Người đăng: hachiko
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
bài tập kế toán thương mại dịch vụ 9 10 33