Ktl-icon-tai-lieu

bài tập KTCC

Được đăng lên bởi Lan Hoa Moc
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 151 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài tập 1: Một loại hàng hóa có đường cung cố định: Qs = 8 tấn, cầu
của loại hàng hóa đó Qd = 18 -2P. Trong đó P là giá 1 tấn hàng và Qd
là lượng cầu. Chính phủ đánh thuế 2000đ/tấn đố với người tiêu
dùng.
a. Giá trước thuế mà người tiêu dùng phải trả và cân bằng sau thuế
là gì?
b. Giá người sản xuất nhận được sau thuế là bao nhiêu?
c. Tổng doanh thu thuế mà chính phủ nhận được là bao nhiêu?
Giải:
a. Giá trước thuế mà người
tiêu dùng phải trả là:
* Trước khi có thuế:
Qs = Qd
8 = 18 – 2P
P0 = 5 (ngàn đ)
* Vì cung cố định nên Q0
=8
Doanh thu của công ty
trước thuế là: 5*8 = 40 (ngàn đ)
* Trước khi có thuế điểm cân bằng là E, khi đánh thuế cầu giảm,
đường cầu dịch chuyển từ D  D’, điểm cân bằng dịch chuyển
xuống E’ nằm trên đường cung.
b. Giá mà người sản xuất nhận được sau thuế là:
* P0 – thuế = 5 – 2 = 3 (ngàn đ)
c. Tổng doanh thu thuế mà chính phủ nhận được:
* Tổng thuế = Qs . t = 8 * 2 = 16 (ngàn đ)

Bài tập 2: Hình vẽ bên cho biết thị trường của một hàng hóa trước
và sau khi đánh thuế đối với sản lượng bán ra. Hãy cho biết
a. Thuế đó đánh vào bên cung hay bên cầu?
b. Nếu lượng tiêu thụ trước
thuế là 8000 tấn, sau thuế là
6000 tấn. Chính phủ đánh
thuế 10,000 đ/tấn. Giá sau
thuế tăng them 6000 đ/tấn.
Tính tổng doanh thu của
thuế? Phần thuế người sản
xuất và phần thuế người tiêu
dùng chịu?
Giải:
a. Thuế đánh vào bên cung vì khi đánh thuế đường cung dịch chuyển
lên trên (Sy  Sx).
b. Sản lượng sau thuế là 6000 tấn, thuế là 10 ngàn đồng/tấn
=> Tổng doanh thu của thuế là phần diện tích hình chữ nhật AEGC.
SAEGC = AC * AE = 10 * 6000 = 60,000 (ngàn đ)
Ta có giá trước thuế là điểm B,
giá sau thuế tăng them 6 là
điểm A  phần thuế người tiêu
dùng chịu là diện tích hình chữ
nhật AEFB:
SAEFB = AB * AE = 6 * 6000 =
36,000 (ngàn đ)
Phần thuế người sản xuất chịu
là:
SBFGC = BC * BF = 4 * 6000 =
24,000 (ngàn đ)
( Hoặc = tổng thuế - thuế người tiêu dùng = 60,000 – 36,000 = 24,000)

Bài tập 3: Hình vẽ mô tả thị trường của một hàng hóa có ảnh hưởng
ngoại ứng. Hãy cho biết:
a. Nếu thị trường không bị điều tiết thì doanh thu bán hàng của
công ty là bao nhiêu?
b. Xác định tổng tổn thất do ảnh hưởng ngoại ứng này gây ra là bao
nhiêu?
c. Chính phủ phải dùng
thuế hay trợ cấp để
khắc phục ảnh hưởng
ngoại ứng này? Thuế
suất hay mức trợ cấp
cho một sản phẩm là
bao nhiêu? Tổng thuế
chính phủ thu được
hoặc tổng tiền trợ cấp
bỏ ra là bao nhiêu?
d. Doanh thu bán hàng
của công ty sau khi
chính phủ can thiệp là
bao nhiêu?
Giải:
a. Dthu bán hàng của công ty khi thị trường chưa bị điều t...
Bài tập 1:


 !"#$%&#' (
)$*+,'-".../(01
2$
$3'&0-412,5&5(678-
9:
7$3'5;<)-71:
$%=-4+,<)71:

3'&0-4
12,5&5
 



 !" #$
 %& !'#(  ) 

*+ ,- !.
/"0 !" #$
#123 45 !/"67#8 9!27
#: !9(.1 ;**<7>4678?>
;@A 52) #: ! !
43'45;<)-

= !" #$
%=-4+,<)
 > !
? !" #$
Bài tập 2B9(C717-&4&0
(D'-(05)7'&$BE?7-
$%-'(71?71:
7$F-)1G&0
-...-
H...$*+,'
- ..../$3'
-IJ4H.../$
%+=
-:#-5
;(,-1
2:

%-'(71@&#8 #: ! !(.1
/) ) A.AB$
4K5)-/"?C 7/" !" #D !EC
F> !+ ,/"G9 H I& J KL6M
A
L6M
LML6??7 !" #$
!8/"#12N7
!8O !P2?/"
#12LG9  !:)
Q !(/"H I& J
KL6RN
A
L6RN
LNL6??
=?7 !" #$
9  !: BC(
/"
A
NRM
NMNR0?
07 !" #$
S+T> !U !:)Q !?7=?707$
bài tập KTCC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập KTCC - Người đăng: Lan Hoa Moc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
bài tập KTCC 9 10 123