Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập nhóm môn Lập và quản lý dự án đầu tư

Được đăng lên bởi chiendong
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 937 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Dự án cà phê sách

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
============

BÀI TẬP NHÓM

Môn: Lập và quản lý dự án đầu tư

DỰ ÁN CÀ PHÊ SÁCH

Giáo viên hướng dẫn: ThS. Lương Hương Giang
Nhóm thực hiện:

Nhóm 16

Lớp tín chỉ:

Lập và quản lý dự án đầu tư_1

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2011
Giáo viên hướng dẫn: ThS. Lương Hương Giang
Nhóm thực hiện: Nhóm 16

Dự án cà phê sách

Thành viên nhóm:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Đặng Khánh Hòa (nhóm trưởng)
Hoàng Thùy Dương
Lê Thị Hải
Biện Thị Hường
Nguyễn Thị Thủy
Dương Thị Quỳnh
Trần Mậu Nhật Đức
Trần Lê Minh
Lê Trung Dũng

Giáo viên hướng dẫn: ThS. Lương Hương Giang
Nhóm thực hiện: Nhóm 16

Dự án cà phê sách

MỤC LỤC

A. MỤC LỤC3
B. NỘI DUNG DỰ ÁN

5

I. Sự cần thiết phải đầu tư vào dự án

5

1.1. Cơ hội đầu tư5
1.2. Các nhân tố thuận lợi

5

1.2.1. Thu nhập bình quân đầu người

5

1.2.2. Trào lưu, thị hiếu 6
1.2.3. Môi trường luật pháp

6

1.2.4. Quy hoạch phát triển của Hà Nội đến năm 2030

6

II. Phân tích thị trường của dự án 6
2.1. Đánh giá triển vọng của thị trường sản phẩm dịch vụ của dự án 6
2.2. Sản phẩm của dự án 7
2.3. Dự báo nhu cầu sản phẩm dự án trong tương lai 9
2.3.1. Dự báo cầu sản phẩm của dự án trong tương lai. 9
2.3.2. Dự báo cung sản phẩm của dự án trong tương lai 9

2.4. Các giải pháp tiếp thị

10

2.4.1 Căn cứ chọn giải pháp tiếp thị

10

2.5. Đánh giá khả năng cạnh tranh của dự án 11
2.5.1. Phân tích ma trận SWOT 11
2.5.1.1. Điểm mạnh 11
2.5.1.2. Điểm yếu

12

2.5.1.3. Cơ hội

12

2.5.1.4. Thách thức. 12
2.5.1.5. Điểm mạnh - cơ hội 12
2.5.1.6. Điểm yếu – thách thức
2.5.2. Thị trương mục tiêu

12

13

2.5.3. Phân tích đối thủ cạnh tranh

III. Giải pháp kỹ thuật của dự án 13
3.1. Mô tả sản phẩm của dự án 13

Giáo viên hướng dẫn: ThS. Lương Hương Giang
Nhóm thực hiện: Nhóm 16

13

Dự án cà phê sách

3.2. Công suất của dự án 17
3.3. Thiết bị và công nghệ của dự án
3.4. Nguyên vật liệu đầu vào

22

3.5. Cơ sở hạ tầng của dự án

24

3.5.1. Năng lượng
3.5.2. Nước

20

24

25

3.6. Địa điểm thực hiện dự án 25
3.7. Thiết kế quán26
IV. Nhân sự và tổ chức quản lý của dự án 27
4.1. Hình thức tổ chức vận hành dự án 27
4.2. Cơ cấu tổ chức vận hành dự án

27

4.3. Dự kiến nhân sự và chi phí nhân lực của dự án
4.3.1. Dự kiến nhân sự và cơ cấu lao động
4.3.2. Chế độ làm việc của lao động
4.3.3. Tuyển dụng và đào tạo

28

28

29

29

4.3.3.1. Phương thức tuyển dụng

29

4.3.3.2. Phương thức đào tạo 29
4.3.4. Chi phí lương hằng năm 29

V. Phân tích tài chính dự án

30

5.1. Tổng mức vốn đầu tư và nguồn vốn của dự...
Dự án cà phê sách
Giáo viên hướng dẫn: ThS. Lương Hương Giang
Nhóm thực hiện: Nhóm 16
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
============
BÀI TẬP NHÓM
Môn: Lập và quản lý dự án đầu tư
DỰ ÁN CÀ PHÊ SÁCH
Giáo viên hướng dẫn: ThS. Lương Hương Giang
Nhóm thực hiện: Nhóm 16
Lớp tín chỉ: Lập và quản lý dự án đầu tư_1
Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2011
Bài tập nhóm môn Lập và quản lý dự án đầu tư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập nhóm môn Lập và quản lý dự án đầu tư - Người đăng: chiendong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Bài tập nhóm môn Lập và quản lý dự án đầu tư 9 10 83