Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kinh tế thị trường

Được đăng lên bởi hoangtubang4156831968
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 458 lần   |   Lượt tải: 0 lần
 Câu hỏi: kinh tế thị trường là gì?quan điểm của đảng về kttt? Kết quả? Ý nghĩa?
 1.* Khái niệm:
Kinh tế thị trường là : là nền kinh tế mà trong đó người mua và người bán tác động với nhau
theo quy luật cung cầu, giá trị để xác định giá cả và số lượng hàng hóa, dịch vụ trên thị 
trường là sản phẩm.
*Quan điểm
­ Nhận thức đầy đủ, tôn trọng và vận dụng đúng đắn các quy luật khách quan của kinh tế thị 
trường, thông lệ quốc tế, phù hợp với điều kiện của Việt Nam, bảo đảm định hướng xã hội 
chủ nghĩa của nền kinh tế.
­ Bảo đảm tính đồng bộ giữa các bộ phận cấu thành của thể chế kinh tế, giữa các yếu tố thị 
trường và các loại thị trường; giữa thể chế kinh tế với thể chế chính trị, xã hội; giữa nhà 
nước, thị trường và xã hội. Gắn kết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công 
bằng xã hội, phát triển văn hóa và bảo vệ môi trường.
­ Kế thừa có chọn lọc thành tựu phát triển kinh tế thị trường của nhân loại và kinh nghiệm 
tổng kết từ thực tiễn đổi mới ở nước ta, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đồng 
thời giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
­ Chủ động tích cực giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng, bức xúc, đồng thời
phải có bước đi vững chắc, vừa làm vừa tổng kết rút kinh nghiệm.
­ Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực và hiệu quả quản lý của nhà nước, phát 
huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa
Kết quả,ý nghĩa:

*. Kết quả và ý nghĩa
- Một là, sau hơn 20 năm đổi mới, nước ta đã chuyển đổi thành công từ thể chế kinh
tế kế hoạch tập trung quan liêu, bao cấp sang thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa. Đường lối đổi mới của Đảng đã được thể chế hóa thành pháp luật, tạo hành
lang pháp lý cho nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hình và phát triển.
- Hai là, chế độ sở hữu với nhiều hình thức và cơ cấu kinh tế nhiều thành phần được
hình thành: từ sở hữu toàn dân và tập thể, từ kinh tế quốc doanh và hợp tác xã là chủ yếu
đã chuyển sang nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế đan xen, hỗn hợp, trong
đó sở hữu toàn dân những tư liệu sản xuất chủ yếu và kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ
đạo.

- Ba là, các loại thị trường cơ bản đã ra đời và từng bước phát triển thống nhất trong cả
nước, gắn với thị trường khu vực và thế giới.
- Cương lĩnh năm 1991 được thông qua tại Đại hội VII lần đầu tiên đưa ra quan
niệm nền văn hoá Việt Nam có đặc trưng: tiên ti...
Câu h i: kinh t th tr ng là gì?quan đi m c a đ ng v kttt? K t qu ? Ý nghĩa?ế ườ ế
1.* Khái ni m:
Kinh t th tr ng là ế ườ : là n n kinh t mà trong đó ng i mua và ng i bán tác đ ng v i nhau ế ườ ườ
theo quy lu t cung c u, giá tr đ xác đ nh giá c và s l ng hàng hóa, d ch v trên th ượ
tr ng là s n ph m.ườ
*Quan đi m
- Nh n th c đ y đ , tôn tr ng và v n d ng đúng đ n các quy lu t khách quan c a kinh t th ế
tr ng, thông l qu c t , phù h p v i đi u ki n c a Vi t Nam, b o đ m đ nh h ng xã h i ườ ế ướ
ch nghĩa c a n n kinh t . ế
- B o đ m tính đ ng b gi a các b ph n c u thành c a th ch kinh t , gi a các y u t th ế ế ế
tr ng và các lo i th tr ng; gi a th ch kinh t v i th ch chính tr , xã h i; gi a nhà ườ ườ ế ế ế
n c, th tr ng và xã h i. G n k t hài hòa gi a tăng tr ng kinh t v i ti n b và công ướ ườ ế ưở ế ế
b ng xã h i, phát tri n văn hóa và b o v môi tr ng. ườ
- K th a có ch n l c thành t u phát tri n kinh t th tr ng c a nhân lo i và kinh nghi m ế ế ườ
t ng k t t th c ti n đ i m i n c ta, ch đ ng và tích c c h i nh p kinh t qu c t , đ ng ế ướ ế ế
th i gi v ng đ c l p, ch quy n qu c gia, gi v ng an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i.
- Ch đ ng tích c c gi i quy t các v n đ lý lu n và th c ti n quan tr ng, b c xúc, đ ng th i ế
ph i có b c đi v ng ch c, v a làm v a t ng k t rút kinh nghi m. ướ ế
- Nâng cao năng l c lãnh đ o c a Đ ng, hi u l c và hi u qu qu n lý c a nhà n c, phát ướ
huy s c m nh c a c h th ng chính tr trong quá trình hoàn thi n th ch kinh t th tr ng ế ế ư
đ nh h ng xã h i ch nghĩa ướ
K t qu ,ý nghĩa:ế
*. Kết quả và ý nghĩa
- Một là, sau hơn 20 năm đổi mới, ớc ta đã chuyển đổi thành công từ thể chế kinh
tế kế hoạch tập trung quan liêu, bao cấp sang thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa. Đường lối đổi mới của Đảng đã được thể chế hóa thành pháp luật, tạo hành
lang pháp lý cho nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hình và phát triển.
- Hai là, chế độ sở hữu với nhiều hình thức cấu kinh tế nhiều thành phần được
hình thành: từ sở hữu toàn dân tập thể, từ kinh tế quốc doanh hợp tác chủ yếu
đã chuyển sang nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế đan xen, hỗn hợp, trong
đó sở hữu toàn dân những liệu sản xuất chủ yếu kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ
đạo.
Bài tập kinh tế thị trường - Trang 2
Bài tập kinh tế thị trường - Người đăng: hoangtubang4156831968
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập kinh tế thị trường 9 10 713