Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập phân tích báo cáo tài chính công ty FPT

Được đăng lên bởi duchanntt-gmail-com
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 562 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỞ ĐẦU
Sau năm 1986 với những cải cách về đường lỗi phát triển kinh tế của Đảng va
nha nước ta từ nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu nền kinh tế nhiều thanh phần theo định
hướng xã hội chủ nghĩa. Phát triển va tăng trưởn kinh tế ổn định luôn đi đôi một xã hội
có nền chính trị ổn định. Vì vậy mục tiêu của các quốc gia đều la phát triển va tăng
trưởng kinh tế, Việt Nam cũng không ngoai mục tiêu đó. Để thực hiện mục tiêu nay
cần có sự đóng góp của tất cả các lĩnh vực trong nền kinh tế nhiều thanh phần va đặc
biệt la vai trò của các doanh nghiệp. Việt Nam la một thanh viên của WTO bên cạnh
những thuận lợi như: được tiếp cận thị trường hang hóa dịch vụ ở tất cả các nước
thanh viên có nền kinh tế phát, được vị thế bình đẳng,..thì các doanh nghiệp Việt Nam
vấn còn yếu kém về trình độ quản lý, khả năng cạnh tranh,…đây la những vấn đề nan
giải đới với doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.
Chính vì những thách thức to lớn đó đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam chúng
ta phải ngay cang nâng cao hơn nữa khả năng cạnh tranh của mình. Để lam được điều
nay trước hết các doanh nghiệp cần phải củng cố lại hoạt động của mình, không ngừng
hoan thiện bộ máy quản lý, nâng cao năng lực tai chính, hiểu rõ điểm mạnh điểm yếu
của mình nhằm phát huy tối đa thế mạnh, khắc phục những mặt còn hạn chế, tồn tại ở
bản thân doanh nghiệp. Trong đó việc nắm rõ tình hình tai chính la vấn đề cực kì quan
trọng đối với vấn đề sống còn của doanh nghiệp, thông qua việc phân tích tai chính
giúp cho các nha quản lý thấy được tình hình hoạt động tai chính của của đơn vị minh,
hiệu quả sử dụng vốn, bên cạnh đó việc phân tích các kết quả còn cho biết nhân tố nao
ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Trên cơ sở đã được
phân tích đó đưa ra các biện pháp khắc phục những điểm yếu kém cũng như phát huy
những mặt tích cực, vạch ra kế hoạch kinh doanh tốt hơn cho kì sau.
Trong những năm gần đây nền kinh tế của Việt Nam phát triển tương đối mạnh
mễ các công ty, tập đoan không ngừng phát triển va mở rộng, trong đó có Công ty Khí
Việt Nam đã không ngừng phát triển va ngay cang lớn mạnh. Có được kết quả như thế
la nhờ vao sự lãnh đạo của ban giám đốc công ty đã có những chỉ đạo đúng đắn cho
mỗi giai đoạn khác nhau của công ty thông qua nh...

!"#
#$ %&'( #)*+,
-./!012#3 4,%%/-./
56,4,178(9:;!<=##
3>7&?@%+#:;51"A&:;#9
)5BA55!C0A+#)#D
E&#F!G+&17&?#/#;!HIJE;'
(KLK (,#5G,:3C
#;5 >K, E8M>118G+&7&?
CF9 N8/<O>'>PQ9#C
G+&7&?&91
R68S+5FTG+&7&?U
#9#Q+V'!81"#K
#9 G+&)!='+'/!8>%$
+#&E/9<O>Q+A#6>W'9 
!8X9= '>Y:DF' >Z'3
EQG+&1I+5&YW88#6#CA8<
[=CB=F!G+&>%<&Q6#6
U+#<OC9K88+'/#6!!V,>
&<B\G:=>E;'5&Q6 <F+E Q=#+
3  <+'/G+!G+&1I;VB3.K
Q65E&Y:9 N@9
D6A>' +'G+=V+8B1
I+)Q9 !7&?V='
]%9>(+#%$#3/>+55R%9^6
7&?.%$##9#'1R5K <
##+BA.'+!E=%9.5_'+UY+
+'!%9%<O 55>,
!F#6+$&Q6E++#61R68F
<[!%Q688#6;;5*[
1
Bài tập phân tích báo cáo tài chính công ty FPT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập phân tích báo cáo tài chính công ty FPT - Người đăng: duchanntt-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Bài tập phân tích báo cáo tài chính công ty FPT 9 10 25