Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập quản trị kinh doanh quốc tế

Được đăng lên bởi sogoodbye2405
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 813 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SV: Nguyễn Thị Hồng-QT5A5HN

GVHD: Thầy Trần Mạnh Hùng

30 câu hỏi trắc nghiệm
QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ

1.

2.

Hợp nhất kinh tế theo khu vực
a. Làm gia tăng quy mô thị trường
b. Dẩn đến sự độc quyền tự nhiên
c. Làm tăng giá sản phẩm
d. Làm hiệu quả sản xuất kém
Hệ thống vàng bản vị là
a. Một hệ thống mà tỷ giá cố định được thiết lập trên cơ sở mệnh giá
bằng vàng của tiền tệ
b. Là ý tưởng chuyển đổi tiền tệ thành vàng, bạc, kim cương
c. Hệ thống vàng được dùng như một phương tiện thanh toán thay cho
giấy bạc
d. Quy trình sản xuất được tiêu chuẩn hóa rất cao

3.

4.

Rào cản phi thuế quan bao gồm các yếu tố sau, ngoại trừ
a. Thiết lập tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm
b. Rào cản hành chính
c. Trợ cấp cho hàng sản xuất thay thế nhập khẩu
d. Thuế đánh vào hàng nhập khẩu
Xuất và nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ, dòng lợi nhuận, lãi, cổ tức ,
thu nhập cá nhân bằng ngoại tệ, và các khoản chuyển giao là các bộ
phận của:
a. Cán cân mậu dịch quốc tế
b. Cán cân thanh toán của quốc gia
c. Cán cân tài khoản vảng lai
d.Cán cân tài khoản vốn

1

SV: Nguyễn Thị Hồng-QT5A5HN

GVHD: Thầy Trần Mạnh Hùng

5.

Một chiến lược tập trung ………….
a. Nhấn mạnh đến một phân khúc thị trường trong một ngành, trong đó
sự định hướng cạnh tranh dựa trên cơ sở chi phí thấp hay sự khác biệt
hóa
b. Bao hàm việc chào mời một sản phẩm hay dịch vụ đồng nhất với một
chi phí thấp hơn đối thủ cạnh tranh
c. Nắm bắt lấy lợi thế của sự độc nhất thực hay cảm nhận của quản trị gia
về những yếu tố như thiết kế hay dịch vụ sau bán hàng
d. Ngụ ý về tình huống của hàng hóa

6.

c.
d.

Tất cả các những phát biểu sau đây đúng với quá trình quốc tế hóa,
ngoại trừ
Các linh kiện, chi tiết và kể cả thành phẩm được sản xuất tại một nước và
được bán trên thị trường thế giới.
Nguồn lực để sản xuất thành phẩm được huy động hoàn toàn từ nước chủ
nhà.
Dòng vốn, lao động dịch chuyển từ nước chủ nhà sang nước khách
Sản phẩm chuyển dịch từ nước này sang nước khác

7.
a.
b.
c.
d.

Thất bại trong việc xâm nhập thị trường toàn cầu đưa đến …………
Sự cải thiện tác động về kinh tế
Tăng chất lượng dịch vụ và sản phẩm
Sự suy giảm mức sống
Giảm thiểu chi phí đặt hàng.

8.

Những phát biểu nào sau đây thể hiện những bất lợi của rào cản mậu
dịch, ngoại trừ
Làm tăng gía cả
Tạo đặc quyền, đặc lợi cho những người nắm giữ lượng hạn ngạch nhập
khẩu lớn
Nguồn lực hạn chế của xã hội được sử dụng trong các ngành nghề không
có hiệu quả
Giúp cho môi trường cạnh tranh tốt hơn

a.
b.

a.
b.
c.
d.

2

SV: Nguyễn Thị Hồng-QT5A5HN

GVHD: Thầy Trần Mạ...
SV: Nguyễn Thị Hồng-QT5A5HN GVHD: Thầy Trần Mạnh Hùng
30 câu hỏi trắc nghiệm
QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ
1. Hợp nhất kinh tế theo khu vực
a. Làm gia tăng quy mô thị trường
b. Dẩn đến sự độc quyền tự nhiên
c. Làm tăng giá sản phẩm
d. Làm hiệu quả sản xuất kém
2. Hệ thống vàng bản vị là
a. Một hệ thống mà tỷ giá cố định được thiết lập trên cơ sở mệnh giá
bằng vàng của tiền tệ
b. Là ý tưởng chuyển đổi tiền tệ thành vàng, bạc, kim cương
c. Hệ thống vàng được dùng như một phương tiện thanh toán thay cho
giấy bạc
d. Quy trình sản xuất được tiêu chuẩn hóa rất cao
3. Rào cản phi thuế quan bao gồm các yếu tố sau, ngoại trừ
a. Thiết lập tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm
b. Rào cản hành chính
c. Trợ cấp cho hàng sản xuất thay thế nhập khẩu
d. Thuế đánh vào hàng nhập khẩu
4. Xuất và nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ, dòng lợi nhuận, lãi, cổ tức ,
thu nhập cá nhân bằng ngoại tệ, và các khoản chuyển giao là các bộ
phận của:
a. Cán cân mậu dịch quốc tế
b. Cán cân thanh toán của quốc gia
c. Cán cân tài khoản vảng lai
d.Cán cân tài khoản vốn
1
Bài tập quản trị kinh doanh quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập quản trị kinh doanh quốc tế - Người đăng: sogoodbye2405
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Bài tập quản trị kinh doanh quốc tế 9 10 993