Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Kinh tế lượng với phần mềm EVIEWS

Được đăng lên bởi hoaianhhnt
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 417 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 1:
Cho bộ số liệu: LB – lượng bán smartphone/tháng, KD – số năm kinh doanh điện thoại, QC – chi phí
quảng cáo/tháng của 25 doanh nghiệp kinh doanh điện thoại di động trên địa bàn Hà Nội. Kết quả ước
lượng với phần mềm EVIEWS:
Dependent Variable: LB
Included observations: 25
Variable
C
KD
QC

Coefficient
-24.50130

74.24850

63.02896
R-squared
0.882360
Adjusted R-squared
0.871666
S.E. of regression
53.12588
Sum squared resid
62091.91
Log likelihood
-133.1922
Durbin-Watson stat
1.719869
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
0.277740
Obs*R-squared
0.326327
White Heteroskedasticity Test: no cross terms
F-statistic
2.099157
Obs*R-squared
7.392276
White Heteroskedasticity Test: cross terms
F-statistic
10.27810
Obs*R-squared
18.25193
Ramsey RESET Test: number of fitted terms: 1
F-statistic
1.043963
Normality test
Jarque – Bera
24.71516

Std. Error
28.44835
17.82411
26.09803
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

Prob.
0.3984

4.165622
2.415085

0.0004
0.0245
186.1600
148.2978
10.89537
11.04164
82.50569
0.000000

Prob. F(1,21)
Prob. Chi-Square(1)

0.603710
0.567830

Prob. F(4,20)
Prob. Chi-Square(4)

0.118847
0.116554

Prob. F(5,19)
Prob. Chi-Square(5)

0.000069
0.002647

Prob. F(1,21)

0.318529

Probability

0.000004

Biết hiệp phương sai ước lượng 2 hệ số góc xấp xỉ bằng 0.
Với mức ý nghĩa  =5%, trả lời những câu hỏi sau:
1) Viết hàm hồi quy tổng thể (PRF), hàm hồi quy mẫu (SRF)
Hàm hồi quy tổng thể (PRF):
E ( LB| KD , QC )=β 1 + β 2 KD + β 3 QC
Hàm hồi quy mẫu (SRF):
^
LB= β^1 + ^
β 2 KD + ^
β 3 QC

t-Statistic
-0.861255

^
LB=−24,5013+74,2485 KD +63,02896 QC
2) Giải thích ý nghĩa kết quả ước lượng của các hệ số hồi quy riêng (các hệ số góc)
^
β 2=74,2485 cho biết khi số năm kinh doanh điện thoại di động (KD) của doanh nghiệp tăng thêm 1
đơn vị thì lượng tiêu thụ smartphone (LB) của doanh nghiệp tăng thêm 74,2485 đơn vị và ngược lại
(điều kiện các yếu tố khác không đổi)
^
β 3=63 , 02896 cho biết khi chi phí quảng cáo (QC) của doanh nghiệp tăng 1 đơn vị thì lượng tiêu
thụ smartphone (LB) của doanh nghiệp tăng thêm 63,02896 đơn vị và ngược lại (điều kiện các yếu tố
khác không đổi)
3) Kết quả ước lượng nhận được có phù hợp với lý thuyết kinh tế không.
^
β 2=74 , 2485>0 : kết quả này có phù hợp với lý thuyết kinh tế vì khi số năm kinh doanh của doanh
nghiệp trong ngành tăng lên thì lượng sản phẩm tiêu thụ được cũng tăng và ngược lại (điều kiện các
yếu tố khác không đổi)
^
...
Bài 1:
Cho bộ số liệu: LB lượng bán smartphone/tháng, KD số năm kinh doanh điện thoại, QC chi phí
quảng cáo/tháng của 25 doanh nghiệp kinh doanh điện thoại di động trên địa bàn Nội. Kết quả ước
lượng với phần mềm EVIEWS:
Dependent Variable: LB
Included observations: 25
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -24.50130 28.44835 -0.861255 0.3984
KD
74.24850
17.82411 4.165622 0.0004
QC 63.02896 26.09803 2.415085 0.0245
R-squared 0.882360 Mean dependent var 186.1600
Adjusted R-squared 0.871666 S.D. dependent var 148.2978
S.E. of regression 53.12588 Akaike info criterion 10.89537
Sum squared resid 62091.91 Schwarz criterion 11.04164
Log likelihood -133.1922 F-statistic 82.50569
Durbin-Watson stat 1.719869 Prob(F-statistic) 0.000000
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 0.277740 Prob. F(1,21) 0.603710
Obs*R-squared 0.326327 Prob. Chi-Square(1) 0.567830
White Heteroskedasticity Test: no cross terms
F-statistic 2.099157 Prob. F(4,20) 0.118847
Obs*R-squared 7.392276 Prob. Chi-Square(4) 0.116554
White Heteroskedasticity Test: cross terms
F-statistic 10.27810 Prob. F(5,19) 0.000069
Obs*R-squared 18.25193 Prob. Chi-Square(5) 0.002647
Ramsey RESET Test: number of fitted terms: 1
F-statistic 1.043963 Prob. F(1,21) 0.318529
Normality test
Jarque – Bera 24.71516 Probability 0.000004
Biết hiệp phương sai ước lượng 2 hệ số góc xấp xỉ bằng 0.
Với mức ý nghĩa =5%, trả lời những câu hỏi sau:
1) Viết hàm hồi quy tổng thể (PRF), hàm hồi quy mẫu (SRF)
Hàm hồi quy tổng thể (PRF):
E
(
LB
|
KD , QC
)
=β
1
+β
2
KD+β
3
QC
Hàm hồi quy mẫu (SRF):
^
LB=
^
β
1
+
^
β
2
KD+
^
β
3
QC
Bài tập Kinh tế lượng với phần mềm EVIEWS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Kinh tế lượng với phần mềm EVIEWS - Người đăng: hoaianhhnt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Bài tập Kinh tế lượng với phần mềm EVIEWS 9 10 842