Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP LỚN KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT 3

Được đăng lên bởi Uống Cạn Chén Sầu
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 491 lần   |   Lượt tải: 3 lần
1

Lêi më ®Çu
Trong nền kinh tế thị trường các Công ty, các doanh nghiệp mọc lên rất nhiều
với nhiều hình thức kinh doanh làm cho thị trường ngày một đa dạng và phong phú.
Đối với một doanh nghiệp bất kỳ thì hoạt động lập kế hoạch kinh doanh là
chức năng đầu tiên của quá trình quản lý, có vai trò rất quan trọng. Lập kế hoạch
gắn liền với lựa chọn mục tiêu và chương trình hành động trong tương lai, là cơ sở
để xác định và triển khai các chức năng còn lại là tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra. Bởi
vậy, chất lượng của công tác lập kế hoạch kinh doanh được nâng cao sẽ là điều kiện
cần thiết đảm bảo quá trình kinh doanh của doanh nghiệp sẽ đạt hiệu quả cao.
Nhận thức được vai trò vị trí, tính cần thiết của việc lập kế hoạch và đưa kế
hoạch đó đi vào hoạt động. Thông qua những kiến thức lý luận đã học cùng với kiến
thức thu nhận được trong thời gian em học, em lựa chọn đề tài: “Lập kế hoạch
kinh doanh tại Công ty cổ phần Châu Việt” làm chuyên đề bài tập lớn.
Nội dung của bài tập lớn được trình bình cụ thể như sau:
Lời mở đầu
Chương I: Tổng quan về Công ty cổ phần Châu Việt.
Chương II: Thực trạng lập kế hoạch kinh doanh tại Công ty cổ phần Châu Việt.
Ch¬ng III: §¸nh gi¸ vÒ thùc tr¹ng s¶n xuÊt cña C«ng ty
Kết luận
Do trình độ lý luận và nắm bắt thực tế còn nhiều hạn chế nên kết quả của em còn
nhiều thiết sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến, chỉ bảo, giúp đỡ của các
thầy cô trong nhà trường để em hoàn thiện bài tập lớn của mình.
Em xin chân thành cảm ơn!

CHƯƠNG I

2

tæng quan vÒ c«ng ty cæ phÇn ch©u viÖt
I/ Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty Cæ
phÇn Ch©u ViÖt
1/ Giíi thiÖu vÒ C«ng ty
a/ Tªn, h×nh thøc vµ trô së C«ng ty vµ ngµnh nghÒ kinh doanh
 Tªn C«ng ty: C«ng ty Cæ phÇn Ch©u ViÖt
 Tªn viÕt t¾t: Chavico
 Trô së chÝnh cña C«ng ty t¹i: sè 98 NguyÔn BØnh Khiªm - Ph¬ng Lu I §«ng H¶i - H¶i An - TP. H¶i Phßng.
 §iÖn tho¹i : 031.3979426

Fax: 031.3741199

 Tµi kho¶n : 321.10.000.22.1369 t¹i NH ®Çu t & PT H¶i Phßng.
 M· sè thuÕ : 0200 575 855
Lµ mét ®¬n vÞ thuéc Tæng C«ng ty ®ãng tàu Phµ Rõng, ® îc thµnh lËp díi
d¹ng C«ng ty cæ phÇn ho¹t ®éng theo ®iÒu lÖ Tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty vµ
LuËt Doanh nghiÖp vµ quy ®Þnh cã liªn quan cña ph¸p luËt. C«ng ty Cæ phÇn Ch©u
ViÖt ®îc thµnh lËp trªn c¬ së vèn gãp cæ phÇn 51% cña C«ng ty ®ãng tµu Phµ Rõng
vµ 49% cña Cæ §«ng ®îc thµnh lËp ngµy 21/11/2004. Ngay tõ khi míi thµnh lËp
c«ng ty ®· gãp phÇn x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt, ®©y lµ xuÊt ph¸t ®iÓm v÷ng
ch¾c cho sù ph¸t triÓn ®i lªn cña c«ng ty. Bíc ...
1
Lêi më ® Ç u
Trong nền kinh tế thị trường các Công ty, các doanh nghiệp mọc lên rất nhiều
với nhiều hình thức kinh doanh làm cho thị trường ngày một đa dạng và phong phú.
Đối với một doanh nghiệp bất kỳ thì hoạt động lập kế hoạch kinh doanh
chức ng đầu tiên của quá trình quản lý, vai trò rất quan trọng. Lập kế hoạch
gắn liền với lựa chọn mục tiêu chương trình hành động trong tương lai, sở
để xác định triển khai các chức năng còn lại tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra. Bởi
vậy, chất lượng của công tác lập kế hoạch kinh doanh được nâng cao sẽ là điều kiện
cần thiết đảm bảo quá trình kinh doanh của doanh nghiệp sẽ đạt hiệu quả cao.
Nhận thức được vai trò vị trí, tính cần thiết của việc lập kế hoạch đưa kế
hoạch đó đi vào hoạt động. Thông qua những kiến thức lý luận đã học cùng với kiến
thức thu nhận được trong thời gian em học, em lựa chọn đề tài: “Lập kế hoạch
kinh doanh tại Công ty cổ phần Châu Việt” m chuyên đề bài tập lớn.
Nội dung của bài tập lớn được trình bình cụ thể như sau:
Lời mở đầu
Chương I: Tổng quan về Công ty cổ phần Châu Việt.
Cơng II: Thực trng lập kế hoch kinh doanh tại Công ty c phn Châu Vit.
Ch¬ng III: §¸nh gi¸ vÒ thùc tr¹ng s¶n xuÊt cña C«ng ty
Kết luận
Do trình độ lý luậnnắm bắt thực tế còn nhiu hạn chến kết quả của em còn
nhiều thiết sót. Em rất mong nhận được s đóng góp ý kiến, chỉ bảo, gp đỡ của các
thầy cô trong nhà tờng để em hoàn thiện bài tập lớn của mình.
Em xin chân thành cảm ơn!
CHƯƠNG I
BÀI TẬP LỚN KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP LỚN KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT 3 - Người đăng: Uống Cạn Chén Sầu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
BÀI TẬP LỚN KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT 3 9 10 194