Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kinh tế vi mô

Được đăng lên bởi Linh Linh
Số trang: 107 trang   |   Lượt xem: 1637 lần   |   Lượt tải: 0 lần
b. H÷u Ých ngay c¶ khi nã ®¬n gi¶n ho¸ thùc tÕ.
c. Kh«ng cã gi¸ trÞ v× nã lµ trõu tîng trong khi ®ã thùc tÕ kinh tÕ l¹i
lµ cô thÓ.
d. "§óng trong lý thuyÕt nhng kh«ng ®óng trong thùc tÕ".
e. TÊt c¶ ®Òu sai

- c©u hái tr¾c nghiÖm
1.1Chän c©u tr¶ lêi
1.

Lý do nµo sau ®©y kh«ng ph¶i lµ lý do t¹i sao l¹i nghiªn cøu kinh tÕ häc?

a. §Ó biÕt c¸ch thøc ngêi ta ph©n bæ c¸c tµi nguyªn khan hiÕm ®Ó
s¶n xuÊt ra c¸c hµng ho¸.
b. §Ó biÕt c¸ch ®¸nh ®æi sè lîng hµng ho¸ lÊy chÊt lîng cuéc sèng.
c. §Ó biÕt mét m« h×nh cã hÖ thèng vÒ c¸c nguyªn lý kinh tÕ vÒ
hiÓu biÕt toµn diÖn thùc tÕ.
d. §Ó tr¸nh nh÷ng nhÇm lÉn trong ph©n tÝch c¸c chÝnh s¸ch c«ng
céng.
e. TÊt c¶ c¸c lý do trªn ®Òu lµ nh÷ng lý do t¹i sao l¹i nghiªn cøu
kinh tÕ häc.
2.

Kinh tÕ häc cã thÓ ®Þnh nghÜa lµ:

a. Nghiªn cøu nh÷ng ho¹t ®éng g¾n víi tiÒn vµ nh÷ng giao dÞch
trao ®æi gi÷a mäi ngêi
b. Nghiªn cøu sù ph©n bæ c¸c tµi nguyªn khan hiÕm cho s¶n xuÊt
vµ viÖc ph©n phèi c¸c hµng ho¸ dÞch vô.
c. Nghiªn cøu cña c¶i.
d. Nghiªn cøu con ngêi trong cuéc sèng kinh doanh thêng ngµy,
kiÕm tiÒn vµ hëng thô cuéc sèng.
e. TÊt c¶ c¸c lý do trªn.
3.

Lý thuyÕt trong kinh tÕ:

a. H÷u Ých v× nã kÕt hîp ®îc tÊt c¶ nh÷ng sù phøc t¹p cña thùc tÕ.

1

5

4.

Kinh tÕ häc cã thÓ ®Þnh nghÜa lµ:

a. C¸ch làm t¨ng lîng tiÒn cña gia ®×nh.
b. C¸ch kiÕm tiÒn ë thÞ trêng chøng kho¸n
c. Gi¶i thÝch c¸c sè liÖu khan hiÕm.
d. C¸ch sö dông c¸c tµi nguyªn khan hiÕm ®Ó s¶n xuÊt ra c¸c
hµng ho¸ dÞch vô vµ ph©n bæ c¸c hµng ho¸ dÞch vô nµy cho c¸c
c¸ nh©n trong x· héi.
e. T¹i sao tµi nguyªn l¹i khan hiÕm nh thÕ.
5.

Lý thuyÕt trong kinh tÕ häc:

a. Cã mét sè ®¬n gi¶n ho¸ hoÆc bãp mÐo thùc tÕ.
b. Cã mèi quan hÖ víi thùc tÕ mµ kh«ng ®îc chøng minh.
c. Kh«ng thÓ cã v× kh«ng thÓ thùc hiÖn ®îc thÝ nghiÖm.
d. NÕu lµ lý thuyÕt tèt th× kh«ng cã sù ®¬n gi¶n ho¸ thùc tÕ.
e. Cã sù bãp mÐo qu¸ nhiÒu nªn kh«ng cã gi¸ trÞ.
6.

Nghiªn cøu kinh tÕ häc trïng víi mét sè chñ ®Ò trong:

a. Nh©n chñng häc.
b. T©m lý häc.
c. X· héi häc.
d. Khoa häc chÝnh trÞ.
e. TÊt c¶ c¸c khoa häc trªn.

6

7.

11. Nghiªn cøu chi tiÕt c¸c h·ng, hé gia ®×nh, c¸c c¸ nh©n vµ c¸c thÞ trêng ë
®ã hä giao dÞch víi nhau gäi lµ:

Chñ ®Ò c¬ b¶n nhÊt mµ kinh tÕ häc vi m« ph¶i gi¶i quyÕt lµ:

a. ThÞ trêng.
b. TiÒn.
c. T×m kiÕm lîi nhuËn.
d. C¬ chÕ gi¸.
e. Sù khan hiÕm.
8.

a. Kinh tÕ häc vÜ m«.
b. Kinh tÕ häc vi m«.
c. Kinh tÕ häc chuÈn t¾c.
d. Kinh tÕ häc thùc chøng.
e. Kinh tÕ häc tæng thÓ.

Tµi nguyªn khan hiÕm nªn:

12. Nghiªn cøu hµnh vi cña c¶ nÒn kinh tÕ , ®Æc biÖt lµ c¸c yÕu tè nh thÊt
...
- c©u hái tr¾c nghiÖm
1.1Chänu tr¶ lêi

 !"#$"%#&!
'()##
" !"##%*+#((+,*
 !"&,&-./*01#01
!"/2
 !)#34&5)6#6#
,
78(#)13

2. 9.!:;<
=3,>0?103:
)%3&$
"=2"%#&'(
00/*##:0@
=A
=$),*$B
&10C@,*
78(#)
3. )<
D360-.++(32A2
"D36.E#2
9.#):0-.)F+).2
@!
G H)H)2G
78(1
4. 9.!:;<
I#à&J+1A-
"I#&1C:)$#
K6#*/&
I#L@#&!'()#
#:0@0"%##:0@#
#)'M,
78&
5. )<
I.&,*E#N".&O2
"I.&*P/0?2&+&
9!.0-!2/+6/&
=*-.2E#2
7I.2".&OP#1.#):
6. =)Q0?&,*A1)<
=A
"8&
RM,
96):
78(#)
1 5 6
Bài tập kinh tế vi mô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập kinh tế vi mô - Người đăng: Linh Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
107 Vietnamese
Bài tập kinh tế vi mô 9 10 43