Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập tài chính công

Được đăng lên bởi Phuong PosiNega
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 519 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHỦ ĐỀ 6 : CHI TIÊU CÔNG
I. HÀNG HÓA CÔNG
1. Khái niệm
Hàng hóa công là hàng hóa không có tính cạnh tranh trong tiêu dùng ,tức là cùng một lúc có hơn
một người tận hưởng những lợi ích từ hàng hóa đó, chi phí đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của các đối
tượng tiêu dùng tăng thêm là bằng không và phần lớn là do chính phủ cung cấp,ngoài ra cũng có
thể do các khu vực tư đáp ứng nhu cầu về hàng hóa công của xã hội

2. Đặc điểm
-

Tính tiêu dùng chung hay tính không có cạnh tranh trong tiêu dùng
Tính không loại trừ trong tiêu dùng

3. Cung cấp hàng hóa công
Việc cung cấp hàng hóa công phần lớn là do chính phủ cung cấp

II. KHÁI NIỆM,ĐẶC ĐIỂM,PHÂN LOẠI CỦA CHI TIÊU CÔNG
1.Khái niệm
Chi tiêu công là các khoản chi tiêu của các cấp chính quyền,các đơn vị quản lý hành chính,các
đơn vị sự nghiệp được kiểm soát và tài trợ bởi chính phủ
2.Đặc điểm
- Chi tiêu công là nhằm phục vụ lợi ích chung của cộng đồng ở các vùng hay ở phạm vi quốc gia.
Điều này xuất phát từ chức năng quản lý toàn diện nền kinh tế xã hội của nhà nước và cũng

chính trong quá trình thực hiện chức năng đó nhà nước đã cung cấp một lượng hàng hóa công
cho nền kinh tế
- Chi tiêu công luôn gắn liền với bộ máy nhà nước và những nhiệm vụ kinh tế xã hội của nhà
nước.Các khoản chi tiêu công cho chính quyền nhà nước các cấp đảm nhận theo nội dung đã
được quy định trong phân cấp quản lý nhà nước và các khoản chi tiêu này nhằm đảm bảo cho các
cấp chính quyền thực hiện chức năng phát triển nền kinh tế xã hội
- Các khoản chi tiêu công hoàn toàn mang tính chất công cộng. Đó là các khoản chi cần thiết
phát sinh tương đối ổn định
- Các khoản chi tiêu công mang tính không hoàn trả hay hoàn trả không trực tiếp và thể hiện ở
chỗ không phải mọi khoản thu với mức độ và số lượng của những địa chỉ cụ thể đều được hoàn
lại dưới hình thức các khoản chi tiêu công
3.Phân loại
a.Căn cứ chức năng của nhà nước, chi tiêu công được chi cho các hoạt động:
-

Xây dựng cơ sở hạ tầng( xây dựng đường sá,cầu cống,trường học)

-

Tòa án và viện kiểm soát

-

Hệ thống quân đội và an ninh và xã hội

-

Hệ thống giáo dục( xây dựng trường học,miễn học phí cho học sinh nghèo,trao học
bổng…)

-

Hỗ trợ cho các doanh nghiệp( góp vốn vào doanh nghiệp tư nhân,góp vốn…)
Hệ thống quản lý hành chính nhà nước( trả lương)
Chi tiêu cho các chính sách đặc biệt (viện trợ nước ngoài, ngoại giao, chính trị…)

Cách phân loại này giúp cho Chính phủ thiết lập những chương trình hoạt động một cách hợp lý,
theo những mục đích hay lợi ích muốn đạt tới.
b. Căn cứ vào tín...
CHỦ ĐỀ 6 : CHI TIÊU CÔNG
I. HÀNG HÓA CÔNG
1. Khái niệm
Hàng hóa công là hàng hóa không có tính cạnh tranh trong tiêu dùng ,tức là cùng một lúc có hơn
một người tận hưởng những lợi ích từ hàng hóa đó, chi phí đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của các đối
tượng tiêu dùng tăng thêm là bằng không và phần lớn là do chính phủ cung cấp,ngoài ra cũng có
thể do các khu vực tư đáp ứng nhu cầu về hàng hóa công của xã hội
2. Đặc điểm
- Tính tiêu dùng chung hay tính không có cạnh tranh trong tiêu dùng
- Tính không loại trừ trong tiêu dùng
3. Cung cấp hàng hóa công
Việc cung cấp hàng hóa công phần lớn là do chính phủ cung cấp
II. KHÁI NIỆM,ĐẶC ĐIỂM,PHÂN LOẠI CỦA CHI TIÊU CÔNG
1.Khái niệm
Chi tiêu công là các khoản chi tiêu của các cấp chính quyền,các đơn vị quản lý hành chính,các
đơn vị sự nghiệp được kiểm soát và tài trợ bởi chính phủ
2.Đặc điểm
- Chi tiêu công là nhằm phục vụ lợi ích chung của cộng đồng ở các vùng hay ở phạm vi quốc gia.
Điều này xuất phát từ chức năng quản lý toàn diện nền kinh tế xã hội của nhà nước và cũng
Bài tập tài chính công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập tài chính công - Người đăng: Phuong PosiNega
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Bài tập tài chính công 9 10 455