Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập mô hình tích phân

Được đăng lên bởi thuydinhcdtm
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 294 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 1: Cho biết
a) Ước thực hiện kế hoạch năm t thể hiện ở bảng cân
đối liên ngành dạng giá trị sau:
(Đơn vị tính: 1000 triệu đồng)
Ngành
Xi
Xij
1
2
3

xi

350,18 268,47 300,89
210,5
148,34
215,51 210,1

100,81
130,96
74,14

X0

50,37

Năm t

mj

18,85

750,15
890,2

75,63
26,25

43,23

b) aij(t+1) » aij(t); a0j(t+1) » a0j(t); (i,j = 1, 2, 3)
c) x(t+1) = (120, 150, 100)
Hãy lập dự án kế hoạch năm t+1 cân đối dạng A
Bài 2: Cho biết
a) Ước thực hiện kế hoạch năm t thể hiện ở bảng cân
đối liên ngành dạng giá trị sau:
(Đơn vị tính: 1000 triệu đồng)
Ngành
Xi
Xij
1
2
3

648,36
820,57
973,15

xi

150,24 246,54 203,12
230,17 193,82 293,18
206,03
346,19 297,84

48,46
103,4
123,09

X0

40,26

21,07

113,21

Năm t

mj

21,66

12,95

65,8

b) aij(t+1) » aij(t); a0j(t+1) » a0j(t); (i,j = 1, 2, 3)
c) x(t+1) = (96,14; 165,37; 195,85)
Hãy lập dự án kế hoạch năm t+1 cân đối dạng A

...
Bài 1: Cho biết
a) Ước thực hiện kế hoạch năm t thể hiện ở bảng cân
đối liên ngành dạng giá trị sau:
(Đơn vị tính: 1000 triệu đồng)
Ngành X
i
X
ij
x
i
1
2
3
750,15
890,2
350,18 268,47 300,89
210,5 148,34
215,51 210,1
100,81
130,96
74,14
X
0
50,37 75,63 Năm t
m
j
18,85 26,25 43,23
b) a
ij
(t+1) » a
ij
(t); a
0j
(t+1) » a
0j
(t); (i,j = 1, 2, 3)
c) x(t+1) = (120, 150, 100)
Hãy lập dự án kế hoạch năm t+1 cân đối dạng A
Bài 2: Cho biết
a) Ước thực hiện kế hoạch năm t thể hiện ở bảng cân
đối liên ngành dạng giá trị sau:
(Đơn vị tính: 1000 triệu đồng)
Ngành X
i
X
ij
x
i
1
2
3
648,36
820,57
973,15
150,24 246,54 203,12
230,17 193,82 293,18
206,03 346,19 297,84
48,46
103,4
123,09
X
0
40,26 21,07 113,21 Năm t
m
j
21,66 12,95 65,8
b) a
ij
(t+1) » a
ij
(t); a
0j
(t+1) » a
0j
(t); (i,j = 1, 2, 3)
c) x(t+1) = (96,14; 165,37; 195,85)
Hãy lập dự án kế hoạch năm t+1 cân đối dạng A
Bài tập mô hình tích phân - Người đăng: thuydinhcdtm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bài tập mô hình tích phân 9 10 915