Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Kinh tế lượng

Được đăng lên bởi Ngọc Hân
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 11213 lần   |   Lượt tải: 32 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA KINH TẾ

BỘ MÔN KINH TẾ CƠ SỞ

BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG

Nha Trang, tháng 09 năm 2009

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA KINH TẾ

BỘ MÔN KINH TẾ CƠ SỞ
Th.S. PHẠM THÀNH THÁI

BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG

Nha Trang, tháng 09 năm 2009

1
Chương 1: MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH ĐƠN
1.1. Cho các mô hình sau đây, mô hình nào là tuyến tính đối với tham số, mô
hình nào là tuyến tính đối với các biến số, mô hình nào là tuyến tính đối với cả
tham số và cả biến số? Mô hình nào là mô hình hồi quy tuyến tính?
a. Y = β1+ β2/X +U
b. Y = β1+ β2 ln(X) +U
c. Ln(Y) = β1+ β2 X +U
d. Ln(Y) = β1+ β2 ln(X) +U
e. Ln(Y) = β1+ β2 /X +U
1.2. Các mô hình sau đây có phải là mô hình hồi quy tuyến tính? Vì sao?
a. Y = exp(β1+β2 X +U)
b. Y = 1/(1+exp(β1+β2 X +U))
c. Ln(Y) = β1+β2/X +U
d. Y = β1+β22 X +U
1.3. Hãy biến đổi các mô hình sau đây về mô hình hồi quy tuyến tính.
a. Y = 1/(β1 + β2 X)
b. Y = X/(β1 + β2 X)
c. Y = 1/(1+ exp(-β1 - β2 X))
1.4. Giả sử có tài liệu về thu nhập (X) và chi tiêu cho tiêu dùng hàng tuần (Y) của
một tổng thể gồm 60 hộ gia đình ở một địa phương như sau:
X

(1000đ)

120

140

160

180

200

220

240

260

65

79

80

102

110

120

135

137

150

60
Y

100

55

(1000đ)

80

70

84

93

107

115

136

137

145

152

65

74

90

95

110

120

140

140

155

175

70

80

94

103

116

130

144

152

165

178

75

85

98

108

118

135

145

157

175

180

113

125

140

160

189

185

88

115

ThS. Phạm Thành Thái -NTU

162

191

2
a) Tính các xác suất có điều kiện P(Y/Xi)?
b) Tính các kỳ vọng có điều kiện E(Y/Xi)?
c) Trình bày các kết quả tính toán ở câu 1 và câu 2 thành bảng.
d) Từ kết quả tính toán anh (chị) có nhận xét gì về mối quan hệ giữa chi tiêu (Y)
và thu nhập (X).
e) Biểu diễn các số liệu gốc và kết quả tính toán ở câu 2 lên đồ thị.
1.5. Từ tổng thể đã cho ở bài số 1.4. người ta lấy ra 2 mẫu ngẫu nhiên với mỗi
mẫu gồm 10 hộ gia đình như sau:
Mẫu 1:
Y

70

65

90

95

110

115

120

140

155

150

X

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

Mẫu 2:
Y

55

88

90

80

118

120

145

135

145

175

X

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

a) Hãy ước lượng các tham số của mô hình E(Y/Xi) = β1 + β2Xi theo số liệu của
từng mẫu.
b) Biểu diễn số liệu mẫu và các đường hồi quy ước lượng được trên cùng một đồ
thị và cho nhận xét cần thiết.
c) Các đường hồi qui mẫu có đi qua các trung bình mẫu hay không? Vì sao? Hãy
kiểm chứng bằng số liệu thực tế.
1.6. Có tài liệu về kết quả hồi qui như sau:
ˆ
Yi =

Se =

2.6911 - 0.4795X2i
(...)...
TRƯỜNG ĐẠI HC NHA TRANG
KHOA KINH T
B MÔN KINH T CƠ S
BÀI TP KINH T LƯỢNG
Nha Trang, tháng 09 năm 2009
Bài tập Kinh tế lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Kinh tế lượng - Người đăng: Ngọc Hân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Bài tập Kinh tế lượng 9 10 11