Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập môn quản trị kinh doanh quốc tế

Được đăng lên bởi nhungnguyen26362
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 856 lần   |   Lượt tải: 1 lần
II. BÀI TẬP
1/ Cho mô hình thương mại
Quốc gia

Quốc gia I

Quốc gia II

1
2

6
4

Hàng hóa sản phẩm/giờ
X
Y
Yêu cầu

a. Xác định lợi thế của các quốc gia cho trong mô hình trên. Các quốc gia
nên xuất khẩu, nhập khẩu mặt hàng nào? Tại sao?
b. Xác định tỷ lệ trao đổi quốc tế để cả hai quốc gia cùng có lợi?
c. Tính lợi ích tối đa của các quốc gia có thể đạt được khi trao đổi 1.000 đơn
vị sản phẩm được lựa chọn
d. Tính tỷ lệ trao đổi quốc tế để lợi ích của các quốc gia là ngang bằng nhau
2/ Cho phương trình đường cung và đường cầu về mặt hàng X của một quốc
gia lần lượt là Sx = 1 + 2Px , Dx = 13 - Px . Giá hàng hóa nhập khẩu trong
điều kiện thương mại hoàn toàn tự do là P 0 = 1 USD. Chính phủ đánh thuế
quan nhập khẩu đối với hàng hóa X là t = 30%
Yêu cầu
a. Tính thu nhập của Chính phủ từ thuế quan nhập khẩu
b. Tính thặng dự của nhà sản xuất từ thuế quan nhập khẩu
c. Tính chi phí bảo hộ của Chính phủ từ thuế quan nhập khẩu
d. Sự giảm thặng dư của người tiêu dùng khi Chính phủ đánh thuế quan
nhập khẩu
e. Do điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế thuế quan nhập khẩu đối với mặt
hàng phải giảm xuống còn 5%, kết quả trên sẽ thay đổi như thế nào? Hãy
rút ra những kết luận cần thiết từ kết quả tính toán trên

1

3/ Một đơn vị kinh doanh có nguồn thu là 100.000 USD, trong khi đó phải
chi trả tiền vay là 52.000EUR, số còn lại, đơn vị chuyển ra VND để thực
hiện đầu tư xây dựng cơ bản.
a/ Hãy tính số VND sau khi quy đổi để đầu tư là bao nhiêu? Biết rằng
tỷ giá được công bố như sau:
USD /VND = 20.840/60
USD /EUR = 0,8640/42
b/ Giả sử so với năm trước, Đồng Việt Nam tăng giá 10% so với
USD, hãy tính số VND mà doanh nghiệp Việt Nam bị thiệt khi đổi số
USD nói trên ra VND?
4/Một Công ty xuất nhập khẩu đồng thời cùng một lúc nhận được tiền
hàng xuất khẩu 50.000 EUR và phải thanh toán tiền hang nhập khẩu
100.000 AUD. Các thông số thị trường hiện hành như sau:
Tỷ giá giao ngay AUD/USD = 0,6714 – 0,6723
EUR/USD = 1,1612 – 1,1622
USD/VND = 20.600 – 20.680
Yêu cầu: a/ Tính tỷ giá chéo giao ngay
b/ Nêu các phương án tính thu nhập bằng đồng ngân hàng Việt
Nam của Công ty
c/ Là nhà kinh doanh anh (chị) chọn phương án nào? Tại sao?

2

...
II. BÀI TẬP
1/ Cho mô hình thương mại
Quốc gia
Hàng hóa sản phẩm/giờ
Quốc gia I Quốc gia II
X 1 6
Y 2 4
Yêu cầu
a. Xác định lợi thế của các quốc gia cho trong hình trên. Các quốc gia
nên xuất khẩu, nhập khẩu mặt hàng nào? Tại sao?
b. Xác định tỷ lệ trao đổi quốc tế để cả hai quốc gia cùng có lợi?
c. Tính lợi ích tối đa của các quốc gia có thể đạt được khi trao đổi 1.000 đơn
vị sản phẩm được lựa chọn
d. Tính tỷ lệ trao đổi quốc tế để lợi ích của các quốc gia là ngang bằng nhau
2/ Cho phương trình đường cung và đường cầu v mặt hàng X của một quốc
gia lần lượt là S
x
= 1 + 2P
x
, D
x
= 13 - P
x
. Giá hàng hóa nhập khẩu trong
điều kiện tơng mại hoàn toàn tự do P
0
= 1 USD. Chính phủ đánh thuế
quan nhập khẩu đối với hàng hóa X là t = 30%
Yêu cầu
a. Tính thu nhập của Chính phủ từ thuế quan nhập khẩu
b. Tính thặng dự của nhà sản xuất từ thuế quan nhập khẩu
c. Tính chi phí bảo hộ của Chính phủ từ thuế quan nhập khẩu
d. Sự giảm thặng của người tiêu dùng khi Chính phủ đánh thuế quan
nhập khẩu
e. Do điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế thuế quan nhập khẩu đối với mặt
hàng phải giảm xuống còn 5%, kết quả trên sẽ thay đổi như thế nào? Hãy
rút ra những kết luận cần thiết từ kết quả tính toán trên
1
Bài tập môn quản trị kinh doanh quốc tế - Trang 2
Bài tập môn quản trị kinh doanh quốc tế - Người đăng: nhungnguyen26362
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập môn quản trị kinh doanh quốc tế 9 10 195